Архив

Одалга сезону

АК-ДОВУРАКТЫҢ ЧУРТТАКЧЫЛАРЫНЫҢ ХОМУДАЛДАРЫ

Тывада одалга сезону сентябрь 15-те эгелээн болзажок, чурттап олурар оран-саваларында соок дээн хомудалдар хамаатылардан бо-ла кээр. Декабрьның 2-ден 10-га чедир 15 ындыг дыңнадыг кирген. Оларның хөй кезии Ак-Довурак хоорайның чурттакчыларындан.

РЕСПУБЛИКА КЫШКА БЕЛЕН БЕ?

Тыва Республиканың Чазааның неделя санында эртип турар Аппарат хуралынга бо удаада республиканың кышка белеткелиниң дугайында айтырыгны сайгарып чугаалашкан. Октябрь 25-те болган хуралга бо талазы-биле илеткелди ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол кылган.

ХӨМҮР ӨРТЭЭ ДЭЭШ «ДЕМИСЕЛ»

Тывада Каа-Хем болгаш Чадаана уургайларындан хөмүр-даш тывыжын «Тываның даг-руда компаниязы» (ТДРК) чорудуп турар.

Хөмүрнү складтарже сөөртүп эгелээн

Тываның даг-руда компаниязының казып тыпкан хөмүрүнүң өртээн чиигеткени, элээн улуг маргыштыг шимээн болган, бир дугаарында, хууда садып алганын улай садып турар чиижең садыгжыларга. Олар хөмүрнү Каа-Хемниң хөмүр-даш уургайындан хууда садып алгаш, чонга боттарының немеп алган өртээ- 3000 рубльга садып турар. Шак ындыг байдалды ажыглап, одалга сезонунда орулга ойнап алыксаан күзелдиг улустуң узун оочуру уургай даштында шөйлүп чоруткан. Ол үеде, херек кырында хоойлу ёзугаар чонга хөмүр хандырылгазын чорудар ужурлуг Кызылда албан черлериниң хөмүр скадтары куруглап турган.

3200 өг-бүлени халас хөмүр-биле хандырар

 Тывада «Социал хөмүр» губернатор төлевилели-биле 3222 өг-бүле кыжын одаар хөмүр азы одаар ыяшты алыр.
Дөрт болгаш оон хөй, азы азыраан ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал деткимче кылдыр одаар чүүлдү 2016 чылдан бээр дүжүрүп турар. 322 өг-бүлениң 3049-зу хөмүрнү, а 173-ү ыяшты алыр. Хөмүр чедирери болдунмас черлерде чурттап турар өг-бүлелерге ыяшты бээр. Деткимче алыкчызы өг-бүлелерде ажы-төлдүң ниити саны — 14 муң ажыг.

ЧАМДЫК БАЖЫҢНАРДА ЧЫЛЫГ ЧОК

Кызыл хоорайның хөй аал чурттаар бажыңнарынче чылыгны сентябрь айның ортан үезинде-ле берипкен. Ынчалза-даа чамдык бажыңнарда чылыг четпээн дээрзин чурттакчы чон дыңнадып, айтырыгны шиитпирлеп бээри-биле дилегни киирип турарлар. Ол дээрге Лопсанчап кудумчузунуң 37/3 дугаар бажыңның 3 дугаар подъези, Московский кудумчузунда 104 дугаар бажыңның 4 дугаар подъези, а Московский кудумчузунда 30 дугаар бажыңда бүрүнү-биле чылыг хандырылгазы чок.

КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ КАНДЫГЫЛ?

Берге саң-хөө болгаш нарын ниитилел-политиктиг байдалга 2021 – 2022 чылдарның кышкы сезонунга белеткел ажылдары чоруп турган дизе, улуг-ла хөөредиг эвес боор.

Меню