Архив

Инвалидтер декадазы

БЕРГЕЛЕРГЕ ДАДЫККАН КИЖИЛЕРЖЕ КИЧЭЭНГЕЙ

Декабрь 3 — Бүгү-делегейниң кызыгаарлыг арга-шинектиг улустуң хүнү. Ынчангаш чылдың-на декабрь айның дургузунда инвалидтер декадазын эрттирери чаңчыл болу берген. Бо хүннерде амыдыралының аайы-биле бергелерге дадыккан, бедик тура-соруктуг кижилерже ниитилелдиң кичээнгейин хаара тудар сорулгалыг хемчеглер ында-мында эртип турар.

Меню