Архив

Чуртталга-коммунал ажыл-агыйы

ЧАЙЫН ШАНААҢ БЕЛЕТКЕ…

Россияның Президентизи Владимир Путин чуртта хоорайлар иштинде чөпшээрел чок, ала-чайгаар бок төгер черлер апарган девискээрлерни дөгерезин чок кылып арыглаарын 2021 чылдың октябрь 5-те болган, бойдус камгалалынга тураскааткан хуралга Федералдыг Чазакка дааскан турган. База-ла ол хуралга колдуу-ла одалга хоорзаларындан ыш-биле катай үнүп турар агаар бокталдырар хоралыг бүдүмелдерни эвээжедирин чурттуң Баштыңчызы негээн.

Чаа регионалдыг операторнуң ажылы көстүп эгелээн

Чаа чыл байырлалының соонда, бок төгер контейнерлер чанында хөй бок чыглы бергени хоорайның чурттакчыларын дүвүредип турар.  Январь 5-те Улусчу фронтунуң Тывада регионалдыг күүсекчи комитединиң даргазы Саима Далчин биле Кызыл хоорайда чаа регионалдыг оператор «Транспорт сервизи болгаш төлевилел» КУБ-туң удуртукчузу Алексей Пустозеров рейдиже үнүп, хоорайның аңгы-аңгы микрорайоннарын кезип, хынаан.

ЧУРТТАЛГА КОММУНАЛ АЖЫЛ-АГЫЙДА ЧААРТТЫЛГАЛАР

Чаа регионалдыг оператор хоорайның богун төгер ажылды чорудуп эгелээн. Январь 3-тен эгелээш 15 дежурный машиналар ажылдап кирипкен. Олар январь төнчүзүнге чедир хүннүң ажылдаар.

ЧАА ТЕХНИКА ДОРААН АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕН

“Бок  реформазының” аайы-биле чаа спецтехника садарынга 300 сая рубльди үндүрген. Тускай техника сентябрь айдан эгелеп уурук-сууруктап Тывада кээп эгелээн.  Ниитизи-биле бо чыл төнчүзүнге чедир  кээр ужурлуг 45 техниканың бо хүнде 30-ни келген: 17 бок сөөртүр камазтар, 3 грейдер, 4 бульдозер, 2 бок чүдүрер техника  болгаш 4 трал. Ам-даа чыл төнчүзүне чедир 3 сөөртүкчү (тягач), 6 камаз-самосвал, 2 орук далдавас машина (вездеход), 2 артындан чүдүрер камаз болгаш 40 куб бок сыңа бээр бункер кээри манаттынып турар.Оларны чүгле Кызылга эвес, кожууннарже база хуваагаш, тарадыры көрдүнген. Амдыызында, ноябрь 18-тен эгелеп 13 бок сөөртүр чаа техника Кызыл хоорайның кудумчуларын аштап кирипкен.

БОК АШТААР ТЕХНИКА АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕН

Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези “Чүък дажыыр сервис төлевилел” ажылын эгелээнден бээр чаа-ла дөрт ай болуп турар. Бо бүдүрүлгени Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызын аңгылаан соонда тургускан. Чылдар-биле чыглып келген бок-сүрээден бүрүнү-биле адырлып, шыңгыы демиселди чорудуп эгелээринге күштүг, чаа үениң машина-техниказы чугула херек. Ооң кадында, кылыр ажылдың хемчээли улуг, чүгле найысылал эвес, а кожууннарда бок айтырыы база нарын болуп артпышаан.

БОК-БИЛЕ «ДЕМИСЕЛ» КҮШТЕЛИР

Республика девискээринде, ылаңгыя Кызыл хоорайны долгандыр бок-сүрээ ында-мында чаттыла бергени чажыт эвес. Найысылалдың дөрт аңгы талазында чаңгыс аай бок төгер черлерни аңгылаан-даа болза, чылдан чылче айтырыг огулуг шиитпирлеттинмейн келгенинден улам-на чидиг­ленген. Республиканың ниити экологиязынга, чурттакчы чоннуң болгаш мал-маганга безин улуг хора чедирип турар боктан адырлыр үе келген.

ЧАА ТЕХНИКА НЕМЕШКЕН

Тывага чылдар дургузунда шиитпирлеттинмейн турган элээн чидиг айтырыгларның бирээзи – бок айтырыы. Найысылалдың чуртталга бажыңнарының, ылаңгыя каът бажыңнарның девискээрлеринде чыылган бок хоорайның овур-хевирин үреп, чурттакчы чонга эпчок байдалды тургузуп турар. Чоокта чаа хоорайның төвүнде каът бажыңның девискээринде бичии уруглар ойнаар шөлчүгеште боктуң көвейин көргеш, кайгап ханмадым. Ол бажыңның девискээринде улуг садыглар бар болгаш ындыг бе, хат тарадыр хадып каапкан болду. Ол шөлге чаш ажы-төлдү канчап ойнадыр деп айтырыг тургустунуп келир.

БОК АШТААР АЖЫЛДЫ КҮШТЕЛДИРЕР

Сентябрь 27-де Тывага бир автогрейдер биле узуп чүдүрер ийи техниканы эккелген. Оларны республиканың кожууннарында база найысылалында чер-черде чурум чогу-биле оваалап төп каан боктар аштап арыглаарынга ажыглаар.

ХООРАЙНЫҢ АРЫГ-СИЛИИ — БИРГИ ЧЕРДЕ

Владислав Ховалыг хоорайның арыг-силии бирги черге турарын Карим Сагаан-оолдан негээн. «Арыг-силигни кезээде хыналдага алган турар ужурлуг. Өске регионнардан аалчылар хөйү-биле бисте кээп турар болгай. Олар мында ажыл-агыйжы, арыг-силиг чон чурттап турар деп билзиннер» — деп, ол демдеглээн.

Меню