Архив

Политика

КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЧЕ СОҢГУЛДАЛАР ДУГАЙЫНДА

Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путинниң 2021 чылдың июнь 17-де ат салганы «Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының чаа чыыжының соңгулдаларын доктаадырының» дугайында 367 дугаарлыг Чарлыы езугаар бо күзүн, тодаргайлаарга, сентябрь 19-та РФ-тиң Күрүне Думазының ээлчеглиг чыыжының соңгулдалары болуп эртер.

РОССИЯНЫҢ КАДЫК КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ ТЫВАНЫ ДЕТКЭЭН

Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чурттуӊ найысылалынга барып, республиканыӊ чугула ажыл-херээн сүмележип дугуржуп турарыныӊ дугайында дыӊнаткан

ДЕПУТАТ-БИЛЕ ЧУГАА

– Олег Доржулдаевич, кылып турар ажыл-ижи­ңерни номчукчуларга таныштырып көрүңе­рем?– Мен ийиги хуусаада депутат болуп ажылдап турар мен. Харыылап турар чер-девискээримге Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик, Чаа-Хөл кожууннарында чурттакчылыг черлер хамааржыр. Депутат ажыл дээрге…

Юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның Шүүгү яамызының  организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыыш­кыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде…

СОҢГУКЧУНУҢ АТ-АЛДАРЫН КАМГАЛААР

Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) октябрь 28-те 614 дугаарлыг доктаалды үндүрген. «Амгы үе» деп аттыг телеканалдың хоойлуга дүүшпес ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр бөлүк соңгукчуларның дилээн «төгерик столга» сайгарып чугаалашкаш, киирген сүмелерни бадылаарының…

Дээди Хуралдың күскү сессиязының сорулгалары

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) үшкү чыы­жының үшкү (күскү) сессиязы ажыттынгандан бээр ай ажа берген. Сентябрь 3-те эрткен бирги хуралга 50 айтырыгны көрген, оларның аразында 20 ажыг республика хоойлулары бар.…

Найысылалдың хөгжүлдези

ШАНХАЙДАН НЬЮ-ЙОРК ЧЕДИР АЯН-ЧОРУК Тыва Республиканың на­йысылалы Кызыл хоорай дугайында  эртемденнер, чогаалчылар болгаш композиторлар чеже-чеже төөгү барымдаалыг эртем ажылдарын, шүлүктерни, ырыларны биживээн дээрил. Кызыл-Эник Кудажы, Леонид Чадамба, Александр Даржай, Чооду…

Күрүне тугунуң төөгүзү

                                 Россияның тугу 300 чыл төөгүлүг. Ак, көк, кызыл өңнерлиг, ортузунда ийи баштыг алдын эзир чуруктуг тукту бир дугаарында…

Аяс Хунай-оол Тываның Тудуг яамызын удуртур

Чаа сайыттың допчу-намдарындан алырга, Красноярскиниң политехниктиг  институдунуң Кызылда салбырын 1995 чылда доос­кан. Тываның күрүне университединге тудугжу мергежили-биле башкылап турган. 2000 чылдан тура Санкт-Петербургтуң Архи­тек­­тура-Тудуг уни­вер­ситединиң ас­пи­­ра­н­ту­разынга­ өөрен­ген. 2011 чылга чедир «Бывтмашсервис» МУП…
Меню