Архив

Шуптузу чугула

ЧЕДЕР-ЧЕТПЕСТЕРНИ ШҮГҮМЧҮЛЭЭН

Эрткен дыштаныр хүннерде ТР-ниң Баш­тыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тываның барыын кожууннарынче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынны кылган.

АМЫДЫРАЛДЫҢ, НАЙЫРАЛДЫҢ КӨВҮРҮҮ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның Мөңгүн-Тайгаже ажыл-агыйжы үнүүшкүнү кожуун төвү Мугур-Аксындан 70 хире километр черде чыдар Кызыл-Хая суурдан эгелээн. Аңаа Россия Федерациязының Камгалал яамызының Төп шериг округунуң инженер, тудуг шериглериниң кылып доосканы Мөген-Бүрен хемни кежир 3 көвүрүгнүң байырлыг ажыдыышкыны болган.

ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ БО ХҮНДЕ АМЫДЫРАЛЫ

Август 18-те ТР-ниң Чазак Баш­тыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг ээлчеглиг ажыл-агыйжы сургакчылаашкынын ыраккы Тере-Хөл кожуунга уламчылаан.

КОЛ СОРУЛГА — АМЫДЫРАЛДЫ ЭКИЖИДЕРИ

Республиканың удуртукчузунуң кожууннарже ажыл-агыйжы үнүүшкүннери уламчылавышаан. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бо удаада Өвүр кожуунга барып четкен. Ол кожууннуң хөй-ле черлерге чедерин планнап турган. Ынчалза-даа эң-не берге айтырыгларлыг объектилерге чедер деп шиитпирлээн. Канчаарга-даа, бир-ле дугаарында күүседир ужурлуг чугула сорулга чаңгыс чер-чурттугларывыстың амыдыралын экижидери болур.

БИИ-ХЕМГЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Июль 29-та Тываның Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Бии-Хем кожуунга ажыл-агыйжы сургакчылаашкынын уламчылаан. Ол кожуунче баштайгы сургакчылааш­кынын Владислав Ховалыг часкы хову ажылдарының үезинде кылган. Ынчан кожууннуң чер ажыл-агыйлыглары тарылга шөлдерин чедимчелиг ажыг­лап турар бе дээрзин хынап, чедер-четпестерни илередип, түңнелдиг ажылды чедип алыры-биле арга-сүмезин кадып турган. Бо удаада кожуун девискээринде 150 гектар шөлде суланы тарааш, суггарылга системазын чогуур деңнелде кылганын, сиген шөлүнден муң ажыг дүрүгнү кезип белеткээн, ажыл ам-даа уламчылап турарын чер ажыл-агыйлыглары даргага көргүскен. Шынап-ла хөй ажылды кылгаш, шөлдерни шын ажыглап, чедер-четпестерин эдип, аазаанын күүсеткен-дир деп, республиканың удуртукчузу үнелеп көрген. Улаштыр суурларда байдал-биле танышкан.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СҮТ-ХӨЛДЕ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүн, июль 27-де, Сүт-Хөл кожууннуң төвү Суг-Аксынга ажыл-агыйжы сургакчылаашкыны-биле барган.

НАЙЫСЫЛАЛДЫ ХҮРЭЭЛЕНГЕН КОЖУУН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг июль 22-де Кызыл кожуунга ажыл-агыйжы сургакчылаашкынын уламчылаан. Ол аңаа баргаш, берге айтырыгларны анаа-ла таныжып көрбээн, а кожууннуң чагырга даргазы Ай-Хан Догур-оолга база хамаарылгалыг яамыларга айтыышкыннар болгаш даалгаларны берген.

ЭЛЧЕГЛИГ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ТОЖУДА

Бөгүн Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хемге ажыл-агыйжы сургакчылааш­кынын уламчылаан.

АЖЫЛ-ИШЧИ, ХҮНДҮЛЭЭЧЕЛ ЭРЗИН, ТЕС-ХЕМ

“Бо аалга бир катап өг-бүлем-биле чораанымны сактыр-дыр мен. Ол фоточурук өг-бүлем архивинде ам-даа бар” – деп, Владислав Ховалыг Тес-Хем кожуунда малчын турлагже кирип ора-ла чугаалаан. Ылап-ла, Тес-Хем – ажыл-ишчи, хүндүлээчел чоннуң чурту дээрзин Владислав Товарищтайович билир, ол школачы үелеринде бо кожуунга чурттап турган.

Меню