Архив

Интервью

ХОВУ-АКСЫНДА ҮЛЕГЕРЛИГ СЫЛДЫСТАР БӨЛҮҮ

Чеди-Хөл кожуунда Хову-Аксының уругларның уран чүүл школазы Тыва Республикада база бир эки көргүзүглерлиг школаларның бирээзи. Ооң иштинде “Тыва Республиканың уругларның үлегерлиг чогаадыкчы уран чүүл коллективи” деп атка каш удаа төлептиг болуп турар “Эдельвейс” бөлүү республиканың болгаш кожуун, сумузунуң адын тудуп, делегей чергелиг мөөрейлерге чедир киржип, шаңналдыг черлерге чедип чоруур. Ооң чижээн чугаалаарга, көңгүс чоокта чаа олар культура адырында делегей чергелиг “Бирги шаңнал” дээш мөөрейге тиилекчи болганнар.

Ульяна БИЧЕ-ООЛ: “ЧАА ЧЫЛДЫ СЕРГЕК УТКУУЛУҢАР”

Чаа чыл уткууру улуг-биче назылыг хөй-хөй кижилерниң ынак байырлалы. Бо байырлал-биле холбашкан чаңчылдар-ла көвей: Чаа чылды өре чокка уткуур, стол кырынга хөй аъш-чем турарга эки, канчаар уткуур сен, бүдүн чыл ындыг болур дээш оон-даа өске. Ол бүгү солун чаңчылдарның аразындан Чаа чылды уткуурда, арага ижер багай чаңчылывыс бары чажыт эвес. Аңаа немей хөй санныг дыштаныр хонуктарны немептерге, арага ижеринге сундулуг улустуң кадыкшылынга улуг айыыл тургустунуп келир. Ынчангаш арага ижер багай чаңчылывыс дугайында чугааны Республиканың наркология диспансериниң улуг эмчизи Ульяна Камбаевна Биче-оол-биле чорудар-дыр бис.

ТЫВАЖЕ КУРУГ ЭВЕС, А ДОЛУ «ЧҮЪКТҮГ» КЕЛДИМ

«Аъттың сөөрткен тергезиниң дугуйлары чуглуп-ла олурар. Амыдырал чуузазы чылып-ла олурар. Амы-тын чок чөрүү, дедир улаачызы аъдын какпас, аксын тыртпас чортуп-ла олурар…

ТЫВАНЫҢ БАЖЫНГА БОЛГАШ ЧҮРЭЭНГЕ ЧЕТКЕН

«Тываның бедиктери» альпинистер бөлүү бедик даглар кырынга хөгжүм ойнаар төлевилелин Президент грантызынга киириштиргеш, тиилеп алган. Төлевилелдиң күүседикчилери Тыва Республиканың Чазааның үрер хөгжүм оркестри. Ооң ачызында октябрь 10-да Тываның эң бедик даа Мөңгүн-Тайга шыпшыынче үнгеш келгеннер. Ынаар олар анаа-ла үнгеш келбээн, а дагның кырынга тыва маршты ойнааннар. Мөңгүн-Тайганың шыпшыында үрер хөгжүм оркестри деп сөстер черле кымны кайгатпас боор. Ынчангаш ол дугайында үрер хөгжүм оркестрин баштап чораан ооң удуртукчузу Артур Дулуш-биле чугаалаштывыс.

Меню