Архив

Кадык камгалал адырында

ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮ БОЛГАШ КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР

Сөөлгү үеде республикада чаа тудуглар немежип, уруглар садтары, школалар, эмнелгелерниң удаа-дараа ажыттынып, ажыглалче кирип турарын чон эскерип тур боор. Сентябрь 16-да найысылалдың мурнуу талазында «Южный» микрорайонунда аарыгларны шинчип тодарадыр, консультация бээр Медицина төвүн байырлыг байдалга ажыткан. Ооң-биле чергелештир көжүп чоруур фельдшер-акушер пунктуларынга 18 автомашинаның дүлгүүрлерин база тывыскан. 18 машинаның 2-зи чедери берге, ыраккы Мөңгүн-Тайга болгаш Тере-Хөл кожууннарга баар.

ЧЕДИИШКИННИГ ЭМНЭЭШКИН

«Чүрек-дамыр аарыглары-биле демисел» төлевилелди Тывада чедиишкинниг боттандырып турарын республиканың кадык камгалал яамызы дыңнадып турар.

ЭМНЕЛГЕЛЕР ТУСКАЙ ДЕРИГ-ХЕРЕКСЕЛДЕР-БИЛЕ ЧЕТЧЕЛЕНИП ЭГЕЛЭЭН

“Кадык камгалалының эге одуруунга чаартылгалар” деп федералдыг программа-биле Тываның Кадык камгалал яамызы 113 550,19 муң рубльга 48 санныг эмчиниң дериг-херекселдерин хандырары-биле 15 аукционнуг садыглаашкыннарны чоруткан. Түңнелинде, 112 464,75 муң рубльге 15 керээлерни чарган, беш санныг эмчиниң дериг-херекселин саткаш, ажыглалче киирген.

ЧАА КИСЛОРОД СТАНЦИЯЗЫ НЕМЕШКЕН

Республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезиниӊ терапия корпузу медицина кислородун бүдүрер AS-N станцияны ажыглалче кииреринге белен. Амгы үеде Тывада ийи ындыг станцияны тургускан – Барыын-Хемчиктиӊ эмнелге төвүнде болгаш республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезинде. Ооӊ бирээзиниӊ-не өртээ 23 сая рубльге деӊ.

ЧЕДИ-ХӨЛДЕ ПОЛИКЛИНИКА СЕПТЕЛГЕЗИ

“2021-2025 чылдарда Тыва Республиканың кадык камгалал адырының бирги одуруунга чаартылгалар” төлевилел-биле Чеди-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң уруглар поликлиниказында капиталдыг септелге уламчылап турар. Тудуг-монтаж ажылдарын күрүне керээзи-биле “ДСУ-17” КХН хүлээникчи организация чорудуп турар. Капиталдыг септелгеже ниитизи-биле 9 258,81 муң рубль көрдүнген.

ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮ УДАВАС АЖЫТТЫНАР

Россияның Президентизи Владимир Путинниң даалгазы-биле РФ-тиң Камгалал яамызы Тываның найысылалынга чаа медицина-диагностика төвүн тудуп үндүрген. Ол ам удавас ажыттынгаш, аарыг кижилерни хүлээп эгелээр.

ЭКСПЕРТ ЭМЧИЛЕР ТЫВАНЫҢ КАДЫК КАМГАЛАЛЫН ҮНЕЛЭЭН

Бо хүннерде Тывада эксперт эмчилер делегациязы ажылдап турар. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның даалгазы-биле Кадык камгалал яамызының чалааны эмчилер Тывада коронавирус хамчыындан аараан кижилерни эмнээриниң шынарын көрүп, дуржулга солчуп, боттарының арга-сүмезин берип келгеннер. Эксперт эмчилер бистиң Тываның кадык камгалал системазының ажыл-чорудулгазының бедик деңнелдиин, эмчилериниң айыылдыг вирусту эмнээринге өске коллегаларының дуржулгазын өөренип билип алыр чүткүлдүүн онзагайлап демдеглээн.

КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ЧЕДИП КЕЛГЕН

Владислав Ховалыг: Тываның Кадык камгалал яамызының эргезинче көжүп чоруур ийи фельд­шер-акушер пунктузу кирген. Ооң дугайында дугуржулганы РФ-тиң кадык камгалалының сайыды Михаил Мурашко-биле чедип алган турган бис. Чоокку үеде арткан дугуй кырында ФАП-тар кээр. Келген чаа машиналар тускайжыттынган автопаркты немередир. Олар турум эмнелге албан черлери чок, ырак-узак суурларывысты ажаап-тежээринге дузалаар.

ҮШ КАЪТ ЧАА ЭМНЕЛГЕ БЕЛЕН

Россияныӊ камгалал яамызыныӊ шериг-тудуг комплекизиниӊ специалистери республиканыӊ найысылалынга амгы үениӊ консультация-диагностика төвүн тудуп кылган.

Көдээге ажылдаар эмчилер

ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Орлан Ондарның удуртулгазы-биле хүлээп алыр комиссия Республиканың эмчи колледжинге үш талалыг тускай сорулгалыг программа ёзугаар өөренгеш, дооскан соонда, боттарының төрээн суурларынга фельдшер-акушер пунктуларынга ажылдаар кандидатураларның  шилилгезин чоруткан.

Меню