Архив

Соңгулдалар-2021

ТЫВАНЫҢ СОҢГУЛДА УЧАСТОКТАРЫ АЖЫЛДАП КИРИПКЕН

Тыва Республикада Россия Феде­рациязының Федерал­дыг Хуралының сески чыыжының Күрүне Думазының депутаттарының, Тыва Республиканың Баштыңының–Чазааның Дар­га­зы­ның соңгулдалары, ол ышкаш хоорайларның болгаш суурларның төлээлекчи органнарының депутаттарының соңгулдалары эгелей берген.

ЧАА ТЫВА ДЭЭШ ҮНҮМ БЕРДИМ!

Амгы үеде база Тыва Республиканың амыдыралының дугайында чырыдар талазы-биле журналист мергежилимни салбаан, ол хевээр уламчылап чор мен. Мээң бодалым-биле алырга, республиканың келир үези дээш, чону дээш ажылдап болур, төлептиг партияны шилип алгаш, ол дээш бодумнуң участогумга үнүм берип бадыладым.

СОҢГУЛДАЛАРГА ИДЕПКЕЙЛИГ КИРЖИРИН КЫЙГЫРГАН

Тываның Баштыңының болгаш Күрүне Думазының депутаттарының соңгулдазының бирги хүнүнде ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа найысылалдың мурнуу чүгүнде 29 дугаарлыг участокка мугур 8 шакта келгеш соңгаан.

ЧОНУВУС ДЭЭШ СОҢГУП ТУР БИС

Бөгүн РФ-тиң Күрүне Думазының сески чыыжының депутаттарының база Тываның Баштыңы – Чазак Даргазының хууса бетинде соңгулдалары эгелээн.

БӨГҮН КИЖИ БҮРҮЗҮ КЕЛИР ҮЕЗИН СОҢГУП ТУРАР

Соңгулдаларның бирги хүнүнде Тываның тудуг техникумунуң оран-савазында соңгулда участогунга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг бадылаан. Бодунуң бадылаашкынын бээр дээш чедип келген соңгукчулар-биле бир дөмей Владислав Ховалыгның база ооң өөнүң иштиниң холдарын кирер эжик аксынга дезинфекциялап, оларга бюллетеньнер долдурар чаңгыс удааның демир-үжүктерин тывыскан.

БИР ДУГААР СОҢГААН

Самагалдайның С. Авый-оол аттыг уругларның уран чүүл школазының директору Чинара Сандак идепкейлиг хөй-ниитижилерниң бирээзи. Ооң удуртуп турар уран чүүл школазының хореография бөлүүнүң бичии самчылары Россия чергелиг мөөрейлерге каш-даа удаа тиилээн.

РЕСПУБЛИКАВЫСТЫҢ КЕЛИР ҮЕЗИ ДЭЭШ СОҢГУДУМ

Республиканың Чуковский аттыг уруглар ном саңының директору Сылдысмаа Лопсан:
— Соңгулдага киржири дээрге-ле, чурттуң хамааты бүрүзүнүң эргези болгаш хүлээлгези-дир. Россияның Конституциязы соңгулданың бүгү эргелерин магадылап турар. Хамааты кайы-бир кандидат азы партия дээш үнүн берип турары дээрге-ле, бодунуң санал-оналын илередип турары ол-дур. Үн бүрүзүн санап көөр. Ынчангаш республиканың келир үези дээш бодумнуң хамааты хүлээлгемни күүседип, соңгудум.

Меню