Архив

«Шынның» почтазындан

ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИНДЕ ТЫВА ДЫЛДА КАПСЫРЫЛГАЛАРНЫҢ АМГЫ БАЙДАЛЫ БОЛГАШ КЕЛИР ҮЕЗИ

1) Тыва дылга херек херекселдер: тыва танал (Windows-ка, дараазында Андроид IOS-ка, стикерлер (Telegramm, Viber)   2) Тыва дылдың сөс курлавырын байлакшыдар болгаш тыва дыл кырынга билиглер алыр программалар: ВК, тыва-орус…

АРГАЛАНЫР-ДАА, АЛГААР-ДАА ЧҮВЕМ БИБЛИОТЕКА

«ШЫННЫҢ» ПОЧТАЗЫНДАН   Бузутка таварышпас-ла болза, бурган назы эргил­де­зиниң бир улуг (12*5= 60), ийи биче (12*2=24) эргилдезин кижиге хайырлаан чүве-дир. Сарыг күске чылында (1936) төрүттүнген, кара күске аттыг апарган-даа болзумза,…

СОҢГУЛДАНЫ  – БАЙДАЛ  ЭКИЖИИРГЕ

Тывада чогаадыкчы эвилелдерден Тываның Чогаалчылар эвилели, амгы делегейде нептерээн коронавирус хамчыындан эң баштайгы улуг чидиригге таварышкан хөй-ниити организацияларының бирээзи  бооп турар. Май айда Чогаалчылар эвилелиниң удуртукчузу, тыва культуразын хөй чылдарда…

Хоойлунуң үжүүнге болгаш хамаатыларның эрге-ажыынга бараан болдум

Ноябрь 1 – суд приставтарының хүнү. 2020 чылда Россияның суд приставтарының институдунуң тургустунганындан бээр 155 чыл болуп турар. Суд приставтарының хүнүн, 2009 чылдан тура, Россияның Президентизиниң 2009 чылдың сентябрь 8-тен…

Коронавирустуң организмге салдары

  Делегейде шупту-ла чүве бодунуң хоойлузу-биле чоруур. Энергия болгаш электромагниттиг чалгыг дээрге делегейниң тургустунар дөзүнде хевир өскертириниң болгаш шимчээшкинниң ачызында турар боттуг чүүл. Өкпениң, чүрек, хан-дамыр системазының ажыл-чорудулгазын хынап турар…

Делегей чергелиг эртемден

Бистиң чаңгыс курска кады өөренип чораан эживис, Россия Федерациязының дээ­ди профессионал өөредилгениң хүндүлүг ажылдакчызы, этнопедагогиканың ака­демик Волков аттыг медальдың, Моол­дуң Копту хоорайының Хүндүткел демдээниң эдилекчизи, Тываның күрүне университединиң хүндүлүг эртем…

ТАР-ның 100 чылынга

САЛЧАК СОТПАЕВИЧ ЛОПСАНФилолог эртемден (05.04.1909 – 23.11.1965 чч.)Бай-Тайга ко­жууннуӊ Кызыл-Даг сумузу чүгле ус-шевер даш чо­нук­чуларыныӊ, та­лантылыг ар­тистерниӊ чурту эвес, оон ат-ал­дарлыг башкылар, удуртукчулар дээш, өске-даа мер­гежилдиӊ сураглыг кижилери үнген.Оларныӊ бирээзинге…

БҮГҮ ЭМ-ОЪТТАРНЫҢ «ХААНЫ»

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…Боттуң арга-дуржулгазы-биле, хан базыышкыны улгаткаш, дыт чекпезиниң дугайында интернет четкизинден алды ай дургузунда номчуп, хандыр танышкан соонда, ооң-биле эмненип, бүгү-ле талазы-биле ажыктыын билгеш, эш-өөрүмге, эң чоок кижилеримге…

Межегейден — бедиктерже

(Е.Б. Салзынмааның 90 харлаанынга уткуштур) Улуг-Хемге таваңгайлаан Улуг-Ийим, Кадыр-Ийим, Уруг чаштан ойнап өскен Улуг шынаа Межегейим. Тыва улустуң ырларының аразында эң-не нептерээн бо ырыны билбес кижи ховар. Ук ыры Тываның…

Солун медээ — солуннарда

Бижиивистиӊ 60 чылы — 1990 чылда! Тыва дыл талазы-биле эртем-практиктиг конференция бистиӊ республикага мооӊ мурнунда болуп кѳрбээн. Ам ындыг конференцияны бо чылдыӊ (1989) ноябрь­ 13-14 хүннеринде Кызылга эрттирерин партия обкому…
Меню