Архив

Коронавирус

Айыылдыг аарыгдан камгаланыңар!

2020 чылдың ноябрь 5-те рес­публикада коронавирус ин­фек­циязының эпидемиологтуг байдалы. 196 кижи сегээни-биле эмнелгеден үндүр бижиттинген. Ниитизи-биле бо үе дургузунда лабораторияга бадыткаттынган диагнозтуг 9697 кижи сегээн. Лабораторлуг тестирование-би­ле 99 кижи илереттинген,…

ЭРТЕМГЕ  ДАЯНЫР

Москваның күрүне универ­сите­диниң М.В. Ломоносов аттыг медицина төвү хамчык үезинде чидириг чок болган. «Эртем делегейи» РЭА-ның корреспондент кежигүнү С.Т. Мацкеплишвили-биле чугаа кылган. “ЭД”: Чуртувуста мындыг түңнелге канчап келдиңер ? СТ:…

Коронавирустуг иелерден кадык кыстар төрүттүнген

Республиканың Перинаталдыг төптүң кол эмчизиниң оралакчызы Инна Лопсанның «Шын» солунга телефон таварыштыр бадыткааны-биле, май 26 биле май 28-те төптүң эмчи бригадазы ийи кыс уругларны аваларының кадыының аар байдалын барымдаалааш, «кесарево»…

Эмчилерни бодаалыңар!!!

Тываның Эмчи палата­зының удуртукчузу Росси Күжүгеттиң социал четкиде чонга кыйгырыы: «… Ам-даа шыдажып, кайы хамаанчок, херек чокта бажыңыңардан үнмейн оруп көрүңер, күжүр чаңгыс чер-чурттугларым! Аргажок үнер апарза, маскаңар шын кедип…

Боданганы ботка херек

Коронавирус. Ооң дугайында хүн бүрү чугаалап тур. Бажыңга олур. Аргалыг болза, араңар бир метр чартыктан ырак чоруңар. Ол бүгү сагындырыгны хүн бүрү шын сагып, алдынып турар бис бе?  Ынчалза-даа базым…

Май байырлалдарының үезинде чаа коронавирус (covid-2019) халдавырлыг аарыын нептерээрин болдурбазы-биле профилактика хемчеглерин сагыырының дугайында сүмелер

Бо чылын май байырлалдары коронавирус халдавырлыг аарыының уржуундан бот-изоляция чуруму-биле дакпырлажы берген. Ынчангаш чурттакчы чонга бот-изоляция чурумун сагыырын уламчылап, таныыр эш-өөрүңер, чоок кижилериңер-биле ужуражырын кызыгаарлап, өске регионнарже болгаш хөй кижилер…

Авиапассажирлерниң санын эвээжеткен

Ырак хоорайлардан Москва таварыштыр Тываже чанар дээш, билеттерни баш бурунгаар садып алган кижилер санының хөй болганын барымдаалааш, Чазак Баштыңы дорт рейсти соксатпайн, неделяда 1 катап ужар кылдыр кызырган. Социал четкиде арыннарынга ол дугайында чугаалааш,…

Коронавирус дээш ажыл чок арткан кижилерге күрүнеден дуза

Республика­ның хуу сайгарлыкчыларын карантин үезинде чидириглерин барымдаа­лааш, оларны деткиири-биле хүлээп алган шиит­пирлери-биле социал четкиде Шолбан Кара-оол таныштырган: 1) Патент болгаш «упрощенка»  азы бөдүүнчүткен үндүрүг-биле ажылдап турарларга үндүрүг ставказын бадырар.  УСН бөдүүнчүткен үндүрүгнүң – «орулгазын» 6 %-дан 1%-га чедир бадырар,…

Россияда, даштыкы чурттарда-даа чурум шыңгыы

Даштыкы чурттарда чаң­гыс чер-чурттугларывыс боттарының социал четкиде арыннарында карантин үезин мынчаар бижип турар: Тайваньда тыва студент Севил Хомушкунуң апрель 19-та демдеглели. Тайваньның Чазаа коронавируска удур хемчеглерни ап-ла турар. Карантин үезинде…
Меню