Архив

АНЫЯКТАР ДЕЛЕГЕЙИНДЕ

ТЫВА СТУДЕНТИЛЕР НОРИЛЬСКИДЕ

Тываның күрүне университединиң студентилери чайгы дыштанылгазында, июль 1-ден август 28-ке чедир Норильскиниң нефть баазазында тудугга арматур­жу, бетончу, бызаңчы, чазаныкчы, бүдүрүлге-техник­тиг специалистер болуп ажылдаары-биле аъттаныпкан.

АНЫЯКТАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИН ХААРА ТУТКАН

Хөй-ниитиниң төлээзи, баш удур бадылаашкын чорудар талазы-биле Тывада регионалдыг комитеттиң кежигүнү Айдың Кара-Сал аныяктарның политикага сонуургалдыг апарганын демдеглээн:

ЦИРКТИҢ БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАРЫ ТЫВАДА…

Ээлчеглиг күрүне шылгалдалары эгелээн. Школаны доозуп, бышкан билигниң аттестадын холга апкаш, кайнаар өөренир, кандыг эртем чедип алырыл деп чуртталгада эң-не чугула айтырыгны шиитпирлээр үези келген. 11 дугаар класстың доозукчуларынга бир-ле өөредилге черинче дужаап, өөренири албан, а 9-ку классчыларда бир болза школага өөренип арткаш, 11 классты доозуп алыр, азы 9-ку классты дооскаш, кандыг-ла-бир өөредилге черинче дужаап кирип алыр арга база бар.

«ПАЦАНКАЛАР» — АЪТКА ЫНАК БОЛУҢАР

Екатерина Николаевна Починская – Рязаньның В.Ф. Маргелов аттыг дээди агаар-десант училищезиниң хууда кезээнде аът мунарынга өөредир тренер-инструктор, гвардияның биче сержантызы, «Аъттыг шериг марафонунуң» киржикчизи.

ДАА КОЖУУННУҢ ЧАРАШ КЫСТАРЫ

Даа кожууннуң 2021 чылда чараш кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи Чадаанада Монгуш Мерген-Херел аттыг культура бажыңынга март 13-те болуп эрткен.Культураны, чырык өртемчейде каас-чарашты, кижиниң сагыш-сеткилиниң байлаан, ылаңгыя аныяктарның эстетиктиг кижизидилгезин, иштики…

БУРУНГААР ЧҮТКҮЛДҮГ АНЫЯКТАРНЫҢ БИРЭЭЗИ

Чөөн-Хемчик кожууннуң Күш-ажыл болгаш социал-хөгжүлде эргелелиниң начальниги Кежик Радикович Сандак 1993 чылда Чадаа­на хоорайга төрүттүнген. Үе-черге эш-өөрлери-биле дөмей ол «Радуга» уруглар садынга барып тургаш, 2000 чылдан 2007 чылга чедир Чадаананың…

“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”

Лопсан Мундукайның Март 8-ке уткуштур чарлаан концертинге хос­туг олут чок болган. Дыка аныяк хирезинде сураглыг хөөмейжи республика чергелиг болгаш чурт деңнелинде болуп эртип турган конкурстарның каш дакпыр лауреады болгаш “Гран-при”дээди…

Тывалар диш пастазын бүдүрүп үндүрген  

«Шын» солуннуң аалчылары, Орлан Ондар, Эраст Хертек.  Тываның төөгүзүнде бир дугаар диш чуур пастаның авторлары.   — Боттарыңарны таныштырыптар силер бе? — Мени Орлан Ондар дээр. Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайдан…

Аныяктар делегейинде

КЫЗЫЛ – СОЧИ: Бир эвес боду-ла кызымак болза…   Сочиде ажылдап, чурттап турар чаңгыс чер-чуртуувус Азиата Геннадьевна Даржаа-биле ажыл-херек дугайында социал четки (инстаграм) дамчыштыр чугаалаштывыс.   (Эгези 93 дугаар “Шын”…

Аныяктар делегейинде

Аныяктар делегейинде КЫЗЫЛ – СОЧИ: Бир эвес боду-ла кызымак болза… Сочиде ажылдап, чурттап турар чаңгыс чер-чуртуувус Азиата Даржаа-биле ажыл-херек дуга­йында социал четки (инстаграмга онлайн хевирге) дамчыштыр чугаалаштывыс. – Сочиде ажыл-херээңерниң…
Меню