Аныяктар болгаш спорт

Бир кол сүмем – арагадан ойталаары

Аныяктар делегейинде Төрээн суурум Чаа-Хөлге бо чылдың эгезинде лама-башкыларның чоннуң аас-кежии дээш кылган «сор ёзулалын» четтирер аас-кежиктиг болган мен. Авамның тайылбырлап турары-биле, ук ёзулал аажок нарын. Ындыг болганындан, Тывада чүгле…

Даглыг черниң ховар аңы спортчуларны каттыштырган

«Ирбиш» – III хаак марафону Кызыл дептерде кирген ховар аң ирбишти камгалап-кадагалап, өстүреринче угланган болгаш кадык амыдыралды суртаалдаан хаак марафону дыштаныр хүннерде «Тайга» станциязынга болуп эрткен.  «Ирбиш аңны ырактан-даа көрген…

Таймир Сарыглар: «тыва аътка тейлээр!»

Хаак аъттар мунуп алгаш, чаржып… – Таймир Владимирович, республиканың Федерациязын черле аътка ынак, чылгычы уктуг кижи баштаар турган-на боор. Бодуңарны таныштырып көрүңерем. – Төрүттүнген черим Самагалдай. Ачам Владимир Базыр­ович аңаа…

Көшкүн чоннарның оюну – хендирбе сый шавары

«Шынның» аалчылары Тыва-биле кызыгаарлаттынып чыдар Тунка районнуң Аршан суурунга бурят чоннуң «Алтан-Мундарга» деп VI фестивалынга Тываның төлээлери барып, киришкеш келгени солун. Делегей чергелиг оюннуң дугайында Айдемир Тензин биле Макар Ынаалай…

Бурят чоннуң «Алдын хендирбезинге» 19 харлыг тиилекчи бажың алган, а тывалар тевекке тергиидээн

Кожа-хелбээ чоннар-биле харылзаа Тыва-биле кызыгаарлаттынып чыдар Тунка районнуң Аршан суурунга бурят чоннуң «Алтан-Мундарга» деп национал оюнунуң IV фестивалы болуп эрткен. Бурун чоннарның спортунуң бир хевири – хендирбе сый шаварынга Бурятиядан…

Бай-Тайга ам база чемпион, а Барыын-Хемчикте ойнакчылар эвээжээн

Дөрт хонук уламчылаан республика чергелиг бөмбүктүг хөккей маргылдаазынга бо чылын база катап Бай-Тайга тиилээн. Чемпионатка киришкен үш суурнуң хөккейжилеринден Бай-талчылар шылгараан. Аксы-Барлык суурнуң командазы ийи дугаар чыл улай ийиги одуругда,…

Росина Сарыглар: «Кижиниң иштики чаражы даштыкы чаражындан чугула»

«Шынның» аалчызы Тывада бодибилдингини (мага-ботту чараштаары) сайзырадып эгелээнин чоокта чаа эрткен бир дугаар мөөрей көргүскен. Ылаңгыя ол мөөрейге мөчек-мөчек шыңганнарлыг, мага-боду мөге-шыырак эрлерден дудак чок тыва кыстар киришкени сонуур­ганчыг. Абакан,…

Шыдыраа тыва хүреш дег сайзыралдыг болур

Ак Күске чылын уткуп тура, Кызылга, Кур-Чер суурга база ТывКУ-нуң студентилери-биле ужуражылгаларны эрттирип, дүрген ойнаар шыдыраага Россия база делегей чемпиону Сергей Карякин февраль 23-24 хүннеринде ужурашкан. Шыдыраа федерациязының президентизи Ренат…

Элээдилер күжүн шенешкен

Хостуг хүреш Февраль 28-29 хүннеринде чаарттынган “Сүбедей” спорт ордузунга 16 харга чедир элээди оолдар аразынга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш, хостуг хүреш маргылдаазы үш хевис кырынга бедик деңнелге эрткенин…

Сочи бетинде күш шенелдези – камгалакчылар кубогу «Нойонда»

Февраль 29-та Тываның дилеп-камгалаар албанының кубогу дээш шайбалыг хөккейге маргылдаа болган. Бир дугаар чер дээш оюн эң чидиг, дүшкүүрлүг болуп, 7-6 сан-биле «Нойон» тиилээн, «Ирбис», камгалакчылар командазы, «Тыва эскадрон» ийиден…
Меню