Архив

Онза байдал

КОЖУУННАРГА КАМГАЛАЛ ЧАЛДАРНЫ ТУДУП, СЕПТЭЭР

Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыгның дилээни-биле, республикагага федералдыг бюджеттен келген 1,5 сая рубльдиң 40 хире саязын Бойдус курлавыры база экология яамызының шугуму-биле Кызыл, Чөөн-Хемчик кожууннарда база Кызыл хоорайда камгалал чалдарны быжыглап, өске-даа суг ажыл-агый хемчеглериниң төлевилел-смета документилерин ажылдап кылырынче чарыгдаар.

РЕСПУБЛИКАДА ОНЗА БАЙДАЛДАР

Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республика талазы-биле Кол эргелелиниң начальниги, иштики албанның генерал-майору Алексей Артёмов Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралынга бөгүнде республикада байдалдың дугайында илеткээн.

ХӨЛДЕРГЕ, АРЖААННАРГА ДЫШТАНЫР ЧУРУМ

Коронавирус хамчыыныӊ үезинде республиканыӊ хөлдеринге дыштаныр дүрүмнерниӊ дугайында Тываныӊ бойдус курлавырларыныӊ болгаш экология яамызы чурттакчыларга болгаш аалчыларга тайылбырлаан.

АМ БАЗА КУШ ГРИВИ

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Өвүр биле Бии-Хем кожууннарның девискээринде черлик куш аймаандан куштарның хоралыг гриви тодараттынган.

ҮЕРНИҢ БАЙДАЛЫ ХЕВЭЭР АРТПЫШААН

Россияның ОБЯ-ның Тыва Республика талазы-биле кол эргелелиниң начальниги Алексей Артемев республикада үер-чайыктыг байдал быжыгып доктааганын бөгүнгү аппарат хуралынга илеткээн.

ҮЕР-СУГ ДЭЭШ ШҮҮДЕЛ

Суггур чаъс-чарның ужун Кызылда чамдык бажың-балгаттар база чер участоктары сугга алыскан хевээр. Бо үеде бажың ээлерин чүгле үер эвес, а ооң чедиргени когаралдың шүүделиниң айтырыы дүвүредип турар.

Айыылдыг халдавырга удур хемчеглер

Сибирь язвазы – малдың халдавырлыг аарыы, ону кижи аарыг малдың бодундан азы ооң алгы-кежинден халдадып ап болур. Дыка хөй көдээ ажыл-агый мал-маганы – чылгы мал, соңгу чүктүң ивилери, бода болгаш шээр мал, хаваннар – сибирь язвазындан аарып турар.

Үерден когаралды түңнеп турар

Бөгүн республикада “улуг сугнуң” диргелииш­кининден когараан чурттакчылардан кирген дыңнадыг­ларның чыылдазы болгаш ажылдаашкыны эгелээн. Онза байдалдар албанының дыңнадып турары-биле алырга, республиканың орук ажыл-агыйынга үер эң улуг когаралдыг болган. Оон аңгыда, регионда 140  хире бажыңнар болгаш 200 ажыг сад участоктары сугга алыскан.

Меню