Архив

Экономика

БОДУВУСТУҢ УУРГАЙЫВЫС…

Хөмүр-дашты Тываның “кара алдыны” деп адап, ону казып тыпканындан улам байыыр бис деп чурттакчы чонну сургап, аңаа бис бүзүреп турганывыс совет үе-даа турган. Ындыг бүзүрелге барымдаа – хөмүр-даштың өртээниң чииги. Чүге дээрге хөмүр-дашты казып тыварынга карылгаларны күрүне дуглап каар болгаш, хөмүр-дашты канчап садып алыр чоор деп “баш аарыы” совет үениң кижилеринге турбаан.

АПТЕКА БААЗАЗЫНЫҢ ӨНЧҮЗҮН САДЫПКАН

Тыва Республиканың Арбитраж судунуң 2017 чылдың май 4-те хүлээп алган шиитпири-биле ТР-ниң «Республиканың мөөңнеп садар аптека баазазы» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинге хамаарыштыр буураашкын (банкротство) процедуразы эгелээн турган.

ХӨМҮР-ДАШ ДЭЭШ ДЕМИСЕЛ

Республиканың хереглелинге хөмүр-дашты Каа-Хем болгаш Чадаана хөмүр-даш уургайларындан казып, садып келген. Совет үеде хөмүр-даш казып тыварынга карылгаларны күрүне дуглаар (бо үении-биле алырга, субсидия) болгаш, ынчангаш хөмүр-даш өртээ чиик турган. Рыноктуг экономиканың үезинде ол карылгаларны, хөмүр-дашты садар өртээн улгаттырып дуглаар апарган.

ТЫВАДА «ЧУРАГАЙЛЫГ КАДРЛАР» БЕЛЕТКЕЛИ

Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Урана Насюрюннуң сентябрь 6-да ТР-ниң Чазааның Аппарат хуралынга илеткелинге даянып алгаш, «Россия Федерациязының чурагайлыг экономика» национал программазын Тывада амыдыралга боттандырып турарының дугайында сайгарылганың бирги кезээн «Шын» солуннуң сентябрь 8-те үнген 67 дугаар үндүрүлгезинде парлаан.

ӨРЕЗИ БИР МИЛЛИАРД РУБЛЬ

Чуртталга-хандырылга объектилери­ниң техниктиг байдалы, оларны үезинде септээри болгаш улаштыр ажыглаары ук адырның саң-хөөлүг экономиктиг байдалындан хамааржыр. Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының дыңнадып турары-биле алырга, юридиктиг черлерниң база чурттакчы чоннуң чыглы берген өрелериниң уржуундан республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агыйы, оттулар чүүл, энергетика комплекизи элээн берге байдалда келген.

ОН САЯ ТУУЙБУНУ БҮДҮРҮП ЭГЕЛЭЭР

Тыва Республиканың 2020-2024 чылдарда Социал-экономиктиг тускай программазының “Тууйбу бүдүрерин организастаар” хемчегни боттандырары-биле кызыгаарланып, 2020 чылда республиканың социал-экономиктиг сайзыралының программазы-биле 40 сая рубльди «Сен Ги» бүдүрүлге компаниязын удуртуп турар Юй Лейниң…

ТАҢДЫНЫҢ КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРИ БОЛГАШ БИЛЛ ГЕЙТС

Эрткен субботада, июль 24-те, Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Таңды кожуунда Михаил Санниковтуң бол­гаш Алена Кууларның удуртканы фермер ажыл-агыйларынга чедип, республика иштинге ажылчын сургакчылаашкынын уламчылаан.

АК-СУГ, «АЙ-КЫС» БИЛЕ «СҮБЕДЕЙ» БОЛГАШ КАДРЛАР АЙТЫРЫЫ

Ак-Сугда чес чыдымын шиң­­­гээдир Голевтиң даг-руда компаниязының ажыл-чорудулгазы Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээл­ге­лерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның доктаамал кичээнгейинде.

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА “АНТИКОВИД”

Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Сат Covid-19-ка удур кызыгаарлаашкыннар үезинде сайгарлыкчы чорукту деткиир хемчеглерни ажылдап кылганының дугайында июль 19-та аппарат хуралынган илеткээн.

ТЫВАНЫҢ ЦЕМЕНТ ЗАВОДУНУҢ ТӨӨГҮЗҮНДЕН

Улуг-Хем кожуунда Хайыракан дааның соңгу эдээнге 1988 чылда Тываның цемент заводун (ТЦЗ) 1988 чылда тудуп эгелей берген турган. Ооң күчүзү чылда 300 муң тонна портландцемент М-400 маркалыг цементини болгаш 100 муң тонна тудуг сайын бүдүрүп үндүрер турган.

Меню