Архив

Шуптузу чугула

НАЙЫСЫЛАЛДЫ ХҮРЭЭЛЕНГЕН КОЖУУН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг июль 22-де Кызыл кожуунга ажыл-агыйжы сургакчылаашкынын уламчылаан. Ол аңаа баргаш, берге айтырыгларны анаа-ла таныжып көрбээн, а кожууннуң чагырга даргазы Ай-Хан Догур-оолга база хамаарылгалыг яамыларга айтыышкыннар болгаш даалгаларны берген.

ЭЛЧЕГЛИГ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ТОЖУДА

Бөгүн Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хемге ажыл-агыйжы сургакчылааш­кынын уламчылаан.

АЖЫЛ-ИШЧИ, ХҮНДҮЛЭЭЧЕЛ ЭРЗИН, ТЕС-ХЕМ

“Бо аалга бир катап өг-бүлем-биле чораанымны сактыр-дыр мен. Ол фоточурук өг-бүлем архивинде ам-даа бар” – деп, Владислав Ховалыг Тес-Хем кожуунда малчын турлагже кирип ора-ла чугаалаан. Ылап-ла, Тес-Хем – ажыл-ишчи, хүндүлээчел чоннуң чурту дээрзин Владислав Товарищтайович билир, ол школачы үелеринде бо кожуунга чурттап турган.

ХҮННЭЭРЕКТИГ ЧАА-ХӨЛ КОЖУУН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг ажыл аайы-биле бо неделяда Чаа-Хөл кожуунга барып чораан.

ЭРТЕМ-БИЛИГЖЕ ЧҮТКҮЛҮН КОШКАТПААН, ЭР ХЕЙЛЕР!

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг эрткен дыштаныр хонуктарда Таңды кожууннуң Балгазын суурга чедип чораан. Тус черниң школазын эргижирээн, айыылдыг деп санаан турган. Балгазын школазының өөреникчилери кандыг байдалга өөренип турганын В. Ховалыг боду барып көрген.

ХОВУ-АКСЫНЫҢ ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРЫН САЙГАРГАН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың ко­жууннарын кезип, чер-черлерде социал-экономиктиг байдал-биле ханы таныжып, дүрген болгаш үре-түңнелдиг кылдыр шиитпирлээри чугула апарган ажыл-агыйжы болгаш социал айтырыглар бар бүдүрүлгелерге болгаш организацияларга барып турар.

Чөөн-Хемчикке чаа амбулаторияны болгаш ийи ФАП-ты тудар дээн

Бо неделя эгезинде ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Чөөн-Хемчик кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынны кылган. Кадык камгалал шугуму-биле кожуунга кандыг чаартылгаларны кылып болурун көргеш, Айдың Сарыглар ол-ла черге Владислав Ховалыгның даалгазы ёзугаар чамдык айтырыгларны шиитпирлеп кирипкен.

ДААЛГАЛАРНЫ БЕРГЕН

Владислав Ховалыг июль 6-да Чөөн-Хемчик кожуунче ээлчеглиг үнүүшкүннү кылган. Ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде республиканың удуртукчузу ында чидиг айтырыгларны ол-ла черинге сайгарып, херек кырында байдал дугайында тус черниң чурттакчылары-биле чугаалажып, нарын чүүлдерниң тургустунуп келген чылдагааннарын канчаар чайладырын удуртукчу ажылдакчылар болгаш бөдүүн кижилер-биле сүмелешкен.

Меню