Архив

Коронавирус

Боданганы ботка херек

Коронавирус. Ооң дугайында хүн бүрү чугаалап тур. Бажыңга олур. Аргалыг болза, араңар бир метр чартыктан ырак чоруңар. Ол бүгү сагындырыгны хүн бүрү шын сагып, алдынып турар бис бе?  Ынчалза-даа базым…

Май байырлалдарының үезинде чаа коронавирус (covid-2019) халдавырлыг аарыын нептерээрин болдурбазы-биле профилактика хемчеглерин сагыырының дугайында сүмелер

Бо чылын май байырлалдары коронавирус халдавырлыг аарыының уржуундан бот-изоляция чуруму-биле дакпырлажы берген. Ынчангаш чурттакчы чонга бот-изоляция чурумун сагыырын уламчылап, таныыр эш-өөрүңер, чоок кижилериңер-биле ужуражырын кызыгаарлап, өске регионнарже болгаш хөй кижилер…

Авиапассажирлерниң санын эвээжеткен

Ырак хоорайлардан Москва таварыштыр Тываже чанар дээш, билеттерни баш бурунгаар садып алган кижилер санының хөй болганын барымдаалааш, Чазак Баштыңы дорт рейсти соксатпайн, неделяда 1 катап ужар кылдыр кызырган. Социал четкиде арыннарынга ол дугайында чугаалааш,…

Коронавирус дээш ажыл чок арткан кижилерге күрүнеден дуза

Республика­ның хуу сайгарлыкчыларын карантин үезинде чидириглерин барымдаа­лааш, оларны деткиири-биле хүлээп алган шиит­пирлери-биле социал четкиде Шолбан Кара-оол таныштырган: 1) Патент болгаш «упрощенка»  азы бөдүүнчүткен үндүрүг-биле ажылдап турарларга үндүрүг ставказын бадырар.  УСН бөдүүнчүткен үндүрүгнүң – «орулгазын» 6 %-дан 1%-га чедир бадырар,…

Россияда, даштыкы чурттарда-даа чурум шыңгыы

Даштыкы чурттарда чаң­гыс чер-чурттугларывыс боттарының социал четкиде арыннарында карантин үезин мынчаар бижип турар: Тайваньда тыва студент Севил Хомушкунуң апрель 19-та демдеглели. Тайваньның Чазаа коронавируска удур хемчеглерни ап-ла турар. Карантин үезинде…

«Четтирдивис, эмчилер!»

Республиканың чаа терапия эмнелгезинде коронавирустан кижилер эмнээринге белеткээн 229 оруннуг госпитальга микроавтобус «Соболь» болгаш «Лада Веста» машинаны апрель 16-да  «Чаңгыс демниг Россия»  партиязының  кежигүннери Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол, Дээди Хурал даргазы Каң-оол Даваа база…

Чурттуӊ бюджет чидирии 150 триллион тугрик чедип турар

Эрткен чылдыӊ декабрь айныӊ тѳнчүзүнде КУР-нуӊ Ухань хоорайга тывылган коронавирус деп хам­чыктыг аарыг бо хүннерде делегейниӊ бүгү чурттарында дыргыны-биле тарап, хүннүӊ-не муӊ-муӊ кижилер ук халдавыр аарыгга таваржып, аараан­ кижиниӊ ниити…

«ВИРУС чүгле кижилерни эвес, биче бизнести өлүрерин оралдажыр»

Бо халдавырлыг аарыгны аңгы-аңгы күрүнелерниң экономиказынга чедирген салдарын болгаш ам-даа санаттынмайн турар когаралды баш удур бодап көргеш,  эксперттер үш дугаар делегей дайыны-биле деңнеп турар. Чурттуң президентизи Мос­квага хуу-сайгарлыкчылар бол­­гаш бизнесменнер-биле ужура­жылга эрттиргеш, байдалды ылавылап…

Коронавирустан камгаланыңар!

Делегейде халдавырлыг аарыгдан камгаланып, ону өөскүтпези-биле, Тываның херээжен чону боттуг дузаны көргүзүп, камгалал маскаларны даарааш, үлеп берип турар.  Ол ышкаш Херээженнер эвилелиниң Кызыл хоорайда даараныр мастерскаязында шеверлер хүнде-ле 60-70 маскаларны…
Меню