Архив

Чурттаар оран-сава

«ИРКУТСК» ТӨЛЕВИЛЕЛ

Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң 2024 чылга чедир хууда программазы ёзугаар хөй квартираларлыг чаагайжыды туткан бажыңнарлыг девискээрлерни комплекстиг тударының беш төлевилелдерин ажылдап кылган. Олар дээрге Кызыл хоорайның девискээриниң мурнуу талазында “Москва”, “Иркутск”, чоннуң “Шанхай” деп адай бергени кварталда “Мөңгүн” деп, ол ышкаш хоорай чергелиг Каа-Хем суурнуң болгаш Чеди-Хөл кожууннуң төвү Хову-Аксының девискээринде боттандырып турар төлевилелдер-дир.

ТЫВАЖЕ ИНВЕСТОРЛАР КИРЕР

Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда 108 квартиралыг бажыңны “Орион” кызыгаар­лаан харыысалгалыг ниитилелдиң тудугжулары тудуп доозар чыгаан. Амгы үеде сантехниканың дериг-херекселин тургузарын, квартираларның иштики электри четкизин шөерин адакталдырып, шеверлел ажылдарын кылып, чаа бажыңны ажыглалга киирерин белеткеп турар. Бажыңның даштыкы чоок-кавы девискээриниң чаагайжыдылгазын база кылыр.

НАЙЫСЫЛАЛДЫ КААСТААР ТУДУГ

Кызылдың Кызыл партизаннар кудумчузунуң 5 дугаар бажыңы боор адрестиг 8 каът чуртталга бажыңының таваан салгаш, демирден каркас өзээн салып үндүрүпкенинден бээр элээн үе эрте берген турган. Ол чедир тутпаан тудугну улуг байыр-наадым хүннеринде лозуң-плакаттар-биле дуглап-даа турган чүве.

Меню