Архив

конституция

РЕГИОННАРНЫҢ КИРЖИЛГЕЗИ УЛГАДЫР

Күрүне чөвүлелиниң чаа бүрүн эргелери чуртту эргелеп-башкарарынга регионнарның киржилгезин күштелдирер.Субъектилерден келген шупту саналдарны кичээнгейге алыр.

ПРЕЗИДЕНТ БОЛУРУН ИЙИ ХУУСААГА КЫЗЫГААРЛААН

Президент албан-дужаалын ийи хуусаадан (улаштыр азы үзүктеп-даа бол) эртир ээлеп болбас.Кордакчыларга хамаарыштыр негелделер шыңгыыраан:— Россияның девискээринге 25 чылдан эвээш эвес хуусаада доктаамал чурттап турган болур.— Даштыкы чурттуң хамаатызы болбас азы…

РОССИЯНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЗЫН МУРНАДЫ КӨӨР

Россияның хамаатызынга кым-даа бодунуң шиитпирин албадап «сыгаар» эргези чок, чижээ, мигрантылар хүлээп алыры. АКШ-та ышкаш, боттарывыстың девис­кээривиске Россияның Конституциязы бүгү-делегей эрге-хүлээлгелеринден бедик турар ужурлуг.
Меню