Рубрикалар

БУЯННЫГ ЫЯШ

Октябрь 1 — Бүгү-делегейниң улуг назылыглар хүнү
«Буянныг ыяш» федералдыг акция чыл санында болуп турар. Акцияның кол утказы — назылап кырааннар бажыңында хоочуннарга, бичии уруглар бажыңында чаштарга, эмнелгелерде эмнедип чыдар улуска, көдээ библиотекаларга азы өске-даа амыдыралы чегей улуска солун-сеткүүл чагыдып бээри. Акцияга киржип тура, 5900 ажыг солун-сеткүүлдерниң аразындан күзээнин шилип чагыдып болур.

«Россияның почтазы» Улуг назылыглар хүнүнге тураскаадып, «Буянныг ыяш» акцияны чыл санында эрттирип турар. Бо акцияны бистиң республикада 2015 чылдан тура эрттирип эгелээн. Чүгле бо чылын безин чаңгыс чер-чурттугларывыс социал албан черлериниң адрестеринге муң ажыг солун-сеткүүлдерни чагыдып берген. Бо акция үргүлчү чоруп турар. Күзелдиг кижи бүрүзү почта салбырларынга азы «Россияның почтазы» сайтка чагыдылганы долдуруп болур.

– Ачы-буян акциязынга киржири дээрге-ле, буянныг чорук кылып турары-дыр. Бөгүн, Улуг назылыглар хүнүнде, назылап кыраан кижилеривиске, ылаңгыя Хоочуннар бажыңнарының чурттакчыларынга солун-сеткүүл чагыдып бээри, оларга улуг өөрүшкүлүг белек болур» – деп, «Россияның почтазы» акционерлиг ниитилелдиң парлалга секретары Ольга Стороженко чугаалаан.

Республиканың «Тывамедиабөлүк» парлалга албаны «Буянныг ыяш» акцияда 2 дугаар чыл киржип турар. Бо акцияга «Тывамедиабөлүктүң» реклама килдизиниң организастааны-биле 30 ажыг буянныг кижилер 50 ажыг күш-ажылдың хоочуннарынга, Ада-чурттуң Улуг дайынының база Афган дайынының хоочуннарынга солун-сеткүүл чагыдылгазын кылган.

Хоочуннар хүнүнде «Шын» солуннуң коллективи Кызылдың хоочуннар бажыңының чурттакчызы Дина Сатовна Дамба биле Тес-Хем кожууннуң Куран арбанының хоочуннарынга «Шын» солунну, а «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы Республиканың школа-интернадынга «Тываның аныяктары» сеткүүлдү болгаш «Сылдысчыгаш» солунну чагыдып берген.

Бөгүн Кызыл хоорайның почта салбырынга Хоочуннар хүнүнге тураскааткан «Буянныг ыяш» акцияны почтажылар болгаш «Тывамедиабөлүктүң» ажылдакчылары организастаан. Бөгүн чиигелделиг солун-сеткүүл чагыдылгазын дыка хөй кызылчылар чагыдып алыр аргалыг болган. Кызыл кожууннуң Тос-Булак деп черде чурттап турар көдээ ажыл-агый болгаш өөредилге адырларының хоочуну Валентина Күжүгет база «Сылдысчыгаш» солунну чиигелделиг өртекке чагыдып алган. «Уйнуумнуң удавас төрүттүнген хүнү. Ынчангаш ооң ынак «Сылдысчыгаш» солунун чагыдып бердим. Ажы-төлдү номнар, солун-сеткүүл номчуурунга чаңчыктырып кижизидер болза эки» – деп, хоочун чугаалады.

Ол ышкаш Хоочуннар хүнүнге тураскаадып Эрзин кожууннуң төп ном саңының коллективи «Буянныг ыяш» акцияга каттыжып, ук коллективке 50 чыл кады ажылдап чораан хоочуну Мария Сергеевна Шойдунга болгаш Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурнуң хүндүлүг хоочуну, «Туглуга» хоочуннар клувунуң идепкейлиг кежигүнү, хөй-ниитижи, үлегерлиг ие Эмма Чорбааевна Бичиижикке, оларның ынак солуну «Шынның» чагыдылгазын белекке берген.

Айдың ОНДАР.

#Акция #Буянныгыяш #Чагыдылга #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АПТЕКА БААЗАЗЫНЫҢ ӨНЧҮЗҮН САДЫПКАН
Следующая запись
ФЕДЕРАЛДЫГ ӨНЧҮЖЕ ШИЛЧИДЕРИ
Меню