Архив

Аныяктар болгаш спорт

Иван Давыдов Тываже киир маңнап келген

 Омск хоорайның чурттакчызы Иван Давыдов улуг хемчээлдерге маңнаар марафончу. Ол ооң мурнунда Алтай дагларынга, Киргизияның Иссык-Куль хөлүн долгандыр, Таджикистанның Памирниң чазаглыг оруунга ол хонук-хонуу-биле марафоннарга киржип маңнап турган. Ол мындыг хевирлиг марафоннарга 2013 чылда киржип эгелээн. Чоорту дагларга маңнаары ооң сеткилинге кирип, сонуургалы улгадып-ла олурган.

УШУ ДЭЭРГЕ ЧУРТТАЛГА-ДЫР

Чойган САМБЫЛА – Россияның Ушу федера­циязының тренери. Ол Тываның күрүне лицейинге ажылдап тургаш, Сибирь федералдыг округтуң чемпионадынга 14 чем­пионнуң, 34 шаңналдыг черлерниң эдилекчилериниң, Европага 2 чемпион болгаш 3 шаңналдыг черлерниң эдилекчилериниң тренер башкызы. Тываның күрүне университединиң баазазынга 37 ушу методизин, 12 ушу тренерлерин белеткээн.

Шыдаар шаавыс-биле дузалажыр бис

ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа Россияның беш дапкыр чемпиону Диана Доктугу-биле ужурашканын социал четкилерге бодунуң арынынга бижээн.

БҮГҮ ЧУРТ-БИЛЕ МАҢНА!

V Бүгү-российжи “ЗаБег” кыска марафоннуң эгелээринге чедир каш-ла хонук арткан.
Май 30-де чурттуң эң-не массалыг “ЗаБег” стардынче үнер бис. 85 хоорайга чаңгыс үеде – Москва шагы-биле 09.00 шакта стартты бээр. Аңаа 150 ажыг муң кижи киржир.

Алдын биле хүлер дээш

Начын Монгуш Россияның март 11-де Улан-Удэге ажыттынган хос­туг хүреш маргылдаазынга 57 кг. Дагестандан Заур Угуевти тии­лээш,­ алдын медальче кол кордакчы болган. Ооң удурланыкчызы Москва дээш киржип турар Алания чурттуг Азамат…

ХААКТЫГ ДАЙЫНЧЫ

  Февраль 27-де Шамбалыг суурга Кызыл кожууннуң шко­лачыларының аразынга “Хаак­тыг дайынчы” деп маргылдаа болуп эрткен. Спортчу кышкы оюнга школачылар дыка идепкейлиг, шыырак белеткелдиг киришкеннер. Бо маргылдаа­га хары угда үш хевирни…

ТӨӨГҮЛҮГ 100 ЧЫЛ ЭГЕЛЭЭН

Кайгамчыктыг тура-соруктуг, дидим чүректерлиг альпинистер 10 шак болганда барык 4000 метр, агаар эвээш шыпшыкче үнүп келгеннер.Февраль 6-да тыва альпинистер Тыва чернин эң бедик шыпшыы болур 3976 м Мөңгүн-Тайгаже үнгеш келгеннер.…

Чаа эгелээшкин

ЭЛЭЭДИЛЕРНИ СПОРТЧЕ ХААРА ТУДУП, КИЖИЗИДЕРИ-БИЛЕКызыл кожууннуң Адалар чөвүлели, «Чоннуң оолдары» организация база «Хамаатыларның бот-идепкейин деткиир ачы-дуза фондузу» Россияның Президент фондузунуң грантыларының мөөрейге бо чылын киришкеш, 500 муң рубльди ойнап алган.…

Тыва, Россия – Мэн штат, АКШ: хайым 7-7!

Тыва Республиканың Шыдыраа эвилелиниң медеглели Хостуг хүреш талазы-биле Москва­ның дээди шаңналын тыпсыр чурттар аразының маргылдаазынга Начын Куулар алдын медальдар чаалап ап турар аразында, НТВ телеканалга чурттар аразының «Сен – тергиин-дир…
Меню