Архив

«Шынның» почтазындан

Бүдүн эт үрегдеве…

Чурттап турар хоорай, суурувус арыг, чараш болзун дээш, уруг-дарыгга ойнаар шөлдерни бажыңнар чанында кылып турары көскү апарган. А чамдык улус ону үрей теп каапкан боорга, хомуданчыг-даа, чаржынчыг-даа. Культуравыс чавызында бе…

СҮТТЕН ИЖИҢЕР!

Аваны алгап тура, сорунза болур — ие сүдүнге хамааржыр, эртем ёзугаар чугула тайылбырны көрээли.Ак чем болгаш аа сүтте бойдуста ховар дээн чемиштиг бүдүмел лактоза (сүт чигири) бар. Лактоза шөйүндүге баргаш,…

Ак чолдуг  Шагаам

Тыва ёзуда ак өң сүзүглелдиг. Шагаада шупту чүве ак оштуг, ында ак өң колдаан. Бир – бир бодаарга, Шагаа деп сөс “ шаг агы” дээн ышкаш сагындырар. Шаг-шаандан ындыг,үнүп келген…

ЧОНУҢ ЧООРГАН, КЫЗЫМ

(Уланчызы. Эгези №3 (19437) «Шында»).Иркутскиниң 6 дугаар колонияда Кежиктиң чыдар байдалы дыка берге болган, ону чоок улузу киргеш, ийи караа-биле көргеннер. Эки ажаалда чок болганындан, (улуг албан чыыр хап) чарлы…

ТЫВАНЫҢ ЧОНУ ШАГААНЫ КАНЧАААР УТКУП, БАЙЫРЛААРЫЛ?

Бистиң бурунгу өгбелеривис час, чай, күс болгаш кышты чыл эргилдези кылдыр ылгап билир апарган үеден бээр шагаалап турар апарганы тыва тоолдардан билдингир. Шагаа – эрги чылды аъткарып үдээри, үнүп келген…

Тываның журналистеринге өөрүнчүг медээ

Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, 1984 чылдан бээр Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнү Надежда Антуфьева өөрүнчүг медээни дамчыткан турган. “Өөрүнчүг профессионал медээ. Ам бисте Тыва Республиканың үш алдарлыг журнализи бар. Россияның Журналистер…

Үлегерлиг хоочуннар

ИЙИ КАТАП ИЙИСТЕРНИҢ АВАЗЫ, АЧАЗЫ Назы-хары улгатса-даа, боттары­ның ажылгыр-кежээ бүдүжү-биле өскелерге үлегерлиг болуп чоруур хоочуннар бистиң аравыста хөй. Каа-Хем суурда чурттап орар Орлан-оол Кежегелигович биле Чылбак Чанган-ооловна Монгуштарның өг-бүлезин ындыгларның…

Үнүп олурар Инек чылы –  Тыва фэн-шуйда

Үнүп олурар Инек чылы –  Тыва фЭн-шуйда Он ийи чылдар чыл санында эр болгаш кыс деп байдалда үнүп кээп турар. Эртип турар  чылда шеригжиткен эр Күске чылы эрткен болгаш, дайын-чаа,…

2021 – санал-онал чылы

Тывалар таныжып соодажып тура, колдуу-ла бир-ле дугаар салыр айтырыы, каш харлыг сен дээр. Каш харны кыйырадыр базып эрттиң дээни ол. Малчын кижиге кыш ажып алыры берге, ынчангаш ындыг боор. Ук…

Уруглар-биле кезээде кады бис

Кадыкшылының арга-шинээ кызыгаарлыг уруглар-биле кезээде кады бисКызыл хоорайның муниципалдыг бюджеттиг өөредилге албан чериниң (МБӨАЧ) № 4 ортумак өөредилге шко­лазының (ОӨШ) чанында Дистанция­лыг өөредилгениң муниципалдыг төвүнде (ДӨМТ) Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүнге тураскааткан…
Меню