Архив

Шагаа-2022

ХАРЫ ЧЕРДЕ ТЫВАЛАР

Өске черде чурттап чоруур тывалар кайда-даа бар дээрзин шупту билир бис. Бо удаада Кыдаттың девискээринде чурттап чоруур тывалар дугайында таныштырып көрээли. Оларның дугайында филология эртемнериниң доктору Жанна Юшаның бижээни «Ханывыс чаңгыс төрел чон бис» деп чүүлүнден үзүндүлерни киирдивис.

ӨЛЧЕЙ-КЕЖИИ АРБЫН БОЛЗУН!

Шагаа-2022 байырлалынга уткуштур төнчү чок аас-кежиктиӊ демдээ — өлчей удазынныг каасталганы Кызыл кожууннуӊ социал төвүнүӊ уруглары кылган.

ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ПРОГРАММАЗЫ

Коронавирус хамчыктыг аарыгның нептереп турары-биле, Шагаа байырлалының хемчеглерин шуптузун онлайн хевирге эрттирерин доктааткан.

Меню