Архив

Өөредилге болгаш культура

Кижи болуру чажындан

                   Тываның школачыларын «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму-биле 6-11 класстан тура ажыл-мергежилдерге онлайн таварыштыр өөредип эгелей берген.                  Амгы үеде амыдырал дыка дүрген өскерлип турар. Сайзыралдың чаа аргаларын, чаа…

Баштайгы шылгалдаларның түңнелдери

2020 чылдың доозукчулары шупту ортумак школа дооскан аттестадын холунга алган. Университет, институтка өөренир дизе, ЕГЭ шылгалдаларының түңнелдери-биле дужаап кирип алыр.Эртем-билииниң шынарын хынаар шылгалдаларга пандемия дээш кандыг-даа чиигелде тургуспаан. Ынчангаш дээди…

«Тыва Ломоносовтуң» оглу

очерк «Улуг ажылды кылыптар чаңгыс-ла арга ­бар –­ аңаа хандыкшыл» – деп американ бизнесмен, «Apple Computer» компанияның тургузукчузу Стив Джобстуң чугаалап каан чалгынныг сөстери бар. Шынап-ла, хандыкшыл чокта кандыг үүле-херек…

Бодуң чуртуңда бичии кушкаш болзуңза, өске черге эзир болуруңну кызыт

Элээди уруглар театрының эргим доозукчулары АЧЫТЫ, ДОЛААН, АЛИНА, АЮШ силерниң чаш, школачы, чогаадыкчы үеңер бистиң театр-биле холбашкан болгаш аңаа эрткен. Ам өзүп келген, уяңардан ужуп үнер үе келген. Ынчалза-даа өөренип,…

«Урянхай. Тыва дептерни» номчуулуңар

Тыва деп чүл? Тывалар деп кымнарыл? Тыва бол­гаш урянхай деп сөстер ка­жан тыптып келгенил? Бистиң тыва чонувустуң амгы хевири кажан тургус­тунуп эгелээ­нил? Бо-ла бү­гү айтырыг­ларга харыыларны бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россия…

Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң кыска төөгүзү

Делегейниң музейлер хүнү 1929 чылдың май 13-те Тываның улустуң хувискаал­чы партиязының Төп Хораазының политбюро хуралы болган. Тыва Чазактың кежигүннери биле ССРЭ-ниң элчин чериниң ажылдакчылары аңаа олурушкаш, тыва чоннуң чурт-шинчилел музейин…

Филармония бажыңындан ада-чурт дайынынче үдеп турган

Улуг Тиилелге байырлалын, бодавыже, бот-аңгыланыышкын байдалынга эрттирер хевирлиг бис. Политхайгааракчыларның демдеглеп турары-биле, коронавирустуң когун үзери – бүдүн делегей кырынга диргелип келген фашизмниң хамчыын совет шеригниң өске чоннарының дузазы-биле басканы ышкаш,…

«Өөреткилээн салгалдарым парлар болду, Өөреткилээн салгалдарым өштүү болдум»

Апрель 25-те Хүн-ноян Буян-Бадыргының төрүттүнген хүнү «…Буян-Бадыргы ТАРН ТК-зын секретарлай бергеш, каадырлар дугайында ажылды кончуг чугулага көре берген. 1925 чылдың июль айда Москваже бир бөлүк сургуулдар чорударын ол боду саналдааш,…

Хоругдаткан номнуң 50-ги чазы

Ада-чурттуң Улуг дайынынга киришкен тывалар дугайында тыва дылда бижиттинген баштайгы документалдыг «Эки турачылар мурнуку одуругда» деп тоожу 1970 чылда үнген. Чогаалдың аннотациязында бижээни-биле: «Номда аныяк журналис Оюн Кодур-оолдуң дөрт чыл…

Бүгү талалыг эртемден

 Полина Сергеевна Серенниң мугур харлаанынга Тыва филология эртеминде ат-сураглыг, салым-чаяанныг, амыдырал-чуртталгазы эртем-биле сырый холбаалыглар эвээш эвес. Оларның бирээ­зинге филология эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ чанында Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг…
Меню