Архив

НААДЫМ-2021

БОЖАЛЫГГА БОЛГАН МӨӨРЕЙ

2021 чылдың сентябрьның 24-түң хүнүнде Тес-Хем болгаш Эрзин кожууннарның девискээринде Божалыг, Чаңгымай азы Чаа-Хову-даа деп чоннуң адап өөренгени черге улуг болгаш аныяк чүгүрүк база чыраа, челер малдар аразынга ТАР-ның тургус­тунганындан бээр 100 чылдаанынга, Наа­дым-2021 байырлалынга тураскааткан аът чарыжынга чүгле ушта халыыр улуг чүгүрүк, чыраа база челер болгаш чоруктуг малдар дээш ниитизи-биле 372 соодуп, баглап каан аъттарын ховар дирткен чылгычы эрлер эккеп, чарыштырган.

ТЫВА ХҮРЕШТИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

Хамчыктыг аарыг ковид-19-туң уржуундан 2021 чылдың малчыннар Наадымын август 13-15-те Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан хемчеглер-биле катай эрттирер тургаш, сентябрь 24-че шилчиткен.

БАЙ-ТАЙГАНЫҢ ТӨЛЭЭЗИИ — ТУЛГАН АДЫГЖЫ

Наадым байырлалының база бир чараш кезээ — ча адар оюн. Үндезин тыва ча адар оюн байырланчыг сеткил-хөөннү оттуруп келир. Ча адар оюннуң бир хевири баг адары болур.

МУРНАКЧЫ МАЛЧЫННАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН

Дүүн, сентябрь 24-те, Наадым байырлалы мурнакчы малчыннарны шаңнап-мактаар езулал-биле эгелээн. Байырлыг езулалды, хамчыктыг коронавирус аарыын нептеретпези-биле, «Хүреш» стадионунга көрүкчүлер чокка эрттирген.

ЭРЕС-КЕЖЭЭ МАЛЧЫННАРГА БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

Тыва чонувустуң бурун шагдан бээр ынак байырлалы – Наадым таварыштыр Силерге Тыва Республиканың Дээ­ди Хуралының (парламентизиниң) өмүнээзинден изиг байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

НААДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

Наадымның кол маадырлары боттарының чымыштыг ажыл-ижи-биле төрээн черинге кызыгаар чок ынакшылын бадыткап чоруурлар. Өгбелерден дамчып келген силерниң ижиңерде тыва чоннуң төөгүзү, байлак культуразы, бедик хей-аъды болгаш сагыш-сеткил байлаа сиңниккен. Кадыг-дошкун агаар-бойдустуг чер-чуртувусту ээлеп, көдээ девискээрлерни сайзырадып, хөгжүдер дээш ажылдап чоруур ишчилерге чоргаарланып, хүндүткелди илередип тур бис.

НААДЫМ-2021 СЕНТЯБРЬ 24-ТЕ БОЛУР

Сентябрь 24-те малчыннарның Наадым байырлалын Covid-19 хамчыынга удур санитар-эпидемиологтуг хемчеглерни сагып тургаш эрттирер. Ол дугайында 487 дугаарлыг доктаалды Тываның чазаа сентябрь 15-те хүлээп алган. Ында бижип турары болза, коронавирус хамчыын нептеретпези-биле Наадымда малчыннарны хүндүлеп байырлаар езулалды санитар-эпидемиологтуг хемчеглерни сагып тургаш эрттирер. Август айда байырлалды эпидемиологтуг байдал баксырап эгелээрге чылдырган турган.

МАЛЧЫННАРНЫ АЛДАРЖЫДААЛ

Салгалдан салгалче ада-өгбе­вистиң кылып чораан ажыл-ижин уламчылап, ёзу-чаңчылдарын хүн бүрүде чайлаш чокка сагып, келир салгалга кадагалап артырып бээр дээш кызып, амыр эвес ажылды кылып чоруур тускай мергежилдиң кижилери – малчыннарывыстың хей-аъдын көдүрүп, алдаржыдаал. Шак ындыг сорулга-биле Национал байырлал “Наадым-2021-ге” турас­кааткан республиканың малчыннар аразынга “Ыраажы малчын” мөөрейни бо чылын 2 дугаар эрттирип турары бо.

Меню