Архив

Чидиг айтырыг

ЧИДИГ АЙТЫРЫГ: ӨГ-БҮЛЕ, ИЕ-ЧАШ КАМГАЛАЛЫ

Республика девискээринде удаа-дараа чаш-даа, элээди-даа уруг-дарыгга хамаарышкан халаптыг болуушкуннар болгулап турары ниитилелдиң дүвүрелин оттуруп турар.
ТР-ниң Чазак Даргазы Владислав Ховалыг чүге ындыг болуушкуннар болуп турарын сайгарып, чылдагаанын болгаш моон соңгаар ындыг таварылгаларны болдурбас дизе чүнү канчалза экил дээн айтырыгларны ханы сайгарып көөрү-биле, өг-бүле болгаш ие-чаштың кагалалынга хамаарышкан делгем “төгерик столду” эрттирген. Айтырыг, шынап-ла, хөлүн эрттир нарыыдап келгени-биле “төгерик столга” кандыг-даа аңгылаашкын чокка хөй-ниитини чыып киириштирген. Аңаа 108 каналдың журналистеринден эгелээш, хөйге билдингир алдарлыг кижилер, эртемденнер, хөй-ниити организацияларының удуртукчуларындан аңгыда, социал четкилерде бо талазы-биле чидиг айтырыгны көдүрүп, шүгүмчүлелдиг чүүлдер бижиир кижилерни база чалаан.

АРАГАЧЫ ИЕЛЕР — АЖЫ-ТӨЛГЕ ХИЛИНЧЕК

Декабрь 11-де кожуунда назы четпээннерниң эрге-ажыын камгалаар комиссияның учедунда турар социал берге байдалдыг өг-бүлелерни (ажы-төлүн хайгааравас, арагалаар) кезип, хыналда үнүүшкүннү чоруткан. Шагаан-Арыг хоорайда 15 өг-бүлени кезээн түңнелинде, чаш болгаш назы четпээн ажы-төлдүг иелерниң сузу кончуг кудулаанын хыналда тодараткан. Ниитизи-биле 15 бажыңны кезээн түңнелинде угаанын албаарадыр ижип алган иелерден чаңгыс ол хүн социал бөлүктүң специалистери 14 чаштарны айыылды тургузуп болур өг-бүлезинден дестирип, албан черлеринге хоргадаар ужурга таварышкан. Бир хар безин четпээн чаш 7 өпеяаны эмнелгениң бичии уруглар чыдып эмнедир салбырынче, 3 хардан 16 хар чедир 7 назы четпээннерни Өг-бүлеге болгаш ие-чашка социал дуза чедирер төптүң хоргадал черинге чыттырган.

ХӨМҮР АЙТЫРЫЫ: ЧАРГЫ ҮСТҮНГҮР-ЛЕ БОЛЗУНАМ

Көдээниң сезоннуг ажылдары черле төнер эвес – бирээзи адакталырга-ла, дараазындазы келир. Чер-черлерде ооң аттары аңгы-аңгы – “хап чиир”, “теп чиир” дээш баар. Сиген кезилдезин, көржең коптарылгазын ыраккы кара-хөлчүлер ынча дижирлер. Бо ажыл-агый, акша-шалың чок түренчиг үеде сезоннуг ажылдар чамдык кижилерге “эктинден элевезиниң, хырнындан аштавазының”, немелде орулга киирип алырының аргазы ол.

ЧОНГА ОДААР ЧҮҮЛ ХАНДЫРЫЛГАЗЫ

Кыш дүжүп, сооктар дыңзып орары-биле чонну одаар чүүл – хөмүр-биле хандырылгазы чазак-чагырганың доктаамал кичээнгейинде.

Арага аймаан садарының дугайында

Тываның Дээди Хуралы ноябрь 19-та арага аймаан 11.00 шактан 19.00 шакка чедир дыштаныр хүннерде база садар дугайында хоойлу төлевилелин бирги номчулгада хүлээп алган.

“КАРА АЛДЫН” ЧҮДЕН АРТЫК ХЕРЕГЛЕЛДИГ

База катап хөмүр айтырыы. Кыш кээрге-ле, бо чидиг айтырыг төнмейн туруп бээри шуут чаңчыл болу берген. Ылаңгыя ырак-узак Мөңгүн-Тайга кожуунда байдал нарын болуп артпышаан. Чедери берге болганының салдарындан бо чылын кожуунче хөмүр сөөртүлгези эрткен чылдарга деңнээрге, оон-даа дорайтаан.

ХӨМҮРГЕ МОНОПОЛИЯ ТУРБАС

Республиканың арбитраж суду Тываның даг-руда компаниязының негелде билдириишкинин хандырып бербээн.

Тываның Баштыңы Владислав ХОВАЛЫГ: “ХӨМҮР ӨРТЭЭ ДЭЭШ ДЕМИСЕЛ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР”

Чурттакчы чонга хөмүр-дашка өртек­терни чавызаткан-даа болзувусса, “кара алдынга” таарымчалыг өртектер дээш демисел уламчылап турар. Ол дээрге, чүнүң-даа мурнунда, чиижең садыгжылар-биле демисел-дир.
Чер-черлерде хөмүрнү бедиткен өртектерге садып турарының дугайында дыңнадыгларны хүн бүрү ап тур мен.

ТОДАРГАЙ ХАРЫЫНЫ БЕРГЕН

Тыва Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан 3 хардан 7 харга чедир уруглар акшазының төлевиринге хамаарышкан чидиг айтырыгларга тодаргай харыыны берген.

Меню