Архив

Социал адыр

Тывада 22 муң өг-бүле чаа төлевирлерни алыр

РФ-тиң Президентизиниң эгелээшкини-биле доктаадып тургусканы орулгазы эвээш өг-бүлелерниң 8–16 хар назы үезинде уругларынга пособиелерниң санаашкыны Тывада эгелээн. Төлевирлерниң бодун Пенсия фондузу май айда шилчидип эгелээр.

МУГУР-АКСЫНДА ЭЛЕКТРИ ЧЫРЫЫН БЕРИПКЕН

Эрткен хонуктарда социал четкилерге Тываның ырак-узак кожуу­ну Мөңгүн-Тайганың Мугур-Аксы суурунга электри чырыы үзүлген дуга­йында шимээн үнген. Дүвүренчиг медээ дыңналып келген хүнде ТР-ниң Чазак Даргазы Владислав Ховалыг байдалды дораан хыналдага ап, ажылчын бөлүктү Мөңгүн-Тайгаже чоруткан. Ол-ла хүн Вконтакте-де бодунуң арнынга ол мынчаар бижээн:

Пенсия 8,6 хуу өскен

 Ажылдавайн турар пенсионерлер февральда өскен пенсияны алырлар. Январьда үнген пенсияларны 5,9 хуу өстурген турган , февраль айда январьның ылгалдыг 2,7 хуузун немеп каар. Тывада өстүрген пенсияны ажылдавайн турар 48 муң пенсионер алыр.

ФЕВРАЛЬДА ӨСТҮРГЕН АКШАЛАР

Чурттакчы чонга төлептиг амыдыралды хандырары – кол сорулга болганда, чылдыӊ-на социал төлевирлерниӊ хемчээлин өстүрүп турар. Февраль айда тускай доктаал-саавыр, хоойлу ёзугаар пенсия болгаш пособиелерниӊ хемчээли көвүдээр.

КҮРҮНЕНИҢ ДЕТКИМЧЕЗИНИҢ АЧЫЗЫНДА

Тывада социал керээ чединмес өг-бүлелерге база чааскаан арткан хамаатыларга адрестиг дуза чедирериниң кол аргазы болур. Социал камгалалдың органнары биле өг-бүлениң аразында дугуржулгага дүүштүр күрүне оларга деткимчениң янзы-бүрү хевирлерин көргүзүп турар: чаңгыс удааның болгаш ай санының төлелгелери, ажылга тургустунуп база өөренип алырынга дуза чедирилгези.

ХОВУ-АКСЫ СУУРДА СУГ АЛЫР ЧЕРНИҢ ТУДУУН АРА СОКСАТКАН

Медиахолдингиниң журналистери “Арыг суг” программаның боттанылгазы канчаар чоруп турарын хынап чораан. Хову-Аксы суурнуң чурттакчыларынга арыг сугга хереглел эң чидиг айтырыг болуп турар. 2020 чылдың эгезинде арыг, шынарлыг ижер суг алыр черниң тудуу эгелээн болгаш ону бо күзүн одалга сезонунуң бетинде доозар деп турар. Амгы үе-чадада сугнуң шынарын хынаар кудукту каккан. Төпчүткен суг хандырылгазы системазының талазы-биле улуг хемчээлдиг программаның ачызында Хову-Аксы суурнуң чурттакчылары арыг ижер суг-биле хандыртынар.

АЖЫЛДЫӉ ШЫНАРЫН БЕДИДЕР ДЭЭШ

2022 чылдыӊ январь 1-ден тура кезек төлевирлерни, компенсацияларны, пособилерни Россияныӊ Пенсия фондузу шилчидер.

Меню