Архив

Биче бизнестиң сайзыралы

ДАРГАН КИЖИНИҢ ХОЛДАРЫ ХЕРЕК

Чараш чүүлдерге кижи бүрүзү ынак дээр болза, частырыг болбас. Ынчалза-даа чурттап олурар оран-савазынга, чечек-чимис тарыыр садынга сагыш-сеткилди өөртүп келир херимнерни чараштап кылып алыры кижи бүрүзүнге болдунмас. Аңаа арга-дуржулгалыг дарган кижиниң холдары херек. Туран хоорайның пенсионери Демьян Бетеримов чаңгыс чер-чуртугларын өөртүп, чагыгларны хүлээп, ажылдап турар.

ТУРАН ХООРАЙДА ТЕЛЕФОН СЕПТЕКЧИЗИ

Туран хоорайның чурттакчызы Айхан Чамзрын социал керээ төлевилелиниң 2021 чылда киржикчилериниң бирээзи. Туранчылар телефон септедири-биле үргүлчү Кызыл чоруур азы таныыр улузун таварыштыр үрелген телефоннарын септелгеже чорудар ужурга таваржып турган болза, ам чаңгыс чер-чурттуу Айхан Чамзрынның телефоннар септээр төптүнге септедип ап турар.

Туранда уруглар ойнап-хөглээр төп эжиктерин ажыткан

Шеглел-кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан соонда, Бии-Хем кожууннуң төвү Туран хоорайда Марк Оюн аттыг культура болгаш дыштанылга одаанда «Капитошка» уруглар ойнап-хөглээр төп эжиктерин ажыдып, оолдар, уругларны хүлээп эгелээн.

Күзелин амыдыралда боттандырган

Алексей Дозурбай социал керээге үндезилээн күрүне деткимчезиниң ачызында күзелин амыдыралда боттандырган. Ол 2020 чылдың октябрь айда Туран хоорайга чурук студиязын ажыдып алган.

Хуу сайгарлыкчылар саны-биле Тыва мурнунда беш регионнуң санынче кирген

FinExpertiza делегей чергелиг аудитор-консалтинг четкизиниң аналитиктери хуу бүдүрүлгелер ажытканнарның саны-биле тергиидээн российжи регионнарны тодараткан.  2021 чылда сайгарлыкчыларының саны күвүдээн бажында беш регионнуң санынче Тыва Республика киргенин РБК дыңнаткан.

ААР ӨРТЕКТИГ ПРОГРАММА ХАНДЫРЫЛГАЗЫН ЧИИГЕТКЕН ӨРТЕК-БИЛЕ САДЫП АП БОЛУР

Тыва Республика аар өртектиг программа хандырылгазын чартык өртээ-биле садып алыр арганы ажыглаан сайгарыкчылар саны-биле лидер регионнар санында кирген. «Россия Федерациязының чурагайлыг экономиказы» национал программаның «Чурагайлыг технологиялар» федералдыг төлевилел чорудуу-биле Россияның информастыг технологиялар хөгжүдер фондузу деткимчениң хемчеглерин боттандырып турар.

САЙГАРЛЫКЧЫЛАР МӨӨРЕЙИ

Республиканың сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу хары угда ийи мөөрей чарлаан.
«Чылдың экспортеру-2021», «Эң эки сайгарлыкчы -2021» мөөрейлерни катай эрттирер.

ТУШЁНКА КАКПАКТААН ЭЪТ—«ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ ИНЕК ЭЪДИ»

Тыва Республиканың ырак-узак кожууннарында көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери эът продукциязын садып-саарарындан аңгыда, оон изиг буска какпактап, хайындырган эът (тушёнка) кылыр талазы-биле арга-дуржулганы эки шиңгээдип ап эгелээни өөрүнчүг. Чүге дизе көдээ ишчилерниң бүдүрүп үндүрген продукциязын оларга таарымчалыг өртекке садып-саарып алыры берге айтырыгларның бирээзи дээрзин, хөй чылдарда көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин удуртуп-баштап чоруур кижилер эки билир.

ЁЗУЛУГ ТЫВА ӨГЛЕРНИҢ ОНЗАГАЙЫН ЧИДИРБЕС ДЭЭШ

Октябрь 20-де Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг суурунга чазаныр цехтиң ажыдыышкыны болган. Аңаа ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының, ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Меңги Кара-оол, ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузунуң директору Азияна Пирлей болгаш фондунуң специалистери, кожууннуң удуртулгазы киришкен.

Меню