Архив

Чидиг айтырыг

ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭ ЧИИГЭЭР БЕ?

Чыккылама соок келбээнде, чон хөмүр-даш садып алыр дээш, ооң «балдыр сыгар» өртектериниң чиигээрин манап турар.

ХОВУ-АКСЫНДА КОММУНАЛДЫГ ОЗАЛ-ОНДАК

Хову-Аксы суурнуң дөрт муң кижи хире чурттакчыларын эки шынарлыг суг-биле хандырарынга бергедээшкиннер 2017 чылда эгелээн. 1960 чылдарда туткан суг сордурар пункт болгаш суурнуң суг дамчыдар четкизи үрелген соонда, чаагайжыды туткан бажыңнарны суг-биле хандырарынга үзүктелиишкиннер удаа-дараа болур апарган.

НАЦИОНАЛ ДЫЛДЫГ ПАРЛАЛГА ДУГАЙЫНДА ЧУГААЛАШКАН

Сентябрь 10-16 хүннеринде Сочиге амгы үениң журналистиказының XXV-ки “Бүгү Россия-2021” деп юбилейлиг шуулганы болуп эрткен. Аңаа Тываның Журналистер эвилели «Тыва – Моол: тѳѳгүнүң сактыышкыннарын болгаш харылзааны кадагалап арттырары» деп төлевилели-биле киришкеш, тергииннер аразынче кирип, шуулганның кол шаңналынга төлептиг болган.

ЧЫЧААННАР… ОРУКТАР… ДОКТААМНАР…

Ам база катап кудумчу аргыжыл­газының дугайында чугаалажыр-дыр бис. Чүге дээрге ук айтырыг ам-даа чидиг болгаш ажык хевээр артпы­шаан. Доктаамнарга автобустар манап, дүрген чанар азы дүрген-не ажылга чедип алыр дээш, баскылашкан кижилер. 38 дугаарлыг маршруттуң төнчү доктаамынга даң бажында келирге кезээде кижи дыка хөй, а хөлге шуут чок болур. Ажыл-хожулче далашкаш 17, 1а, 3 дугаарлыг өске маршруттарның доктаамнарынче халчып-ла каар бис. А кежээ ажыл соонда чанар дээш, “Почта”­доктаамынга келирге кижи бажы кизирт, а автобустар чок болур азы чок болза, пассажирлер долу болганындан, турбайн эртип-ле турар.

УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНДА ЧААРТЫЛГАЛАР

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың кожууннарынче ажыл-агыйжы үнүүшкүннү кылып чорудуп эгелээнин билир бис. Бо удаада Улуг-Хем кожуунче сургакчылаашкынны кылгаш, ук кожууннуң амгы үеде чугула хереглелдерин өөренип көргеш, чогуур хемчеглерни хүлээп алган.

АВТОМАШИНА – АЙЫЫЛДЫГ ХӨЛГЕ

Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаана хоорай биле Бажың-Алаак суур аразында автомобиль оруунга бо чылдың июнь 29-түң хүнүнде кежээ УАЗ-469 марканың машина аңдарылгаш, ону чолаачылап чораан 13 харлыг оол амы-тынындан чарылганы хөй кижилерни хомудадып, сагыш-сеткилин хөлзедип дүвүреткен.

Меню