Архив

Коронавирус

В. ХОВАЛЫГ: ШИЛИЛГЕНИ КЫЛЫП КӨРЭЭЛИҢЕР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың чонун халдавырлыг коронавирус хамчыынга удур тарыдып алырын кыйгырган:

ХАЛДАВЫРЛЫГ ААРЫГ ЧАВЫРЛЫП ТУРАР

Чазактың бөгүнгү Аппарат хуралы Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчактың республикада эпидемиологтуг байдал дугайында илеткели-биле эгелээн.
— Амгы үеде республиканың девискээринде коронавирус халдавырлыг аарыг чавырлып турар, байдалды өй-тавында деп көрүп болур. Ындыг-даа болза бир хонуктуң көргүзүү ортумак российжи көргүзүгнү 1,5 катап ажып турар. Эрткен неделяда халдавырлыг аарыгдан аараан 453 кижи бүрүткеткен. Хамчыктыг аарыг чыпшынган улустуң хөй кезии Кызыл хоорайда, Тес-Хем, Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл кожууннарда.

КЫЗЫГААРЛААШКЫННЫГ ХЕМЧЕГЛЕРНИ КОШКАТКАН

Август 24-тен эгелеп хөй-ниити чемненилге черлеринден аңгыда, парктар, музейлер, ном саңнары болгаш хөлдер чанының дыштанылга черлеринге кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан дугайында медээни ТР-ниң Чазак Баштыңының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Айдыс Сат журналистерге дыңнаткан.

ААРААН УЛУС САНЫ ЭВЭЭЖЕП ЭГЕЛЭЭН

Эрткен неделяның эпидбайдалы-биле алырга, Тывада коронавирус хамчыктыг аарыгдан аараан улустуң саны 113 чедир кызырылган. Республика девискээринге ниитизи-биле 739 кижи аараан деп демдеглеттинген.

БАЙДАЛ ДҮШКҮҮРЛҮГ БОЛУП АРТПЫШААН

Тыва Чазактың бөгүнгү аппарат хуралынга кол санитар эмчи Людмила Салчак Тывада эпидемиологтуг байдал дугайында дыңнаткан. Эрткен неделя дургузунда коронавирус хамчыындан 832 кижи аарааны бадыткаттынган. Ооң мурнунда неделяга деңнээрге бичии-ле (16 хуу) эвээжээн. Ортумаа-биле 0,52 хуу өзе берген дээрзи билдинген.

ХАМЧЫК ААРЫЫ ӨӨСКҮВҮШААН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 30, Кызыл кожуун – 30, Мөңгүн-Тайга кожуун – 13, Барыын-Хемчик – 10, Бии-Хем кожуун — 10, Таңды кожуун – 9, Тожу кожуун – 5, Каа-Хем кожуун – 4, Сүт-Хөл кожуун – 3, Ак-Довурак хоорай – 2, Улуг-Хем кожуун – 2, Чеди-Хөл кожуун – 2, Бай-Тайга кожуун – 1, Чаа-Хөл кожуун – 1, Эрзин кожуун – 1.

БАЙДАЛ АМ-ДАА НАРЫН

Тыва Республиканың Чазааның август 9-та ээлчеглиг аппарат хуралынга республикада коронавирус аарыг-биле байдалды база чугаалашканын  дыңнадып тур.

ИЮЛЬ АЙДА COVID-19 ХАМЧЫЫНДАН 17 КИЖИ ЧОК БОЛГАН

Эрткен неделяда, Кадык камгалал яамызынга өлүм-чидимнерниң чылдагааннарын тургузар талазы-биле эксперт комиссиязының хуралында, 2021 чылдың июль 1-ден болган өлүмнүг шупту чоруктарны сайгарып көрген. Комиссияның дыңнатканы-биле алырга, 2021 чылдың чүгле июльда Covid-19-тан 17 кижи чок болган. Эксперттерниң бодалы-биле, чок болур чоруктуң көдүрүлгени чаа коронавирус халдавырындан хүнде 197 кижи чедир аарып турганында.

АВГУСТ 2-ДЕ 160 ААРЫГ КИЖИ ИЛЕРЕТТИНГЕН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 102, Кызыл кожуун — 20, Чөөн-Хемчик кожуун — 3, Эрзин кожуун — 4, Таңды кожуун — 10, Бай-Тайга кожуун — 1, Бии-Хем кожуун — 10, Тес-Хем кожуун — 2, Чаа-Хөл кожуун — 2, Сүт-Хөл кожуун – 1, Улуг-Хем кожуун – 3, Тожу кожуун – 2.

Меню