Рубрикалар

БЫЖЫГ ТУРУШТУГ УДУРТУКЧУ

Россияның Президентизиниң Сибирь Федералдыг округта бүрүн эргелиг чаа төлээзин томуйлаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаа томуйлаткан төлээ дугайында социал четкилерде арнынга бижээн.

«Анатолий Анатольевич Серышев – ылап профессионал арга-дуржулгалыг. Ол хире харыысалгалыг ажылга томуйлатканы дээрге ооң бедик мергежилин үнелеп турары-дыр. Аажок улуг девискээрлиг болгаш кадыг-дошкун агаар-бойдустуг Сибирь федералдыг округка быжыг туруштуг, арга-дуржулгалыг удуртукчулар херек. Экономика талазы-биле үндезин эртем-билииниң бары эки-дир. Бистиң саналдап турар төлевилелдеривисти профессионал мергежили-биле үнелеп шыдаар, оларны деткиир дээрзинге идегээр мен. Президентиниң бүрүн эргелиг чаа төлээзи, ооң мурнунда турган төлээ-биле бир дөмей, Тывада болуп турар чүүдерге кичээнгейлиг хынамчалыг болур дээрзинге бүзүрээр мен. Тываның болгаш Сибирьниң сазырал-хөгжүлдези дээш улуг күжениишкин-биле үре-түңнелдиг кызып ажылдаар бис».

Р.Демчик очулдурган.

#СФО #Бүрүнэргелигтөлээзи #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Следующая запись
САҢ-ХӨӨ-БЮДЖЕТ ХАЙГААРАЛЫНДА – ЧАА УДУРТУКЧУ
Меню