Архив

Кадыкшыл

ГОНКОНГ ГРИВИ-БИЛЕ ААРААН 17 ТАВАРЫЛГА ИЛЕРЭЭН

Эрткен чылын Тываның девискээринге грипптен аараан чаңгыс-даа таварылга демдеглеттинмээн болза, бо чылдың 48-ки неделязында А(H3N2) гриви-биле (гонконг грипп) аараан 17 таварылга бүрүткеттинген. Аараан кижилер санында 17 харга чедир чеди чаш база ийи иштиг херээжен бар. Бичии уругларлыг коллективтерге гриппке удур профилактика хемчеглерин күштелдирери чугула деп, кол санитар эмчи Людмила Салчак демдеглээн. Школалар болгаш уруглар садтарының удуртукчулары “эртенги шүүрээшкинче” кичээнгейни салып, бир эвес эмчиниң бадыткааны аараан уруглар саны класстарда азы бөлүктерде 20 хуу ажа бээр болза, ол бөлүкке азы класска карантин чарлаарының дугайында шиитпирни үндүрүп болур.

КАДЫК КИЖИ – КАМНАНЫР, ААРЫГ КИЖИ – ЭМНЕНИР

Декабрь 2-де ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга парлалга конференциязы болуп эрткен. Аңаа яамының оралакчы сайыды Долаана Куулар болгаш адыр аайы-биле эмчи организацияларындан харыысалгалыг эмчилер киришкен. Чугааның кол утказы, сезон аайы-биле халдавырлыг вирус аарыгларынга болгаш чаа коронавируска удур баш бурунгаар чорудар хемчеглер дугайында чурттакчы чонга медээни чедирери болган. Ол ышкаш эмчи дузазының чонга таарымчалыын чедип алыры-биле алдынып турар хемчеглер дугайында эмчилер дыңнаткан.

АМЫ-ТЫННЫ ЧҮГЛЕ ВАКЦИНА КАМГАЛААР

Республиканың Халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге хамааржыр (МФЦ) хөй талалыг ачы-дуза чедирер төпте коронавирус аарыындан эмнедип чыдар эр, херээжен кижилерниң саны эвээжевейн турар. 2019 чылда хамчык аарыы чаа тыптып турда, бүгү Россияның девискээринге эмчилер аңаа удур демисежип, тускай эртемниг кижилер вакцинаны ажылдап кылып турган. Оон бээр ам ийи чыл эрткен. Амгы үеде аарыгны базарынга бүгү-ле таарымчалыг байдалдар тургустунган.

ЧАШТАР КАДЫК ТӨРҮТТҮНЗҮН

Бо чылдың 10 айының дургузунда  Тывага 352 чаштар элекке төрүттүнген болуп турар. Оларның 52-зиниң кили 1, 5 килограмм болган, 24 чаштар кил безин четпес деңзилиг төрүттүнген.

ЧҮРЕК ЭМЧИЗИ ЭРТЕМДЕН КЫС

Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң Россияга чарлааны Эртем болгаш чаа технологиялар чылынга уткуштур биче-буурай тыва чонунуң адын төлептиг эдилеп чоруур чүрек эмчизи, медицина эртемнериниң кандидады Аржаана Кууларның дугайында очерк-биле таныштырар-дыр бис.

ПРОФИЛАКТИКТИГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

Республиканың наркология диспансериниң специалистери Кызыл хоорайда дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери-биле профилактиктиг ужуражылгаларны эрттирип турар.

ГРИПП БОЛГАШ ОРВИГЕ УДУР ТАРЫДАРЫН УТПАҢАР

Бо хүннерде Тывада күскү сезон аайы-биле хөй уруглар ОРВИ болгаш грипптен аарып эгелээн. Аңаа удур ылаңгыя бичии чаштар болгаш школачылар, ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары дарый тарыдып алыры чугула деп эмчилер сүмелеп турар.

Меню