Архив

Орук шимчээшкини

ЧЫЛГЫЧЫЛАР-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА

Бии-Хем кожууннуӊ чагыргазы федералдыг трассаныӊ чоогунда одар-белчиирлиг малчыннар-биле ужурашкан.

ЧОЛААЧЫГА КИЧЭЭНДИРИГ

Тывада, Хакасияда болгаш Красноярск крайда федералдыг трассаларга айыыл чок чорукту хандырары-биле 389 тускай техниканы мөөңнээн.

РУЛЬ ДОЛГААРЫ – УЛУГ ХАРЫЫСАЛГА

Эрткен неделяда республикага орук озал-ондаандан улуг чидириглиг чаңгыс эвес коргунчуг айыыл-халап болганының түңнелинде, ооң чылдагааннарын илередип, аңаа удур хемчеглер чорудар ажылдар чоруттунуп эгелээн.

АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУКТУ КАНЧАП ЧЕДИП АЛЫРЫЛ?

Тываның Чазааның оралакчы даргазы Олег Бадының башкарып эрттиргени орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырарының талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга бо айтырыгга харыы бээрин оралдашкан.

Меню