Архив

Чидиг айтырыг

ЧЫЧААННАР… ОРУКТАР… ДОКТААМНАР…

Ам база катап кудумчу аргыжыл­газының дугайында чугаалажыр-дыр бис. Чүге дээрге ук айтырыг ам-даа чидиг болгаш ажык хевээр артпы­шаан. Доктаамнарга автобустар манап, дүрген чанар азы дүрген-не ажылга чедип алыр дээш, баскылашкан кижилер. 38 дугаарлыг маршруттуң төнчү доктаамынга даң бажында келирге кезээде кижи дыка хөй, а хөлге шуут чок болур. Ажыл-хожулче далашкаш 17, 1а, 3 дугаарлыг өске маршруттарның доктаамнарынче халчып-ла каар бис. А кежээ ажыл соонда чанар дээш, “Почта”­доктаамынга келирге кижи бажы кизирт, а автобустар чок болур азы чок болза, пассажирлер долу болганындан, турбайн эртип-ле турар.

УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНДА ЧААРТЫЛГАЛАР

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың кожууннарынче ажыл-агыйжы үнүүшкүннү кылып чорудуп эгелээнин билир бис. Бо удаада Улуг-Хем кожуунче сургакчылаашкынны кылгаш, ук кожууннуң амгы үеде чугула хереглелдерин өөренип көргеш, чогуур хемчеглерни хүлээп алган.

АВТОМАШИНА – АЙЫЫЛДЫГ ХӨЛГЕ

Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаана хоорай биле Бажың-Алаак суур аразында автомобиль оруунга бо чылдың июнь 29-түң хүнүнде кежээ УАЗ-469 марканың машина аңдарылгаш, ону чолаачылап чораан 13 харлыг оол амы-тынындан чарылганы хөй кижилерни хомудадып, сагыш-сеткилин хөлзедип дүвүреткен.

Меню