Архив

орук тудуу

НААДЫМГА БЕЛЭЭ – БЕШ КӨВҮРҮГ

Төп шериг округунуң инженерлиг кезээниң шериглери 2021 чылда республиканың Наадым байырлалынга кончуг эки белек кылган.

КАА-ХЕМ КОЖУУННУҢ ОРУКТАРЫ ЧААРТТЫНАР

Сарыг-Септиң кудумчуларының оруктарының үжүн орук ажылдакчылары чаартып септеп турарын бүдүн неделя дургузунда суурнуң чурттакчылары өөрүп көрүп, оларның шалыпкын ажылын магадап келгеннер. Асфальтылыг оруктарны чаартып, чер оруктарны асфальт-биле шывар ажыл дүрген чоруп турар.

ОРУКТУҢ АЙЫЫЛ ЧОК БОЛУРУ ДЭЭШ

Улуг-Хем биле Чаа-Хөл кожууннарда светофорлуг объектилерни солуур, чадаг кижи оруунуң херимин кылыр, орук демдээниң медээлерин болгаш удур чырыдар демдектерни тургузар. Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Туруг суурунуң кезээнде оруктуң айыылдыг ээр черинге 34 орук демдээн специалистер тургузуп каан. Орук демдээнге келген чырыкты, көрүнчүк дег, дыка дүрген удур чырыдар болгаш дүне-хүндүс кандыг-даа үеде тергиин эки көстүп турар флуоресцентилиг щиттерден кылган. Оруктуң хенертен ээр черинге чоокшулап келгенин чолаачыга сагындырары-биле, херелди удур чырыдар 58 катафоттарны кылып каан.

МАЛЧЫННАРЖЕ КӨВҮРҮГЛЕР ТУДУУ

Тыва Республиканың Орук-тран­спорт комплеки­зиниң яамызы респуб­ликада чарлаттынган “Чоннуң бот-идепкейжи, эгелекчи саналдарының чылында”, муниципалдыг эрге-чагырга органнарының аразынга “Эң дээре улусчу программа” деп мөөрейни чарлаан.

Оруктар тудуунга тайылбырны берген

Республиканың орук-транспорт компле­кизиниң сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Шораан Чыргал-оол Кызыл хоорайның Бай-Хаак кудумчузунда орук тудуунуң канчаар чоруп турары-биле таныжып көрүп чорааш, Тывада оруктар тудуунга хамаарыштыр кыска тайылбырны массалыг информация чепсектеринге берген.

Меню