Архив

Медээлер

ТЫВАНЫ ТУРИЗМ-БИЛЕ ХӨГЖҮДЕР

Тыва Республиканың Баштыңының аппарат хуралынга 2021 чылда туризмни 3 угланыышкынга сайзырадырының кол сорулгаларын тодараткан:— эптиг турисчи байдалдарны тургузары;— чоннуң чаагай байдалын, ажылга хаа­ра тударын болгаш орулгазын бедидер;— Республиканың турисчи күш-шыда­лын…

ОЛИМПИЙ ОЮННАРЫ ЧАЙЫН БОЛУР

2020 чылда Олимпий оюннары Токиога болур турган. Коронавирус пандемиязының чылдагааны-биле 2021 чылдың чайынынче чылдырган турган.Россияның медээлер агентилелиниң дыңадыы-биле, Токионуң Олимпиадага хамаарыштыр удуртулга комитеди, делегей чергелиг Олимпиада комитеди-биле ужуражылганы эрттиргениниң түңнелинде, бо…

Делегей чергелиг «МIТТ-2021» делгелге

Туризмни хөгжүдер чаа угланыышкыннарТыва Республика Москвага болуп эрткен 27-ги Делегей чергелиг «MITT 2021» делгелгеге киришкен.2021 чылдың март 16-дан 18-ке чедир Москва хоорайның «Крокус Экспо» шөлүнге 27-ги Делегей чергелиг «MITT 2021»…

Чалгаа башкарыкчы компанияларны арыглаашкынга таварыштырарын сүмелеп турар

Күрүне Думазында ак сеткилдиг эвес ком­мунальщиктерниң чөпшээрелин казыыр ажылды дүргедедир херек деп, Күрүне Думазының парлалга албаны бижип турар.Өнчү-хөреңги ээлеринден хомудалдарны шу­­­дургу көөрү-биле, ак сеткилдиг эвес башкарык­чы компанияларның шупту бажыңнарының чөп­шээрелдерин…

ШЕРИГДЕ ООЛДАРГА ДУЗАЛАЖЫП ТУРАР

«ШЫННЫҢ» МЕДЭЭЛЕРИБо неделяда ТР-ниң Солдат иелер комитеди Амур облазында, Хабаровск болгаш Кяхтага шериг эрттирип чеде бергеш, берге байдалга таварышкан бөлүк тыва оолдарның (“Шынның” март 3-те үнген 15 дугаар солунда база…

Эр хей, Тамерлан!

Тываның шыдыраазының төө­гүзүнде бир-ле дугаар улуг улус аразынга Ыраккы Чөөн Федералдыг округтуң чемпио­надынга бистиң спортчувус Тамерлан Чындыгыр 3-кү черни алган. Тамерлан Чындыгырның Тывага тренери Сергей Тюлюш турган. Ам ол Бурятиядан…

Билип алыры артык эвес

Ногаа аймааның дугайындаРосхереглелхайгаарал чаа ногаа аймааның айыыл­дыг болурунуң дугайында сагындырган.Ногаа аймааның тургузуунда барык шупту ооң өзүлдезинге болгаш сайзыралынга херек микроэлементилер бүрүнү-биле бар. Ынчалза-даа чамдык таварылгаларда ол айыылды тургузуп болур. Ол…

Мөге болуру чажындан,аът болуру кулунундан

Февраль 6-7 хүннеринде «Сү­бедей» спорт өргээзинге Тываның Баштыңының Кубогу дээш чаш болгаш элээди мөгелерниң аразынга Шагаа ба­йырлалынга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазы болган.Аңаа шупту 1100 мөгелер киришкен. 2008-2009 чылдарда төрүттүнген бичии…

БОГДО ГЕГЭЭН, БОЙДУ БАШКЫ

Чайның изиг хүннери турган. Хүн даглар баштарынче чоокшулап, Кызылдың чурттакчылары көрүп чаңчыкканывыс Баян-Кол дужунда даг­лар артынче чаштынарынга белеткени берген.Дыштаныр хүн. Мен аанакайың бижик кагар машинкам артында олур мен. Солунчу кижи…
Меню