Архив

Акция

КАДЫ БИС!

Халдавырлыг аарыг үезинде чонга дуза кадары-биле эгелээн бүгү Россия чергелиг «Кады бис» деп акцияга Тываның ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары каттышкан. Назы-хары улгады берген улузувус дээш республиканың ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары…

Ленинградчыларның эрес-дидим чоруун сактып

Январь 21-де  республиканың өөредилге албан черлеринге Ленинградтың камгалакчыларынга болгаш чурттакчыларынга тураскааткан чыл санында эртип турар бүгү-российжи “Блокада хлеви” деп акция эгелээр.

ШАГАА САРТЫЫ

Ай чурагай календары-биле Пар чылыныӊ Шагаа байыралын уткуштур «Шагаа сартыы» деп акцияны чарлаан. Ол январь 28-тен февраль 12-ге чедир уламчылаар.

ДАРГАЛААР КҮЗЕЛИ БҮТКЕН

Бии-Хем кожууннуң Аржаан школазының дөрткү клазының өөреникчизи Үгерниң дарга болур күзели Чаа чыл байырлалының хүннеринде бүткен деп болур.

ЧАА ЧЫЛДЫӉ ХУУЛГААЗЫНЫ — ПРЕЗИДЕНТИНИӉ БЕЛЭЭ

2022 Чаа чылдыӊ бүдүзүнде Кызыл-Мажалык суурда ортумак школаныӊ 4-кү клазыныӊ өөреникчизи Ренчим Салчактыӊ күзели бүткен. Эш-өөрүнге үлегерлиг болгаш чурумнуг школачыныӊ ноутбуктуг болуксаан күзелин чуртувустуӊ Президентизи Владимир Владимирович Путин боттандырган.

«БАЖЫҢГА СПОРТ»

ТР-ниң Өөредилге яамызы «Бажыңга спорт» деп онлайн акцияны чарлаан. COVID-19 халдавырлыг аарыгны нептеретпейн, уругларның кадыкшылын быжыглаар сорулга-биле ук акцияны кышкы дыштанылга үезинде бичии уругларга организастааны бо.

“ШЫН” СОЛУН ХООЧУННАРГА КЕЛИР

Неделяның бир дугаар хүнүнде 2022 чылдың 1-ги чартык чылының чагыдылга кампаниязы доозулган. Республиканың “Шын” болгаш “Тувинская правда” солуннарын үргүлчү номчуп турарлар ам база катап барык шупту чагыдылганы кылып алганнар. Оларның кырындан чаа номчукчулар база немешкен.

Солун чагыдылгазы

Декабрь 21-де, 15.00 шакта, «Тува 24» телеканалдың инстаграммда дорт дамчыдылгазынга «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннарны чагыдып алган чагыкчылар аразынга 15 муң рубльдиң ойнаашкыны эртер.

БЕЛЕКТИГ ТАРЫЛГА

Амыдырал-чуртталганы кызагдап келген коронавируска удур идегелдиг камгалал — чүгле ВАКЦИНАЦИЯ.

Меню