Архив

Адалар хүнүнге

САГЫШ ЧОВАНГЫР АДА

Владимир Дамдын – Тываның база бир төлептиг адаларының бирээзи, Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем ортумак школазының директору. Ол 1970 чылда Улуг-Хем кожуунга төрүттүнген. Ол ада-иезиниң дөрт оглунуң эң хеймери. Ачазы бүгү назынында школага башкылап, а авазы школага аар-саар ажылдар кылып чорааннар.

АДА БОЛУРУ — АЛДАР-ХҮНДҮ

Республиканың Адалар шуулганынга эң-не төлептиг адаларны алгап-мактаан. Оларның аразында Тес-Хем кожуундан үлегерлиг ада Монгул Даажомбаны демдеглеп болур.

МААДЫР АДА

Төлептиг деп шылгараан адаларның бирээзи Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей суурнуң хамаатызы Орлан Сат. Орлан Бирлей-оолович 1965 чылда Чөөн-Хемчик кожуунга төрүттүнген. Ол ортумак эртемниг.

Меню