Архив

Медээлер

Чадаанага эртер аът чарыжын май айже чылдырган

Тывада коронавируска удур карантинни март 17-ден апрель 30-ге чедир чарлаан. Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол коронавируска удур комиссияны боду харыылап удуртурун март 16-да болган Аппарат хуралынга чугаалаан. Республика иштинге коргунчуг айыыл­га…

Таймир Сарыглар: «тыва аътка тейлээр!»

Хаак аъттар мунуп алгаш, чаржып… – Таймир Владимирович, республиканың Федерациязын черле аътка ынак, чылгычы уктуг кижи баштаар турган-на боор. Бодуңарны таныштырып көрүңерем. – Төрүттүнген черим Самагалдай. Ачам Владимир Базыр­ович аңаа…

Бурят театрның тыва артистери

Эрткен неделяда найысылал Кызылга “Байкал” театры ийи хонуктуң дургузунда “Мээң Бурятиям” деп концертин бараалгаткаш барганнар. Делегейде сураглыг театрның кайгамчык чараш концертин улуг магадал, таалал-биле сонуургап көрдүвүс. Солун чүүл, ол улуг…

Көшкүн чоннарның оюну – хендирбе сый шавары

«Шынның» аалчылары Тыва-биле кызыгаарлаттынып чыдар Тунка районнуң Аршан суурунга бурят чоннуң «Алтан-Мундарга» деп VI фестивалынга Тываның төлээлери барып, киришкеш келгени солун. Делегей чергелиг оюннуң дугайында Айдемир Тензин биле Макар Ынаалай…

ГИА, ОГЭ, ГВЭ деп чүл?

Ада-иелерге Доозукчу уругларлыг ада-иелерни бо хүнде дүвүредип чоруур айтырыг – шылгалдалар, аңаа белеткел. Ылаңгыя совет үеде өөренип чораан чамдык ада-иелер шылгалдаларга хамаарышкан “ГИА”, “ОГЭ”,  “ЕГЭ” деп хурааңгайлаан сөстерден шуут “бажы…

Үндезин Хоойлуда өскертилгелер амыдыралды экижидеринче угланган

Ие-чашты деткииринден эгелээш, амыдырап-чурт­таарының кудуку хемчээлинден эвээш эвес ажыл төле­вирин доктаадырынга чедир Россияның Конституция­зынга эдилгелер бистиң республикавыска кончуг чугула. Чаш уруглар төрүттүнер талазы-биле Тыва бирги черде-ле болгай, бисте өг-бүлелерниң 30…

Чазактың мобилдиг хүлээп алыышкыны Бай-Тайгада

Бо кожуунче Тываның Чазааның көжүп чоруур хүлээп алыышкыны Кызыл-Даг, Бай-Тал сумуларынга база Тээлиге ужуражылгаларны эрттирген. – Мынча хөй даргалар кээп турары биске, көдээ чонга, кончуг эптиг болгаш ажыктыг-дыр.Кызыл хоорай кирип,…

Орук харылзаазының ырагындан бергелерге таваржып турар бис

Бир эвес дең байдалдар тургузар болза, Тыва эконо­мика талазы-биле бот-сайзырап болур регион-дур дээр­зинге Москваны дыка-ла үр үеде бүзүредири берге турган. Амыдырал байдалдары кудуку деңнелде дээш, Тыва шүгүмчүлелге таваржып турарын кым-даа…

Мал чеминиң курлавыры ам-даа бар

Чаа-Хөл – Тывада мал бажын өстүрер база тараа культураларын ажаап алыр талазы-биле чедиишкинниг ажылдап турар кожууннарның бирээзи. Чагырга даргазы Радж Баз-оол-биле чугаа. – Радж Кызыл-оолович,  хой оолдаашкыны удавас ки­дин түлүк…

Бай-Тайга ам база чемпион, а Барыын-Хемчикте ойнакчылар эвээжээн

Дөрт хонук уламчылаан республика чергелиг бөмбүктүг хөккей маргылдаазынга бо чылын база катап Бай-Тайга тиилээн. Чемпионатка киришкен үш суурнуң хөккейжилеринден Бай-талчылар шылгараан. Аксы-Барлык суурнуң командазы ийи дугаар чыл улай ийиги одуругда,…
Меню