Архив

орук тудуу

МАЛЧЫННАРЖЕ КӨВҮРҮГЛЕР ТУДУУ

Тыва Республиканың Орук-тран­спорт комплеки­зиниң яамызы респуб­ликада чарлаттынган “Чоннуң бот-идепкейжи, эгелекчи саналдарының чылында”, муниципалдыг эрге-чагырга органнарының аразынга “Эң дээре улусчу программа” деп мөөрейни чарлаан.

Оруктар тудуунга тайылбырны берген

Республиканың орук-транспорт компле­кизиниң сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Шораан Чыргал-оол Кызыл хоорайның Бай-Хаак кудумчузунда орук тудуунуң канчаар чоруп турары-биле таныжып көрүп чорааш, Тывада оруктар тудуунга хамаарыштыр кыска тайылбырны массалыг информация чепсектеринге берген.

Меню