Рубрикалар

«БТК ГРУПП» АН-ГА ДААРАНЫКЧЫЛАР ХЕРЕК

«БТК групп» АН компания бедик технологиялыг текстиль, идик-хеп чогаадып, бүдүрер тускай бүдүрүлге. Ында тускай чагыглар-биле форма хептерин, хүн бүрүде кедер хептерни, дыштанырда кедер хептерни дээш, өске-даа продукцияны даарап турар. Ол ышкаш чепсектиг ведомстволарның база үлетпүр бүдүрүлгелериниң тускай идиктер чагыгларын кылып турар.

«БТК групп» АН-ның дааранылга бүдүрүлгези мергежилдиг 10 даараныкчыны, база өөренип алыр күзелдиг 5 кижини немей алырын дыңнадып тур.

Дараазында адресте кадрлар килдизинге кээр: Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, б. 23, А корпус. Харылзажыр телефон: 8-923-546-08-38

Ажылдаар шактары: 8:00 — 17:00, дүштеки чапсары — 12:00 — 13:00.

#БТКГРУПП #Дааранылгабүдүрүлгези #Экономика #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
«ЧЫЛДЫҢ БАШКЫЗЫ» В. ПУТИН-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГАГА КИРИШКЕН
Следующая запись
САГЫШ-СЕТКИЛ КАДЫК ЧОРЗА, АЖЫРБАС
Меню