Архив

Кижи болгаш хоойлу

ЧИДИИ-БИЛЕ ДЕМИСЕЖИР

Республикада хөй-ниитиниң корум-чурум үрээшкиннери болгаш кем-херек үүлгедиглери-биле демисел, хоойлу-дүрүмнү сагыы­рын боттандырар талазы-биле айтырыг­ларга хамаарыштыр оперативтиг хуралды Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эрттирген.

ФЕДЕРАЛДЫГ ХООЙЛУГА ДҮҮШТҮР КЫЛЫР

Сибирь регионнарының аңгы-аңгы кожууннарының нормативтиг хоойлу-дүрүм актыларын прокурорлар 2021 чылда хынап турган. 21 152 нормативтиг актыларны федералдыг хоойлуга дүүштүр кылырын негээн.

ЧЭЭРБИ СЕС КИЖИ ЧАА БАЖЫҢНЫГ

Кызылдың бир чурттакчызының дилээ-биле прокурор хыналдазын эрттирген соонда, чээрби сес кижи чаа бажың алган.

АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН ЧИИГЕДИРИН НЕГЭЭН

Тываның 16 муң ажыг чурттакчызының эрге-ажыктарын камгалаанының дугайында медээни РФ-тиң Сибирь Федералдыг округта чиңгине прокуратуразы дыңнадып турар.

БЕШ АЙ ДУРГУЗУНДА ООР ЧОРУК КӨВҮДЭЭН

Бөгүн, июнь7-де, Чазакка болган аппарат хуралынга ТР-ниң Иштики херектер сайыды Юрий Поляков эрткен беш айның дургузунда республика девискээринге бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкиннери дөрттүң бир кезиинден хөй болуп турарын медеглээн.

68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген

Тыва Республиканың иштики херектер сайыды Юрий Поляковтуң дыңнадып турары-биле алырга, эрткен неделяның дургузунда регионнуң девискээринге 68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген, иштики херектер органнарының ажыдакчылары 57 кем-херек үүлгедиишкинин, ооң иштинде мооң мурнунда үүлгеткен 28 кем-херек үүүлгедиишкинин база истеп тыпкан.

Меню