Архив

Политика

Күрүне тугунуң төөгүзү

                                 Россияның тугу 300 чыл төөгүлүг. Ак, көк, кызыл өңнерлиг, ортузунда ийи баштыг алдын эзир чуруктуг тукту бир дугаарында…

Аяс Хунай-оол Тываның Тудуг яамызын удуртур

Чаа сайыттың допчу-намдарындан алырга, Красноярскиниң политехниктиг  институдунуң Кызылда салбырын 1995 чылда доос­кан. Тываның күрүне университединге тудугжу мергежили-биле башкылап турган. 2000 чылдан тура Санкт-Петербургтуң Архи­тек­­тура-Тудуг уни­вер­ситединиң ас­пи­­ра­н­ту­разынга­ өөрен­ген. 2011 чылга чедир «Бывтмашсервис» МУП…

Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ Чарлыы

Тыва Республиканыӊ девискээринге хамаатыларныӊ долу бот-изоляция чурумун киирериниӊ дугайында «Бойдустуӊ болгаш техногенниг янзылыг онза байдалдардан чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаарыныӊ дугайында» 1994 чылдыӊ декабрь 21-ден №68-ФХ, Федералдыг хоойлуга дүүштүр, Тыва…

Юридиктиг клиника хүлээп алыышкынны чо-рудар

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазынга,  ооң даргазы Анатолий Дамба-Хуурактың удуртулгазы-биле,  парлалга конференциязы март 24-те болуп эрткен. Аңаа  депутаттар, юристер, журналистер киржип, Конституцияга чаа эдилгелерни сайгарган. Россияның Конституция Суду март 16-да,  Үндезин…

Бөмбүрзектиң судалы

Хоорай иштинге халас халдыр Люксембург деп бичии күрүнеде пассажирлер акша төлевес. Чурттакчылар болгаш турис­тер ниитиниң транспортунга халас чоруп эгелээн делегейде бир дугаар чурт Люксембург апарган. Ындыг-даа болза, демир-орук-биле бирги класстың…

Үндезин Хоойлуда өскертилгелер амыдыралды экижидеринче угланган

Ие-чашты деткииринден эгелээш, амыдырап-чурт­таарының кудуку хемчээлинден эвээш эвес ажыл төле­вирин доктаадырынга чедир Россияның Конституция­зынга эдилгелер бистиң республикавыска кончуг чугула. Чаш уруглар төрүттүнер талазы-биле Тыва бирги черде-ле болгай, бисте өг-бүлелерниң 30…

Орук харылзаазының ырагындан бергелерге таваржып турар бис

Бир эвес дең байдалдар тургузар болза, Тыва эконо­мика талазы-биле бот-сайзырап болур регион-дур дээр­зинге Москваны дыка-ла үр үеде бүзүредири берге турган. Амыдырал байдалдары кудуку деңнелде дээш, Тыва шүгүмчүлелге таваржып турарын кым-даа…

Күрүне шаңналдарын тывыскан

Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү – Март 8-тиң бүдүүзүнде В. Көк-оол аттыг Нацио­нал театрга ба­йыр­лыг концерт болган. Частың башкы байырлалы-биле Тыва Республиканың Баштыңының база де­пу­­тат­­тарның мурнундан респуб­ликаның эң-не төлептиг херээжен чонунга күрүне…

Чөөн-Хемчик: үш айның түңнелдери болгаш сорулгалар

Удуртукчу-биле интервью Эрткен чылдың ноябрь айда Чөөн-Хемчик кожууннуң Төлээлекчилер хуралының сессиязынга үш кордакчыларның аразындан Алексей Чанзанович Тюлюш чагырга даргазы албан-дужаалга томуйлаткан.  Бистиң корреспондентивис чаа ажылдап эгелээн удуртукчу-биле ужуражып, чугаалашкан. –…

Россияның Конституциязынга өскерилгелер бүдүүзүнде турар бис

“Эрге-чагыргаларның ажыл-чорудулгазынга чоннуң багай эвес хамаарылгазы – Россия Федерациязының Президентизинге болгаш регионнарның баштыңнарынга бүзүрелиниң херечизи болур” – деп, национал төлевилелдерге республиканың киржилгезиниң баштайгы чылының түңнелдериниң дугайында ТР-ниң Чазааның хуралынга сайгарылга…
Меню