Архив

Чурттаар оран-сава

ТЫВАЖЕ ИНВЕСТОРЛАР КИРЕР

Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда 108 квартиралыг бажыңны “Орион” кызыгаар­лаан харыысалгалыг ниитилелдиң тудугжулары тудуп доозар чыгаан. Амгы үеде сантехниканың дериг-херекселин тургузарын, квартираларның иштики электри четкизин шөерин адакталдырып, шеверлел ажылдарын кылып, чаа бажыңны ажыглалга киирерин белеткеп турар. Бажыңның даштыкы чоок-кавы девискээриниң чаагайжыдылгазын база кылыр.

НАЙЫСЫЛАЛДЫ КААСТААР ТУДУГ

Кызылдың Кызыл партизаннар кудумчузунуң 5 дугаар бажыңы боор адрестиг 8 каът чуртталга бажыңының таваан салгаш, демирден каркас өзээн салып үндүрүпкенинден бээр элээн үе эрте берген турган. Ол чедир тутпаан тудугну улуг байыр-наадым хүннеринде лозуң-плакаттар-биле дуглап-даа турган чүве.

Меню