Архив

Политика болгаш экономика

В.ХОВАЛЫГ: «Тудуг адырын бүгү тала-биле сайзырадыр бис»

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Тывага тудуг материалдарының бүдүрүлгезин сайзырадырының дугайында дыңнаткан. Ол тудугларның ниити көргүзүглерин улгаттырар болгаш оларны чедип алырын дүргедедир ужурлуг.

Меню