Архив

«Чурагайлыг экономика» национал төлевилел

ТАЙГА-ТАСКЫЛ ТАРЛАГ СУУРДА ИНТЕРНЕТ МООРЛАП КЕЛГЕН

“Чургайлыг экономика” национал төлевилелдиң “Информастыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелиниң ачызында 2021 чылда Бии-Хем кожууннуң 15 социал ужур-уткалыг объектизи: Туран хоорайда ийи библиотека, школалар, Аржаан, Өөк, Хадың болгаш Сөөш суурларда чагырга черлери болгаш ФАП-тар дүрген ажылдаар интернетке чедингеннер. Тарлаг суурда ФАП-ты интернет-биле хандырар ажылдар уламчылап турар.

БИИ-ХЕМДЕ ДҮРГЕН АЖЫЛДААР ИНТЕРНЕТ

“Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелдиң чорудуу-биле Бии-Хем кожууннуң школаларынга болгаш фельдшер-акушер пунктуларынга (ФАП) дүрген ажылдаар интернет четкизин кошкан. “Информациялыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелдиң «Чурагайлыг экономика» национал төлевилелин боттандырары-биле Бии-Хем кожууннуң Шивилиг ортумак…

ЭРТЕМ-МЕРГЕЖИЛИН БЕДИДЕР

Бо чылын Тывага «Чурагайлыг трансформация биле чурагайлыг экономика: технологиялар болгаш компетенция» программазының талазы-биле күүсекчи эрге-чагырга органнарының 40 ажылдакчызы «Чурагайлыг экономиканың кадрлары» деп регионалдыг төлевилел-биле эртем-мергежилин бедидер ужурлуг.

Чурагайлыг экономика талазы-биле билиин бедидер

Бо чылын Тывага «Чурагайлыг трансформация биле чурагайлыг экономика: технологиялар болгаш компетенция» программазының талазы-биле күүсекчи эрге-чагырга органнарының 40 ажылдакчызы «Чурагайлыг экономиканың кадрлары» деп регионалдыг төлевилел-биле эртем-мергежилин бедидер ужурлуг.

УЛУГ-ХЕМНИҢ СУМУЛАРЫНГА ИНТЕРНЕТ

“Тывахарылзааинформ” компанияның ажылдакчылары чоокку үеде Арыг-Үзүү, Чодураа, Арыг-Бажы, Ийи-Тал сумуларының ном саңнарынче, Шагаан-Арыг хоорайның школазы болгаш библиотеказынче, Иштии-Хемниң фельдшер-акушер пунктузу болгаш ном саңынче, Хайыраканның чагыргазы болгаш библиотеказынче интернет четкизин киирер.

Меню