Архив

Кадык камгалал адырында

Чоннуң бодалын билип алыры чугула

Январь 25-те ТР-ниң Кадык камгалал сайыды Анатолий Югай инстаграммга дорт эфирге чондан кирген айтырыгларга харыылаан. Шак ындыг чон-биле дорт харылзаа эмчилерниң боттарынга, ылаңгыя удуртукчуларга ажыл-агыйның кайы талазында четпестер барын, чүнү чедир кылбайн турарын билип алырынга база дузалыг болуп турар.

ФАП-тар немежип турар

Барыын-Хемчиктиң Бижиктиг-Хаяда, Каа-Хемниң Бүрен-Хемде фельдшер-акушер пунктуларының тудуу доозулган. Нитизи-биле 2021-2025 чылдарда Тываның суурларында кадык камгалалының баштайгы эмчи дузазын чедирер черлерни чаартыр программа езугаар республика девискээринге чеди фельдшер–акушер пунктузу болгаш ийи…

ЭМЧИЛЕРГЕ БИР САЯ РУБЛЬДИ ТӨЛЭЭР

2021-2013 чылдарда Тываның эмнелге албан черлеринге тодаргай албан-дужаалдарга ажылга тургустунуп алган медицина ажылдакчыларынга акша төлевирин бадылаан. Төлевирниң хемчээли бир сая рубль, ону беш чылдың дургузунда чылда-ла 200 муңнап ажылдакчының агар санынче шилчидип бээр дээрзин регионнуң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

КЕЛДЕРЕДИЛГЕ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН

Чаа салбырда инсульт, нейрокезиишкин, чүрээнге кезиишкин эрткен болгаш аар бертик-межел соонда аарыг улуска кадыын быжыктырарынга таарыштыр кылган дериг-херекселдерни дерээн. Ол дериг-херекселдер РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин Тывага кээп чораан үезинде чарган дугуржулга ёзугаар чедип алдынган. Ниитизи-биле Тыва 73 сая рубльга 100 ажыг дериг-херекселди алган.

ТЫНЫН АЛГАН ЭМЧИЗИ — КОЛ МААДЫРЫ

Эртип турар чылдың база бир көскү болуушкуну — Ак-Довурак хоорайда асбест комбинадының эрги тудуунуң буступ баткан аар бузундуларының адаанга бастырган кижиниң амы-тынын камгалап алыр дээш, тыва эмчиниң дидим, шиитпирлиг кезиишкин кылганы болур.

СҮТ-ХӨЛДҮҢ ТӨП КОЖУУН ЭМНЕЛГЕЗИ ЧАА АНАЛИЗАТОРЛУГ

“Кадык камгалалының баштайгы эмчи дузазын чедирер черлерин чаартыр” деп программа-биле Сүт-Хөлдүң төп кожуун эмнелгезиниң лабораториязы  «ERBA XL-100» деп биохимиктиг анализтер хынаар чаа технологияның дериг-херекселин  алган. Боду ажылдаар бо анализатор бир шак дургузунда 200 тестилерни хынаптар бедик шынарлыг.

ХҮТКЕ 2023 ЧЫЛДА ФАП-ТЫ ТУДАР

ТР-ниң Кадык камгалал сайыды Анатолий Югай дорт кылып турар албан-хүлээлгезинден аңгыда, Бии-Хем кожууннуң куратору болуп турар. Эрткен дыштаныр хүннерде ол харыылап турар кожуунунуң Хүт суурунга четкеш, ында ажылдап турар фельдшер эмчиниң ажыл-агыйын болгаш ниити суурнуң чурттакчыларының кадыының байдалын сонуургап көрген.

УРУГЛАРГА ЭМЧИ ДУЗАЗЫНЫҢ ХЕМЧЕГЛЕРИН КҮШТЕЛДИРГЕН

Тываның Кадык камгалал яамызы уруглар ортузунда ОРВИ-ден аарыыр чоруктуң сезоннуг үези эгелээни-биле, уруглар эмчилериниң үнүүшкүннүг үш бригадазын алды чедир көвүдеткен. Оон аңгыда Кызыл хоорайның шупту уруглар поликлиникаларынга соңгаарладып болбас эмчи дузазын көргүзери-биле немелде кабинеттерни ажыдып, ооң ажылдаар шагын 8.00 шактан 22.00 шакка чедир кылдыр тургускан. Бир эвес уругнуң эъди изип, ОРВИ-ниң им-демдектери бар болза, хөй шугумнуг 6-14-24 дугаарже долгааш, эмчини бажыңче кыйгыртып болур.

Меню