Архив

Ажык чугааже чалалга

Тыва дыл хүнүнүң төөгүзү болгаш А. Даржай

Тываның улустуң чогаалчызы А.А. Даржай-биле хөй чылдарның дургузунда аралажып, үнчүп-киржип келген болгаш, ооң дугайында хөйнү чугаалап болур мен деп санап чоруур мен. 1980 чылда «Тываның аныяктары» солуннуң чанында «Дамырак» чечен чогаал каттыжыышкынның киржикчизи апарган үелеримден эгелээш (ынчан ону А. Даржай удуртуп турган), Александр Александровичиниң сөөлгү хонуктарынга чедир аравыста харылзаа үзүлбээн.

Меню