Архив

Медээлер

Пенсия дугайында

Бо хүнде пенсия айтырыы назы-хары дөгүй берген, пенсия назыны чеде берген хамаатыларның улуг сонуургалы. Чурттуң иштинде пенсияга хамаарыштыр хоойлу өскерлиишкиннери кижи бүрүзүн дүвүредип турар айтырыгларның бирээзи-даа болза, дыка улуг-ла өскерлиишкиннер…

2021 ЧЫЛДА БЕНЗИН БОЛГАШ СОЛЯРКА ӨРТЕКТЕРИ-БИЛЕ ЧҮҮ БОЛУ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Российжи АЗС-терге өртектерниң чүгле бичии-ле өзе бээри безин эскертинмейн артып калбас. Бо айтырыг аар аарыг дег болгаш дыка дааш-шимээнниг бооп турар. 2018 чылда болган кывар-чаар материалдарның ийи кончуг аар кризистери…

Ядыы чурттаары кээргенчиг-даа, чөгенчиг-даа

Эртемденниң санал-оналы 2019 чылда Сочиге эрткен Бүгү-Россияның инвес­торлар чыыжынга Россия Чазааның Даргазының оралакчызы Т.А. Голикова Тыва Республикада 2017 чылда ниити чурттакчыларның 41,5 хуузу ядыы деңнелде деп медег­лээни тыва ниитилелге чаңгыс…

ТЕЛЕФОН ДАМЧЫШТЫР…

Тываның суд приставтарының албанында телефон дамчыштыр ажылдаар бөлүк тургустунган. Бөлүктүң ажылын хандырарынга телефон-биле ажылдаарынга хыналданы (тестирование) эрттирген. Ынаар организас-хыналдалыг ажыл, документациялыг хандырылга болгаш хамаатылар болгаш албан черлериниң кыйгырыглары-биле ажылдаар салбырлар…

Чогаалчыларның Литература фондузу…

Тываны алгап тур бис Бо организацияның үстүнде эрги ады өскерилген. Амгы ат-сывы кедергей узун. ТРО ООО «Литературное сообщество писателей России» (Бүгү Россияның чогаалчыларының хөй-ниити организациязының Российжи каттыжылгазының Тывада регионалдыг салбыры)…

Идепкейжи болуру чугула

ЯНВАРЬ 11.2021 чыл. ЧАЗАК ХУРАЛЫ.Шолбан Кара-оол: «Идепкейжи болуп көрүңер удуртукчулар. Интернет тыптып келгени-биле, ниитилел биле эрге-чагырганың аразында харылзаа кажангызындан артык чоок апарган. Кижи бүрүзү силерниң ажылыңар дугайында бүгүн делегейге тарай…

Ажылдавайн турар пенсионерлерге

Тывада пенсионерниң 2021 чылда амыдырап чурттаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээлин хоойлу-биле доктааткан.Россияда ажылдавайн турар шупту пенсионерлерге ниити материалдыг хандырылгазынга магадылалды берип турар. Оларның алыр материалдыг хандырылгазының ниити түңү чурттап регионунда доктааткан…

2020 ЧЫЛДЫҢ УЖУРАЛДАРЫ

Бүгү деле­гей­ге тарап-нептерээн COVID-19 хамчык аарыы, ооң түңнелин­де, кижилерниң амы-тынындан чарлып турары, Россия Федерациязының регионнарынга, ооң иштинде Тывага  чарлаттынган карантин, социал байдалы чегей өг-бүлелерге болгаш коронавирустуң салдары-биле ажылы ара соксааш,…

Чаа 2021 чылда стол кырынга салыр аъш-чем

Үнүп кээр Чаа Чылда аъш-чемниң рецептилери, тайылбырлары Үнүп кээр чылдың ам бо келир Ээзин чаагай аъш-чем-биле Чаа Чылда сергедип, өөртүр тодаргай чаңчыл тургус­туна берген. Ынчангаш өг-бүлениң арга-дуржулгалыг кыс хиндиктиглери бо…

«РОСХАЙГААРАЛ» АЛБАН ЧЕРИ НОГААН КАРТОШКАНЫ БОЛГАШ ӨДҮРЕК ЧУУРГАЛАРЫН САДАРЫН ХОРУП КААН

Аъш-чем аймаан садып турар садыгларга болгаш рыноктарга чаа санитар-эпидемиологтуг негелделерни Росхайгаарал чери бадыткап каан. Ол негелделер 2021 чылдың январь 1-ден эгелеп күштүг болуп кирер болгаш 2027 чылдың январь 1-ге чедир…
Меню