Архив

Прокурорнуң хыналдазы

ЭЪТ ЧЕМНИӉ ВЕТЕРИНАРИЯ ДОКУМЕНТИЗИ

Эът аймаан, эът чем барааннарын садып-саарарда, хоойлужудулганыӊ ветеринария болгаш санитар-эпидемиология талазы-биле негелделерин күүседип турарын республиканыӊ прокуратура органнары хынап турар.

ТУДУГ АКШАЗЫН БУЗУРГАН

Республикада өскүс уругларга чурттаар оран-сава болгаш спорт школа тудугларыныӊ 5 сая рубль акша-хөреӊгизин бузуруп оорлаан барымдааны истекчилер тодараткан.

Меню