Архив

Эртем болгаш өөредилге

КЛАСС УДУРТУЛГАЗЫ ДЭЭШ НЕМЕЛДЕ ТӨЛЕВИРНИ БЭЭР

Тываның техникумнар болгаш колледжтер башкылары класс удуртканы дээш 5 рубль хемчээлдиг ай санының немелде төлевирин 2021 чылдың сентябрь 1-ден санап эгелээр. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республика чазааның август 31-де хүлээп алганы доктаалынга атты салган.

ЧОНУНГА ТӨЛЕПТИГ

Бо хүннерде филология эр­тем­нериниң кандидады, Тыва Рес­публиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң Дыл (сөстүктер), чогаал (аас чогаалы) шинчилелдериниң килдизиниң эргелекчизи, кол эртем ажылдакчызы Кызыл-Маадыр Авый-оол­ович Симчит мугур харлаан хүнүн демдеглеп турар.

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛДАРЫ

Чаа өөредилге чылының бүдүүзүнде Тываның өөредилге ажылдакчыларынга 2020-2021 өөредилге чылының түңнелдерин үндүр­ген база чаа сорулгаларын салган “Өөредилгениң шынарындан – амыдыралдың шынарынче” деп август чөвүлел хуралдары болуп эгелээн. Санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни сагывышаан, конференцияны август 24-26 хүннеринде республиканың аңгы-аңгы черлеринге база онлайн шөлчүгештерде болуп турар.

ДООЗАЗЫ ДЭЭДИ ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЕРИНГЕ ӨӨРЕНИР

2014 чылда, Тываның Россия-биле демнежилгезиниң болгаш найысылал Кызылдың 100 чыл оюн демдеглээн чылда, Кызылдың Президентиниң кадет училищези ажыттынган.

УРУГ БҮРҮЗҮНГЕ ӨӨРЕДИЛГЕ НОМУ

Чоокта чаа-ла школачыларны чайның узун дыштанылгазынче үдеп турдувус. Карак чивеш аразында «узун дыштанылгавыс» адакталып, чаа өөредилге чылы чоокшулаан. Ада-иелерни, башкыларны, өөреникчилерни өөредилгеге хамаарышкан янзы-бүрү айтырыглар дүвүредип-ле эгелээн. Школаже чаңгыс уругну белеткеп алыры безин кайы хире берге ийик? Кедер идик-хеви, өөредилге херекселдери, номнары дээш-ле баар. Оларны ада-иелер шыдаар шаа-биле садып, белеткеп алырлар. Өөредилге номнарын школалар берип турза-даа, чамдык эртемнерге, ылаңгыя англи дыл номун албан садар апаар. Ылаңгыя найысылалдың школаларында өөреникчилер саны көвүдеп турарындан, өөредилге номнары чедишпейн турар бир чылдагааны ында.

ШКОЛАЛАРГА 230 БАШКЫ ЧЕДИШПЕЙН ТУРАР

Республика девискээринде өөредилге адырындан ажыл дилеп турар хамаатыларга болгаш аныяк специалистерге эптиг болуру-биле, регионнуң Өөредилге болгаш эртем яамызының https://monrt.rtyva.ru/index.php/ru/ сайтызында, август 11-ниң хүнүнде, кандыг хостуг олуттар барының дугайында дыңнадыгны салган.

ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫНГА БЕЛЕТКЕЛ

Чазактың бөгүнгү Аппарат хуралының темазы чаа өөредилге чылынга белеткел болган. Мооң-биле холбашкан илеткелди ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Солаңгы Тамчай кылган.

ЭКОНОМИКА АДЫРЛАРЫН ЧУРАГАЙЖЫДАР

Эртем-практиктиг конференция Россия Федерациязында Эртем болгаш технологиялар чылынга база Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга тураскаадып, Тывада “Депшилгелиг технологияларның айыыл чок чоруу – чурагай трансформациязының өзээ” деп онлайн эртем-практиктиг конференциязының ажылынга…

ЧУРТТАЛГАГА ЧУГУЛА НОМ

Чоокта чаа тыва биле моол эртемденнерниң каттышкан база бир ажылының түңнелинде «Тыва-моол-орус чугаа ному» чырыкче үнген. Номну Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң акшаландырыышкыны-биле Абакан хоорайга парлап үндүрген. Чугаа номунуң тургузукчу-авторлары тыва таладан ТГШИ-ниң эртем ажылдакчылары Б. Баярсайхан, Л.К. Хертек, моол таладан Моолдуң Эртемнер академиязының Дыл болгаш литература институдунуң ажылдакчызы Б. Түвшинтөгс. Номну филология эртемнериниң доктору, РАЕН, РАСН академиги К.А. Бичелдей биле Моолдуң Нацио­нал өөредилге университединиң профессору, доктор Н. Сүхбаатар олар редакторлаан.

ШЫЛГАЛДАЛАР АДАКТАЛГАН

Бо чылын республикага күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларын (ЕГЭ) 3227 уруг бижээн. Ниитизи-биле 27 шылгалда бижиир пунктулар (ППЭ) ажылдап турган. Пункт бүрүзү парлаар, хоолгалаар, айтырыгларның харыыларын тырттырар техника болгаш видео херекселдер-биле 100 хуу дериттинген турган.

Меню