Архив

Коронавирус

ТАРЫЛГАДАН КОРТКАН АЖЫЫ ЧОК

Бистиң республикага пандемияның эгезинде 16 муң 053 кижи аараан турган. Ол сан-чурагай бичии республикага эвээш­ эвес кылдыр санадып турган болза, ам бо сѳѳлгү хонуктарда 8 кижи, эрткен неделя дургузунда 51 кижиниң лабораторлуг анализиниң харыызы-биле бадыткаттынган таварылгаларны алгаш кѳѳрге, элээн нарын байдалдың тургус­тунуп турары кѳстүп кээр. Ынчангаш чон арай-ла эрте салдынып, санитарлыг нормаларны хажыдып, чайгы үениң келгени-биле хѳй кижи чыглыр байырлалдар – куда-дой, юбилейлер, тѳрүттүнген хүннерни эрттирип турарындан аарыгның катап база ѳѳскүп эгелээн бир чылдагааны ында деп санап турар бис.

Вакцинация пунктузу немешкен

Июнь 15-те  «Сбербанк России» ААН-ниң Кочетов, 43-те салбырында тарылга чорудар чаа пунктуну ажыткан.Ук салбырда ажыткан тарылга чорудар пунктузу, бир эвес вакцина бар болза, понедельниктен субботага чедир, 13.00 шактан 14.00 шакка чедир дүштеки чапсарлавышаан, эртенгиниң 9.00 шактан 19.00 шакка чедир чонну тарыдар.

СУЛА САЛДЫНГАН АЖЫЫ ЧОК

«Вакцина салдыргаш бергедээри, COVID-19 халдавырлыг аарыгдан аарый бергени дег, коргунчуг эвес. 2021 чылдың январь айдан эгелээш республикага коронавирустан аараан улустуң саны көңгүс эвээжей бергеш турган, ынчалза-даа майдан тура аараан кижилер саны көвүдээнин эпидемиологтар демдеглеп турар.

Мөңгүн-Тайга кожуун бирги черде

Тывада коронавирус хамчыынга удур тарылга 36 хуу күүсеттинген. Вакцинаның ийиги кезээн 44781 кижи алган. Кожууннардан бирги черде Мөңгүн-Тайга, вакцинация планын 95,8 хуу күүсеткен. Дараазында Чаа-Хөл кожуун – 70,6 хуу, улаштыр…

Аарыг чүгээртээн, ынчалза-даа камгаланыры чугула

Тыва Республиканың Росхереглелхайгаарал эргелели болгаш Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2021 чылдың февраль 27-ден март 5-ке чедир чеди хонук дургузунда коронавирус инфекциязындан 91 кижи эттинген. Ооң мурнунда неделяга деңнээрге…

COVID-19-КА УДУР ВАКЦИНАНЫҢ БИРГИ КЕЗЭЭ ТЫВАДА КЕЛГЕН

Тываның чурттакчы чонунга массалыг профилактика чорудары-биле Covid-19 хамчыындан «Гам Ковид Вак» (Спутник V) деп 500 санныг вакциналарның бирги кезээн эккелгенин республиканың кадык-камгалал яамызы дыңнаткан.Ниитизи-биле республикага 18400 туңнүг вакцинаже акша көрдүнген.Баштай…

Эмнерни ырак-узак кожууннарже чоруткан

Эмнерни ырак-узак кожууннарже чорутканТыва Республиканың чонунга социал деткимче программазының шугуму-биле «ОТИСИФАРМ» компаниязы эмнерни чорудуп берген.COVID-19 халдавырлыг аарыгны баш удур болдурбазы-биле дүрген профилактика чорударынга база ону эмнээринге «Арбидол», ОРВИ аарыын эмнээринге…

АРТЫШ, ЧЕСНОК КАДЫКШЫЛГА КОНЧУГ ДУЗАЛЫГ

“Шынның” аалчызы, биология эртемнериниң докторуУрана Николаевна КАВАЙ-ООЛ:АРТЫШ, ЧЕСНОК КАДЫКШЫЛГА КОНЧУГ ДУЗАЛЫГ— Урана Николаевна, редакция-биле үргүлчү харылзажып, солун-сеткүүлде чонга ажыктыг сүмелерни көргүзүп берип, бижип турар болгай силер, бо удаада база эртем…

«Коронавирус 5 чыл болгаш бистен адырлыр»

Ноябрь 13 – Делегейде караа көрбестер хүнү “Шынның” аалчызы, Орлан Николаевич Баян, боду хам болурундан аңгыда, төрүмелинден караа көрбес салым чолдуг болза-даа, амгы үеде чону-биле кады ажылдап чоруур, ажыл-ишке кызымаккай…
Меню