Архив

Социал адыр

Үлегерлиг өг-бүле

Тожу кожуунда онзагай өг-бүле чурттап чоруур. Урана биле Алексей Нурзаттар 6 ажы-төлдүг Ий сумузунуң аас-кежиктиг чурттакчылары. Улуг оглу Валерьян Тоора-Хем ортумак школазының 9 «в» юнармия клазының эки өөреникчизи, уруу Сурун-Чай…

АКЦИЯ «АК РОМАШКАЛАР»

Аарыгны үе шаанда эмнээр болза, чайлыг тиилеп алырЧылдың-на март айда республиканың туберкулезка удур диспансер эмчилери Кызылдың төвүнде Арбат шөлүнге ачы-дузаны чонга көргүзүп турар. Чоокта чаа март 24-те база найысылалга акцияны…

ТЫВА СКИФИЯДА — ЧАА УГЛАНЫЫШКЫН “Азия Төвүнде — кедергей чараш сынныг, ак кештиг болгаш көк карактарлыг чон дугайты, а XIV-кү чүс чылда Египет чурттуг Ал-Омари дыңаткан. Ылавыла бистиң өгбелеривис: “биеэде…

Бүдүн эт үрегдеве…

Чурттап турар хоорай, суурувус арыг, чараш болзун дээш, уруг-дарыгга ойнаар шөлдерни бажыңнар чанында кылып турары көскү апарган. А чамдык улус ону үрей теп каапкан боорга, хомуданчыг-даа, чаржынчыг-даа. Культуравыс чавызында бе…

Чугула айтырыг: октаан бок, кайда-даа…

Бөдүүн кижиниң чуртталгазының деңнели бедип, чамдык адырларда делегей чергелиг майыктарга чоок­шулап, харын-даа деңнежип, амыдыралды экижидер байдалдар тургустунуп турар үе-дир бо. Ажы-төлүвүс соңгаар ха­маанчок, даштыкы чурттарда ажылдап-амыдырап, өг-бүле тудуп; боттарывыс Азия,…

Чалгаа башкарыкчы компанияларны арыглаашкынга таварыштырарын сүмелеп турар

Күрүне Думазында ак сеткилдиг эвес ком­мунальщиктерниң чөпшээрелин казыыр ажылды дүргедедир херек деп, Күрүне Думазының парлалга албаны бижип турар.Өнчү-хөреңги ээлеринден хомудалдарны шу­­­дургу көөрү-биле, ак сеткилдиг эвес башкарык­чы компанияларның шупту бажыңнарының чөп­шээрелдерин…

ТОЖУ ЧЕРНИҢ ӨЗЕК МАЛЫ

РЕПОРТАЖТожу кожуунда хоочун ивижилер, дөрт ажы-төлдүң ада-иези Борбак-оол база Алдын-кыс Колдарның кайызының-даа ада-иези иви малдап чораан болгаш арга-дуржулгазы улуг. 1980 чылдарда совет үеде, чүгле чаңгыс төрел бөлүк безин 300-400 баш…

Келир үениң гроссмейстеринге бажың айтырыын шиитпирлежир

Бурятияга сургакчылап чорааш Тыва Чазактың дар­газы ын­да өөре­нип турар студентилер болгаш хуу шыдыраа школазының өөреникчизи Ыраккы Чөөн чүктүң Федералдыг округта спорт мастери деп атты чедип алган шыдыраачы Тамерлан Чындыгыр-биле, ооң…

АЛТАЙЛАР АРТЫШТЫҢ КОГУН ҮСПЕЗИН НЕГЕП ТУРАР

Алтай дылда “арчын” деп адаар ыдыктыг үнүш – артышты Алтай Республикада акша үндүрүп алыр дээн кижилер караа көзүлбестеп, когун үзе кырып туруп берген деп, Арам башкы бодунуң дүвүрелин видеога салып,…

СҮТТЕН ИЖИҢЕР!

Аваны алгап тура, сорунза болур — ие сүдүнге хамааржыр, эртем ёзугаар чугула тайылбырны көрээли.Ак чем болгаш аа сүтте бойдуста ховар дээн чемиштиг бүдүмел лактоза (сүт чигири) бар. Лактоза шөйүндүге баргаш,…
Меню