Архив

Социал адыр

ЧИИЖЕҢ САДЫГЖЫЛАРНЫ ИЛЕРЕДИР ДЭЭШ…

Кызылга хөмүрнү чиижеңнеп садыглаар черлерге база катап рейдини организастап чоруткан. Бо удаада рейдиже мэрияның, Тыва Республиканың Тарифтер талазы-биле албанының, Росхереглелхайгааралдың ажылдакчылары база журналистер үнгеннер. Бөлүк Кызылдың хөмүр садар элээн хөй черлерин эргээш, оон чаңгыс-даа чиижең садыгжыны илеретпээн. Ынчалза-даа Каа-Хем суурга оларны садыглап чаңчыга берген черинден эскерип кааннар. Ында чиижең садыгжылар бир тонна хөмүрнү 3000 рубльге, бир шоодай иштин 250 рубльге садып турарлар. Хөмүр-дашка өртек-үне баткан-даа бол, чиижең садыгжылар ону эрги бедик өртек-биле садарын уламчылап турар.

САМАГАЛДАЙДА ЧАА АВТОСЕРВИС АЖЫТТЫНГАН

Тес-Хем кожууннуң чурттакчызы Альберт Чанчыкаа күрүнениң деткимчези, ылавылаарга социал керээниң дузазы-биле төрээн суурунга машина септээр чаа автосервис ажыдып алган.

ПРЕЗИДЕНТИДЕН ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ 10 МУҢ ДУЗА АКША

Чоокта чаа Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин «Чаңгыс демниг Россия» партиязының төлээлери-биле ужуражылга үезинде, хамчыктыг аарыг коронавирус ковид-19 ам-даа чавырылбааны-биле холбаштыр Россияның шупту пенсионерлеринге 10-10 муң акшаларны социал дуза кылдыр үндүрүп бээрин саналдаан турган.

ҮШ МУҢ АЖЫГ ӨГ-БҮЛЕНИ ХӨМҮР-ДАШ-БИЛЕ ХАНДЫРАР

Одалга сезону эгелевээнде, «Социал хөмүр» социал төлевилел-биле хөй ажы-төлдүг 3222 өг-бүлени хөмүр база 175 өг-бүлени ыяш-биле хандырар деп, регионнуң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан. Бо неделяда одаар чүүлдү дүжүрүп эгелээр.

ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР ДУГАЙЫНДА

Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика талазы-биле салбырының специалистери «Шын» солуннуң журналистериниӊ киржилгези-биле дорт дамчыдылгага чаа төлевирлер дугайында чоннуң айтырыгларынга харыылаан. Ол дээрге келир үениң аваларынга, ажы-төлдүг өг-бүлелерге чаӊгыс удааныӊ 10 муӊ рубли, 8-16 харлыг уруг-дарыын чааскаан азырап-өстүрүп чоруур аваларга азы ачаларга чаа төлевирлер дугайында айтырыгларга Россияда Пенсия фондузунуң ТР талазы-биле салбырының эргелекчизиниң оралакчызы Урана Каваакаевна Монгуш харыылаан. (Айтырыг салыкчылары боттарын таныштырбааннар).

ТӨЛЕВИРНИ КЫМНАР АП БОЛУРУЛ?

• Ажы-төлдүг өг-бүлелерде 8-16 харлыг уруг-дарыын чааскаан азырап-өстүрүп чоруур авалар азы адалар; • Ада-ие хүлээлгезин чааскаан күүседип турарлар (бирээзи чок апарган, ис чок читкен, төрүттүнген херечилелинде ады бижиттинмээн, бот ие);…

ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР ДУГАЙЫНДА

Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика талазы-биле салбы­рының специалистери август 11-де 16.00 шакта «дорт шугум» үезинде “Шын” солуннуң журналистериниң айтырыг­ларынга ха­рыы­ларны бээр.

ЧАҢГЫС УДАА БЭЭР ТӨЛЕВИРНИ ӨГ-БҮЛЕЛЕР АП ЭГЕЛЭЭН

Бүгү Россияда 6-дан 18 хар чедир назылыг уруг бүрүзүнге, база ниити өөредилге программазы-биле өөренип турар кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг 18 хардан 23 харлыг кижилерге, 10 муң рубль хемчээлдиг чаңгыс удаа бээр төлевирни РФ-тиң Пенсия фондузунуң республикада салбыры бөгүн төлеп эгелээн. Тывада школа назылыг 83 муң уруг төлевирни алыр. Чаңгыс удаа бээр төлевирниң бирги кезээнче 689 910 муң рубльди 2021 чылдың август 2-де шилчиткен.

ПОСОБИЕНИӉ СААДАЙ БЭЭРИН ТАЙЫЛБЫРЛААН

Социал төлевирлер, ылавылаарга 3-7 харлыг чаштарныӊ пособиелери, саадап турар деп хомудалды Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлелгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг, ТР-ниӊ Күш-ажыл болгаш социал политика яамызыныӊ болгаш ук ведомствонуӊ эргелелинде албан-черлериниӊ удуртулгазы-биле кады хуралга сайгарып көрген.

Меню