Архив

ЧОГААЛДАР

ЧОВАГ-КЭЭРГЕЛ БОЛГАШ КИЖИ

(Уланчызы. Эгези №75, 77 «Шында»).ЧОВАГ-КЭЭРГЕЛДИҢ САЙЗЫРАЛЫЫнакшыл болгаш човаг-кээргел магалыг, эки-даа болза, оларның чогуп, тааржыры үргүлчү эвес дээрзин чамдык эштерим чугаалап турдулар. Бистиң делегейивис ындыг чергелиг угаадыг­лар кылыр, салдар халдадыр база…

Чинчи — эрестиг кыс

 Чечен чугаа Аалывыс уруг-дарыы шупту-ла аът мунарынга, ылаңгыя ону чарыштырарынга, дыка ынак. Чылдың-на оваа дагаан черге бир хөрлүг, адаанныг оюн – аът чарыжы. Улуг дагылгага хемниң ол-бо чарыындан, чоок-кавының малчыннарындан…

САЛАМ «ДАМДЫ»

 Россия Федерациязының нии­ти өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, «Улуг башкы» деп аттыӊ эдилекчизи, Бай-Тайга кожууннуӊ хүндүлүг хамаатызы, Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Хемчик школазыныӊ  хоочун башкызы  Тараа Салчаковна Оссурнуӊ хөй чылдарда бижип…
Меню