Архив

Медээлер

СОЛУН АЖЫЛЫ ЧАҢГЫС ЧЕРГЕ ТУРБАС

Тыва Республиканың Чурагайлыг хөгжүлде яамызы, Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң» база Новосибирск областың Өөредилге, эртем яамызы болгаш Новосибирскиниң парлалга база информастыг технологиялар колледжиниң аразында дугуржулга ёзугаар, республикада ниитилел-политиктиг «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннар база «Сылдысчыгаш» болгаш «Тываның аныяктары» журналдарны үндүрүп, чыскаап (вёрстка) кылып турар операторларның он хонук дургузунда өөредилгезин эрттирген.

АРАМАЙЛААШКЫН ЁЗУЛАЛЫ

Ноябрь 28-те Дөгээ дааның кырында Будда бурган башкының овур-хевириниң арамайлаашкыны болуп эрткен. Аңаа Тываның лама башкылары чыглып, күштүг ном-судурун ажыдып, ёзулалды кылган.

Хоочуннар аравыстан хорап турар

ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну, Улуг-Хем кожуунуң Хүндүлүг чурттакчызы, хөйге билдингир журналист Яндараа Раиса (Анай) Тюлюшевна ноябрь 26-да аар аараан соонда, чырык өртемчеден чарлып чоруткан. Ол 1939 чылдың январь 3-те…

ТЫВАГА ЧАА ШКОЛАЛАР ТУДУУ УЛАМЧЫЛААР

Чоокта чаа, август 13-15 хүннеринде, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюн хамчыктыг аарыг коронавирустуң уржуундан хөй кижи киржилгези чок, кызыгаарлаттынган байдалга, чамдык хемчеглерни соңгаарладып-даа тургаш болза, бүгү Тываның чону демдеглеп эрттирген бис.

«СЕТКИЛИВИС ХАНЫЗЫНДАН»!

«Тува 24» телеканала 2500 рубльди төлээш, эргим болгаш чоок кижилериңерниң төрүттүнген хүннери, юбилейлери-биле байыр чедирбишаан, «Сеткиливис ханызындан»! деп хөгжүмнүг байыр дамчыдылгазынга чылыг-чымчак, чечен-мерген сөстер дамчыштыр байыр чедирип болур силер.

 КАЙДА-ДАА ЧОК МЕДЭЭЛЕР ЭНЦИКЛОПЕДИЯЖЕ КИРГЕН

Урянхай – тыва энциклопедия Эрткен октябрь айның эгезинде 664 арынныг, үш илиг ном  —  Урянхай-тыва энциклопедияның бирги тому чырыкче үнген. ТАР-ның 100 чылын демдеглеп турар төөгүлүг чылда республиканың чонунга ол…

Ханы кажыыдалын илереткен

2021 чылдың ноябрь 14-те Россияның билдингир күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы, халажылгада генерал-майор, Тываның айыыл-чок органнарының 10 дугаар удуртукчузу Удумбара Чанмыр Александрович чок болганын ханы кажыыдал-биле дыңнаттывыс.

ШКОЛАЧЫЛАРГА КАДЫКШЫЛ ДНЕВНИГИ

Чеди хонук карантин адакталган. Ноябрь 8-те бүгү республика, биеэги дег, ажыл-амыдыралын уламчылаар.

Тываныӊ эрге-чагыргазы бүгүдеге QR-код чурумун чарлаан. Улуг-даа, бичии-даа кижилер дөгере ол чурумну сагыыр. Шупту албан черлери, садыглар ажылдаар. Хоорай автобустары пассажирлерни аргыштырып эгелээр. Хөй улус чыглыр хемчеглерде — найыр-дой, куда, төрүттүнген хүн байырлалдарында кызыгаарлаашкын хевээр.

Кызылдың хүндүлүг хамаатызы Монгуш Байыр-оолдуң чүрээ сокпастай берген

Үр эвес аараанының соонда, 83 харлыында философия эртемнериниң кандидады, Кызыл хоорайның хүндүлүг хамаатызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы Монгуш Сендажиевич Байыр-оол мөчээн.

Меню