Архив

Социал адыр

ХОВУ-АКСЫ СУУРДА СУГ АЛЫР ЧЕРНИҢ ТУДУУН АРА СОКСАТКАН

Медиахолдингиниң журналистери “Арыг суг” программаның боттанылгазы канчаар чоруп турарын хынап чораан. Хову-Аксы суурнуң чурттакчыларынга арыг сугга хереглел эң чидиг айтырыг болуп турар. 2020 чылдың эгезинде арыг, шынарлыг ижер суг алыр черниң тудуу эгелээн болгаш ону бо күзүн одалга сезонунуң бетинде доозар деп турар. Амгы үе-чадада сугнуң шынарын хынаар кудукту каккан. Төпчүткен суг хандырылгазы системазының талазы-биле улуг хемчээлдиг программаның ачызында Хову-Аксы суурнуң чурттакчылары арыг ижер суг-биле хандыртынар.

АЖЫЛДЫӉ ШЫНАРЫН БЕДИДЕР ДЭЭШ

2022 чылдыӊ январь 1-ден тура кезек төлевирлерни, компенсацияларны, пособилерни Россияныӊ Пенсия фондузу шилчидер.

АЖЫЛЧЫН УЖУРАЖЫЛГА

Тыва биле Хакас республикаларныӊ Күш-ажыл болгаш социал политика сайыттарыныӊ ажылчын ужуражылгазы болган.

ӨГ-БҮЛЕГЕ ЧАЗАКТЫӉ ДӨМЕК-ДУЗАЗЫ

Россияныӊ Чазаа үш-чеди харлыг уругларлыг өг-бүлелерни деткиири-биле, 28,3 млрд рубльди, а 5,9 млрд. рубльди хөй уруг-дарыглыг өг-бүлелерге дузалаар дээш немей үндүрүп бээр.

ЧИИЖЕҢ САДЫГЖЫЛАРНЫ ИЛЕРЕДИР ДЭЭШ…

Кызылга хөмүрнү чиижеңнеп садыглаар черлерге база катап рейдини организастап чоруткан. Бо удаада рейдиже мэрияның, Тыва Республиканың Тарифтер талазы-биле албанының, Росхереглелхайгааралдың ажылдакчылары база журналистер үнгеннер. Бөлүк Кызылдың хөмүр садар элээн хөй черлерин эргээш, оон чаңгыс-даа чиижең садыгжыны илеретпээн. Ынчалза-даа Каа-Хем суурга оларны садыглап чаңчыга берген черинден эскерип кааннар. Ында чиижең садыгжылар бир тонна хөмүрнү 3000 рубльге, бир шоодай иштин 250 рубльге садып турарлар. Хөмүр-дашка өртек-үне баткан-даа бол, чиижең садыгжылар ону эрги бедик өртек-биле садарын уламчылап турар.

САМАГАЛДАЙДА ЧАА АВТОСЕРВИС АЖЫТТЫНГАН

Тес-Хем кожууннуң чурттакчызы Альберт Чанчыкаа күрүнениң деткимчези, ылавылаарга социал керээниң дузазы-биле төрээн суурунга машина септээр чаа автосервис ажыдып алган.

ПРЕЗИДЕНТИДЕН ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ 10 МУҢ ДУЗА АКША

Чоокта чаа Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин «Чаңгыс демниг Россия» партиязының төлээлери-биле ужуражылга үезинде, хамчыктыг аарыг коронавирус ковид-19 ам-даа чавырылбааны-биле холбаштыр Россияның шупту пенсионерлеринге 10-10 муң акшаларны социал дуза кылдыр үндүрүп бээрин саналдаан турган.

ҮШ МУҢ АЖЫГ ӨГ-БҮЛЕНИ ХӨМҮР-ДАШ-БИЛЕ ХАНДЫРАР

Одалга сезону эгелевээнде, «Социал хөмүр» социал төлевилел-биле хөй ажы-төлдүг 3222 өг-бүлени хөмүр база 175 өг-бүлени ыяш-биле хандырар деп, регионнуң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан. Бо неделяда одаар чүүлдү дүжүрүп эгелээр.

ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР ДУГАЙЫНДА

Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика талазы-биле салбырының специалистери «Шын» солуннуң журналистериниӊ киржилгези-биле дорт дамчыдылгага чаа төлевирлер дугайында чоннуң айтырыгларынга харыылаан. Ол дээрге келир үениң аваларынга, ажы-төлдүг өг-бүлелерге чаӊгыс удааныӊ 10 муӊ рубли, 8-16 харлыг уруг-дарыын чааскаан азырап-өстүрүп чоруур аваларга азы ачаларга чаа төлевирлер дугайында айтырыгларга Россияда Пенсия фондузунуң ТР талазы-биле салбырының эргелекчизиниң оралакчызы Урана Каваакаевна Монгуш харыылаан. (Айтырыг салыкчылары боттарын таныштырбааннар).

Меню