Архив

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

Салым-чолдуң шаңнаан кежии…

Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының артизи, Тыва театрның актерлар труппазының удуртукчузу, Тываның улустуң артизи Саяна Дүгер-ооловна Сат бо чылын мугур харлаан оюн байырлап эрттирип турар. Ук байырлалын апрель 3-түң…

САГЫШ-СЕТКИЛИ КЕЗЭЭДЕ ЧАЛЫЫ,ЧОГААДЫКЧЫ МЕРГЕЖИЛДИҢ КИЖИЛЕРИМарт 25-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Культура ажылдакчыларының хүнүнге тураскааткан байырлыг концерт болуп эрткен. Чонга үргүлчү чараш байырлалды сөңнеп, чер-чуртунга шынчы бараан болуп чоруур, сагыш-сеткили кезээде чалыы,…

ДАА КОЖУУННУҢ ЧАРАШ КЫСТАРЫ

Даа кожууннуң 2021 чылда чараш кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи Чадаанада Монгуш Мерген-Херел аттыг культура бажыңынга март 13-те болуп эрткен.Культураны, чырык өртемчейде каас-чарашты, кижиниң сагыш-сеткилиниң байлаан, ылаңгыя аныяктарның эстетиктиг кижизидилгезин, иштики…

“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”

Лопсан Мундукайның Март 8-ке уткуштур чарлаан концертинге хос­туг олут чок болган. Дыка аныяк хирезинде сураглыг хөөмейжи республика чергелиг болгаш чурт деңнелинде болуп эртип турган конкурстарның каш дакпыр лауреады болгаш “Гран-при”дээди…

“СОЛУН” АРТИСТ ЛЮНДУП 80 ХАРЛААНРоссияның болгаш Тываның улустуң артизи, Тываның Күрүне шаңналының эдилекчизи Люндуп Иргитович Солун-оол 2021 чылдың февраль 6-да 80 харлаар.Солун-оол Люндуп, 1941 чылдың февраль 6-да Тыва Арат Республиканың…

Бажында чаглактыг

  Чон аразында кандыг-даа кадыг бергеге торулбас, бажының дүгү көгерип, акшый-даа берген болза, ишти-хөңнү аныяк, хөглүг-баштак чаңын салбас, амыдыралга быжыг туруштуг кижилер чоруур. Оларның бирээзи Ольга Кыргысовна Дамдын. Кандыг-даа ажылды…

ТАРАА — СЦЕНАДА

Культура амыдыралындан Владимир ООРЖАК. Тараа. Тыва чоннуң эрте-бурунгу бо үндезин чемин амгы үениң аныяк өскени арай-ла тоомчага албайн, чедир үнелевейн турарын хүн-бүрүде амыдыралдан бо-ла эскерип турар бис. Ынчангаш-ла боор, сураглыг…

«Мен тыва мен» деп ырЫның тƟƟгҮзҮ (ТГТШИ-ниң Эртем архивиниң материалдарынга даянып бижиттинген) Кара баарым көъгү, ханныг хинним ужуу Эдим үзүү, сөөгүм сыйыы Омак төрел Сенгел чонунга …   Ак-Хем бажында…

Тываның солуннары электроннуг хевирде

Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг­ Национал библиотеказы үе-шагның хɵг­жүл­дезиниң аайы-биле Тываның биб­лио­тека­лар ассоциациязы-биле кады 2019 чылда Россияның Президентизиниң гран­тыларының фондузундан «Эрткен үени ажытпышаан» («Открывая прошлое») деп төлевилелдиң дузазы-биле деткимчени алыр…

ЧАА НОМ

«ДҮҮНГҮ ХҮН ДУГАЙЫНДА» Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң «Про вчера» («Дүүнгү хүн дуга­йында») деп аттыг ному чырыкче парлаттынган. Автор ук номунда бөдүүн, билдингир дыл-биле бодунуң чалыы үелериниң дугайында сактыышкыннары, салым-чолунуң…
Меню