Архив

Кадык — чаагай амыдырал дээш

КЫРГАН-АВА, КЫРГАН-АЧА — ТЫВАГА СПОРТ ДЭЭШ

Чаа чыл уткуштур Кызылга Тыва Республиканың пенсионерлер спартакиадазының ийиги чадазы болуп эрткен. Ону «Спартакиада дээрге тиилелгелерже чүткүл-дүр» деп Президент грантызының боттанылгазының иштинге чоруткан. Ук ажыл-хемчегни Россияның Пенсия фондузунуң Тывада салбырының деткимчези-биле Пенсионерлер чөвүлелиниң регионалдыг салбыры, Спорт яамызы организастап эрттирген.

Шын сөс база демниг чорук

Ноябрь 20-де “Субедей”аттыг спорткомплекске Бүгү-делегейниң телевидение хүнүнге тураскааткан спортчу маргылдаалар болуп эрткен. Хөй чон, көрүкчү, аарыкчылар чок залче коронавируска удур бүгү кызыгаарлаашкынныг негелделерни хажытпайн, хемчегниң киржикчи бүрүзү баш бурунгаар GR-кодун көргүскеш, эртип турганын демдеглээри чугула.

Меню