Архив

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

ПОЕЗДИДЕН ОЗАЛДААШ, ШЫЛГАРАҢГАЙ КОМПОЗИТОР АПАРГАН

«Дагларым», «Чечектел-ле, Төрээн черим», «Шивижигеш», «Авам үнү» деп чараш ырларныӊ аялгазын болгаш барык алды чүс ажыг хөгжүм чогаалдарын, оларның аразында «Чечен биле Белекмаа» деп операны чогааткан сураглыг композитор Ростислав Докур-оолович Кенденбиль бо чылын 100 харлаар.

РОССИЯНЫҢ ЧОННАРЫНЫҢ КУЛЬТУРЛУГ ӨНЧҮ ЧЫЛЫНДА

2022 чылды «Бүгү-россияның чоннарының культуразының өнчү чылы» кылдыр чарлаан. Ынчангаш Тыва Үндезин культура төвүнүң ук чылга хамаарыштыр ажыл-агыйын чонга таныштырар деп шиитпирледивис.

Студентилерге Национал театрның онза белээ

В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының мурнундан Якутск хоорайда  Арктиканың культура болгаш уран чүүлдүң күрүне институдунче ийи чыл бурунгаар тыва студентилер өөренип чоруткан. Бо хүннерде 2-ги курста дөрт студент өөренип турар. Оларның үжү  “драма болгаш кино артизи” мергежилин шилип алган, чаңгызы – режиссер болур күзелдиг.

МӨҢГЕ НАЗЫННЫГ ЧУРУКЧУ

Бүгү делегейге чурукчу ат-сураа алгаан уруг Найданның азы Надяның салым-чолу Тыва Арат Республика болгаш Совет Эвилелиниң салым-чолу-биле харылзаалыг болган деп-даа политикчидип-даа болур. ТАР-ны ССРЭ-ге каттыштырган соонда, бир чыл эрткенде, 1945 чылда совет орус чурукчу Николай Рушевти Тываның хөгжүм-шии театрынче чурукчуладып чоруткан. Аңаа ол ажылдап тургаш, тыва балет артистериниң бирээзи Наталья Ажыкмаа-биле таныжып алгаш, өг-бүле тутканнар.

ТЫВА ХӨГЖҮМЧҮЛЕР ГНЕСИННЕР КОНКУРУЗУНДА

Москва хоорайның культура департаментизи биле Москваның Гнезиннер аттыг музыканың тускай ортумак профессионал школазының доктаадып тургусканы үрер болгаш соктаар хөгжүм херекселдеринге ойнаар элээди хөгжүмчүлерниң Москва хоорайда 2022 чылдың январь 4-9 хүннерде Улустар аразының IV-кү конкурс-фестивалында республиканың Ростислав Кенденбил аттыг уран чүүл школазының өөреникчилери киржип турар.

ХӨРЕК ДЕМДЭЭН ТЫВЫСКАН

Сагыш-сеткилди доюлдуруптар уяранчыг ыры дыңнакчыларының кичээнгейинден ам-даа үнмейн чоруур.
Эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуп турар үеде, ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызының сайыды Виктор Чигжит Саинхо Намчылакка «ТР-ниң культуразының тергиини» хөрек демдээн тывыскан.

КУЛЬТУРЛУГ ХЕМЧЕГЛЕР-БИЛЕ БАЙЛАК ЧЫЛ

Чыл адакталып эгелээрге, республиканың адыр бүрүзүнде албан черлери чыл дургузунда кылып чоруткан ажыл-ижин түңнеп, келир чылдың сорулгаларын салып эгелээр болгай. Декабрь 22-ниң хүнүнде Тыва Республиканың культура болгаш туризм сайыды Виктор…

УЛУГ РЕЖИССЕРГА МӨГЕЙИГ

Мугур бир чыл бурунгаар, 2020 чылдың ноябрь 19-та, РФ-тиң алдарлыг артизи, Тываның улустуң артизи, В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының кол режиссеру Алексей Кара-оолович Ооржактың чырык өртемчейден чарлып чорутканы, тыва культурага улуг чидириг болган. Чүгле Тывада эвес, а Россия болгаш Бүгү-делегей чергелиг режиссернуң чырык адынга тураскааткан хемчеглерни “Көк дээрниң оглу” деп шии-биле эгелээр дээн театрның удуртулгазының ханы уткалыг бодалын, көрүкчүлер бедии-биле үнелеп көрген.

ЧЕРЛЕ САЛДЫНМА, СУЛА САЛДЫНМА!

Кеземче херээнге онаашкаш, хосталып үнүп келген ыры-хөгжүмге салым-чаяанныг кижилер аразынга «Чаа соруктуң хөөннери» деп мөөрей доозулган. Аңаа ниитизи-биле 73 кижи (69 эр, 4 херээжен) хөгжүмчүлер киришкен.

Меню