Архив

Кижизидилге айырыы

БАККА ОРУСТААШ, АНЕКДОТКА КИРИП, СООРА ТЫВАЛААШ, ХӨКТЕП

Чээним оолду ада-иези школага тыва классче төрээн дылынга чугаалап өөрензин дээш, киирип алган. Бир катап, оглу школага өөренип тургаш, авазынче долгааш, «Мама, идыктаар где?» – деп айтырган. Күжүр авазы оглунуң чүнү айтырып турарын билип чадап кааш: «Чүнү канчаар чүве ийик, оглум?» – дээрге, күш-культура кичээлинде кедер хеп деп орустап харыылаан. Ынчан оглунуң идиктер деп сөстү «идыктаар» деп турарын авазы билип каан.

“МЕДЕРЕЛДИГ КИЖИЛЕР” ДЕП КАНЧАП АДААР?

Кайы-даа үеде төөгүнүң сайзыралы, депшилгези бодунуу-биле бир онзагай. «Кижи амытанның» арны, көрүжү куду турганындан эгелээш, ам бо чурттап чоруурувус 21 векте хөнү көдүрлүп, кым кымдан-даа «хамаарышпас», кым кымның-даа мурнунга «буруум чок», «өрем чок» деп билиишкин – кезек-чамдык үелерде улустуң бодунуң хөй-ниитиге алдынып билбезиниң болгаш бот-боттарын хүндүлешпезиниң демдээ апарганынга хомудалым улуг.

Меню