Архив

Медээлер

АЙДЫҢ САРЫГЛАР: “ЫНДЫГ ЧҮҮЛ БИСТИҢ ТЫВАГА КОНЧУГ ЧУГУЛА”

Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 соңгулда округундан “Чаңгыс демниг Россия” партиязындан РФ-тиң Федералдыг Хуралының адаккы палатазының депутадынга кандидат кылдыр депшиттирген Айдың Сарыглар ук партияның Москвага эрткен XX съездизиниң делегады. Аңаа хамаарыштыр мындыг бижимелди ол соцчеткилерге арттырган.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПАРТИЯНЫҢ ЛИДЕРЛЕР ДАҢЗЫЗЫН ДЫҢНАТКАН

Владимир Путин «Чаңгыс демниг Россия» партиязының съездизинге Күрдуманың соңгулдаларынга партияның федералдыг даңзызын баштаар кандидаттарны адаан. Ол дээрге, камгалал сайыды Сергей Шойгу, даштыкы херектер сайыды Сергей Лавров, Коммунарканың улуг эмчизи Денис Проценко, Ниити-российжи Улусчу фронтунуң даргазының хүлээлгезин күүседип турар Елена Шмелева, РФ-тиң Президентизиниң чанында уругларның эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Анна Кузнецова-дыр.

СОҢГУЛДА КАМПАНИЯЗЫ АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН

Тыва Республиканың баштыңының хуусаа бетинде соңгулдаларының кампаниязы дүүн, июнь 19-тан эгелеп, ажылдап эгелей бергенин Тываның соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна дыңгаткан. Тываның Дээди Хуралы чогуур ужурлуг доктаалдарны үндүрген. Санитар-эпидемиологтуг хемчеглерни сагыыры-биле соңгулда 3 хонук дургузунда, сентябрь 17-ден 19-ка чедир, болуп эртер. Соңгулданың кол хүнү — сентябрь 19.

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың ак халаттыг кижилеринге Медицина ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедирген:

СОҢГУЛДА ДУГАЙЫНДА ДОКТААЛГА АТТЫ САЛГАН

2021 чылдың сентябрь 19-та Тыва Республиканың Чазааның Даргазының-Баштыңының хуусаа бетинде соңгуурунуң дугайында доктаалга Дээди Хуралдың Даргазы Каң-оол Даваа атты салган. ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезинче кордакчылар 134 аңгы-аңгы депутаттарның деткээн хол үжүүн…

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ ЭРГЕЛЕП-БАШКАРЫЛГАНЫҢ ДЭЭДИ ШКОЛАЗЫН ДООСКАН

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлге­лерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Россия Федерация­зының Президентизиниң чанында Эргелеп-башкарыкчы кадр курлавырының дээди школазының хөгжүлде программазының IV агымын дооскан.

ДООЗУКЧУЛАР БАЙЫРЛАЛЫНДА САГЫЫР ДҮРҮМНЕР

COVID-19 халдавырлыг аарыгның 3 дугаар чалгыы Москвада эгелей берген. Ынчангаш респуб­ликага коронавирус хамчыының чаа хевирин неп­теретпези-биле, доозукчуларның аттестат алыр хемчеглериниң үезинде эпидемияга удур дараазында дүрүмнерни сагыырын Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели сагындырып турар.

ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫНГА ЧЕДИР ДООЗАР

Бөгүн, июнь 17-де, Тываның Баш­тыңының албан-хү­лээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның солагай талакы эрикте дачаларда чаа школа тудуунга сагындырыг чок барып четкен. Тудугжулар харыысалга деп чүвени билип, чеңнерин сывырныпкан ажылдап турганнар. Объектини үезинде дужаар болгай. А тус черниң уруглары сентябрь 1-ни чаа школага ут­куурун манап турар.

БЕШ КӨВҮРҮГНҮ ТУДАР

Төп шериг округунуң инженер салбырларының шериглери тускай тактиктиг өөредилгениң үезинде Тыва Республикага беш көвүрүгнү тударлар. Ол дугайында Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы генерал-полковник Александр Лапин дыңнаткан.
«Социал объектилерниң транспорт-биле чедингирин хандырар сорулга-биле Тыва Республиканың ийи кожуунунуң чурттакчыларының аргыжылгазынга беш чаа көвүрүгнү тудуп-тургузар. Оларны инженер салбырларның күжү-биле тургузар» — деп, Александр Лапин дыңнаткан.

Меню