Архив

АНЫЯКТАР ДЕЛЕГЕЙИНДЕ

Ырлап чоруур кыс

Инстаграмны “чазылдырган”!  Өскээр чугаалаарга, ол социал четкиде хөй кижиниң сонуургалын азы кичээнгейин чаңгыс хүн хенертен хаара тудупкан дээни ол. Бо удаада ырлап чоруур кыс, Дарый дугайында хөй кижи ынчаар чугаалажып турар. Хенертен социал четкиге ырлап үнүп келген кысты сонуургаан улустуң саны ийи-ле хонукта 52 муң чедип, социал четкилерге бижижип-ле эгелээни бисти база сонуургадыпкан. Ол кыс кымыл дээрзин номчукчуларывыска таныштырар-дыр бис.

ТЫВА СТУДЕНТИЛЕР НОРИЛЬСКИДЕ

Тываның күрүне университединиң студентилери чайгы дыштанылгазында, июль 1-ден август 28-ке чедир Норильскиниң нефть баазазында тудугга арматур­жу, бетончу, бызаңчы, чазаныкчы, бүдүрүлге-техник­тиг специалистер болуп ажылдаары-биле аъттаныпкан.

АНЫЯКТАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИН ХААРА ТУТКАН

Хөй-ниитиниң төлээзи, баш удур бадылаашкын чорудар талазы-биле Тывада регионалдыг комитеттиң кежигүнү Айдың Кара-Сал аныяктарның политикага сонуургалдыг апарганын демдеглээн:

ЦИРКТИҢ БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАРЫ ТЫВАДА…

Ээлчеглиг күрүне шылгалдалары эгелээн. Школаны доозуп, бышкан билигниң аттестадын холга апкаш, кайнаар өөренир, кандыг эртем чедип алырыл деп чуртталгада эң-не чугула айтырыгны шиитпирлээр үези келген. 11 дугаар класстың доозукчуларынга бир-ле өөредилге черинче дужаап, өөренири албан, а 9-ку классчыларда бир болза школага өөренип арткаш, 11 классты доозуп алыр, азы 9-ку классты дооскаш, кандыг-ла-бир өөредилге черинче дужаап кирип алыр арга база бар.

«ПАЦАНКАЛАР» — АЪТКА ЫНАК БОЛУҢАР

Екатерина Николаевна Починская – Рязаньның В.Ф. Маргелов аттыг дээди агаар-десант училищезиниң хууда кезээнде аът мунарынга өөредир тренер-инструктор, гвардияның биче сержантызы, «Аъттыг шериг марафонунуң» киржикчизи.

ДАА КОЖУУННУҢ ЧАРАШ КЫСТАРЫ

Даа кожууннуң 2021 чылда чараш кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи Чадаанада Монгуш Мерген-Херел аттыг культура бажыңынга март 13-те болуп эрткен.Культураны, чырык өртемчейде каас-чарашты, кижиниң сагыш-сеткилиниң байлаан, ылаңгыя аныяктарның эстетиктиг кижизидилгезин, иштики…

БУРУНГААР ЧҮТКҮЛДҮГ АНЫЯКТАРНЫҢ БИРЭЭЗИ

Чөөн-Хемчик кожууннуң Күш-ажыл болгаш социал-хөгжүлде эргелелиниң начальниги Кежик Радикович Сандак 1993 чылда Чадаа­на хоорайга төрүттүнген. Үе-черге эш-өөрлери-биле дөмей ол «Радуга» уруглар садынга барып тургаш, 2000 чылдан 2007 чылга чедир Чадаананың…

“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”

Лопсан Мундукайның Март 8-ке уткуштур чарлаан концертинге хос­туг олут чок болган. Дыка аныяк хирезинде сураглыг хөөмейжи республика чергелиг болгаш чурт деңнелинде болуп эртип турган конкурстарның каш дакпыр лауреады болгаш “Гран-при”дээди…

Тывалар диш пастазын бүдүрүп үндүрген  

«Шын» солуннуң аалчылары, Орлан Ондар, Эраст Хертек.  Тываның төөгүзүнде бир дугаар диш чуур пастаның авторлары.   — Боттарыңарны таныштырыптар силер бе? — Мени Орлан Ондар дээр. Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайдан…

Аныяктар делегейинде

КЫЗЫЛ – СОЧИ: Бир эвес боду-ла кызымак болза…   Сочиде ажылдап, чурттап турар чаңгыс чер-чуртуувус Азиата Геннадьевна Даржаа-биле ажыл-херек дугайында социал четки (инстаграм) дамчыштыр чугаалаштывыс.   (Эгези 93 дугаар “Шын”…
Меню