Рубрикалар

БОК ДОЛГАН ДЕВИСКЭЭРЖЕ КЫМ-ДАА БАРЫКСАВАС…

Субботник айы
Бок реформазын сайгарган. Тыва­ның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле, регионалдыг оператор турган СТ ТБО-ну солаан соонда 2020 чылдың апрель 21-ден тура МУБ «Благоустройство» апарган. Чыл дургузунда бүдүрүлге чери бок аштаар талазы-биле 10 муниципалитеттиң ажылын шуудаткан.
Хоойлу ёзугаар эвес бок төгер черлерни узуткаар айтырыг база чидиг болуп турар. Ылаңгыя Кызылдың, Барыын-Хемчик болгаш Өвүр кожууннарның девискээрлеринде. Оларның ниити шөлү 124 гектар ажыг. Бок төгер черлер айтырыы, ону узуткаар хүлээлге бүрүнү-биле чер участогунуң ээзин­ге дагдынары-биле, берге болуп турар. Ол чок-ла болза, девис­кээриниң богун боду аштаар, азы регио­налдыг опе­ратор-биле керээ чарар апаар.­ Девискээр ээзин тыпкаш, хоойлу ёзугаар эвес бок тө­­гер чер­ни узуткаа­рын албадаарынга эвээш­ эвес үе негеттинер.
«Бодуңарның девискээриңерни сайзы­радыр деп бодаар болзуңарза, ылаңгыя боктан эгелээр ужурлуг. Октаттынган, бок бүргээн девис­кээрже кым-даа барбас, чаңгыс-даа копеек чыгдынмас. Улуг хемчээлдиг субботниктерни эгелээлиңер. Мурнакчыларга улуг шаңналдарны тыпсыр!» – деп, Тываның Баштыңы хуралга медээлээн.
Душкен оператор СТ ТБО сонгаартан Тываже келгеш бок дажывайн политикаже, сонгулдаже бажын суккаш туруп бергенин чон база эскреген. Машина-техниказы -даа чок оператор удур улус холезилеп ажылын угбайн, чиижен чоруун дораан коргускен. Тыважеирип келгеш бир-ле дугаарында 1 миллиард акшаны чангыс-да грамм бок ундурбейн чыткаш Чазактан негеп турганы илерээн.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Следующая запись
ШЕРИГДЕ ТЫВА СОЛДАТТАРНЫҢ БУРУУЗУ ЧОК…
Меню