Архив

Социал адыр

Ак чолдуг  Шагаам

Тыва ёзуда ак өң сүзүглелдиг. Шагаада шупту чүве ак оштуг, ында ак өң колдаан. Бир – бир бодаарга, Шагаа деп сөс “ шаг агы” дээн ышкаш сагындырар. Шаг-шаандан ындыг,үнүп келген…

ТӨӨГҮЛҮГ 100 ЧЫЛ ЭГЕЛЭЭН

Кайгамчыктыг тура-соруктуг, дидим чүректерлиг альпинистер 10 шак болганда барык 4000 метр, агаар эвээш шыпшыкче үнүп келгеннер.Февраль 6-да тыва альпинистер Тыва чернин эң бедик шыпшыы болур 3976 м Мөңгүн-Тайгаже үнгеш келгеннер.…

КУЛЬТУРА ТӨВҮНДЕ

Чаңгыс хүннүң сургакчылаашкыны кончуг девиденчиг болур чүве, кыска хүн дургузун чөптүг ажыглавас болза, кылыр планын чедир кылбайн барып болур. Чүгле четтигер дээш, баш бурунгаар долгажып алыр. Чаа шагның хөгжүлде херекселдерин…

БАЙ МООЛ, АЖЫЛЧЫН ТЫВА

Пенсия, пособие дээш өске-даа социал төлевирлерни Россия Федерациязының Чазаа хандырып турар болгаш бис, тыва чон, күрүнениң азыралынга дыка амдажаан бис. Ие капиталы бир дугаар төрүттүнген чаш уругга 466 617 рубльди,…

Бажында чаглактыг

  Чон аразында кандыг-даа кадыг бергеге торулбас, бажының дүгү көгерип, акшый-даа берген болза, ишти-хөңнү аныяк, хөглүг-баштак чаңын салбас, амыдыралга быжыг туруштуг кижилер чоруур. Оларның бирээзи Ольга Кыргысовна Дамдын. Кандыг-даа ажылды…

МООЛДУҢ СЕНГЕЛ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫН УТКУУРУНУҢ ЧУРУМУ

Баярсайхан БАДАРЧ, Тываның Гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Шагаа – чөөн чүк чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур эң ыдыктыг улуг байырлалы. Ол дээрге, соок кышты…

ВИЧ-инфекциядан камгаланыңар

Республиканың СПИДке болгаш өске-даа инфекциялыг аарыгларга удур профи­лактика төвүнде «Клиниктиг эпидемиология» салбырының эргелекчизи Чинчи Салчактан оларның ажыл-ижиниң дугайында дыңнадывыс.СПИДке удур профилактика төвү ниитизи-биле Рес­публикада СПИД болгаш өске-даа инфекциялыг аарыг­лардан аарып…

Кижи кадык-ла чорза, артканы ажырбас…

«Шынның” аалчызы, арга-дуржулгалыг эмчи Зинаида Салчаковна Серен-Чимит Кадык болурунуң база бир аргазын болгаш медицинаның хевирин  гомеопат эмчи Зинаида Серен-Чимит-биле чугаалашкаш, номчукчуларга сонуургаттывыс. – “Шын” солуннуң номчукчуларынга баштай-ла бодуңарны таныштырып көрүңерем,…

2021 ЧЫЛДА ИНВАЛИДТЕРГЕ КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Кадыының байдалы кызыгаарлыг кижилерге справка бижидип алыр болгаш келдередилгениң техниктиг херекселдерин алыры белен апаар.Март 1-ге чедир инвалид байдалын шынзыдарының бөдүүнчүткен чуруму ажылдап турар, а ооң дугайында справканы 2021 чылда электроннуг-даа,…

Үлегерлиг хоочуннар

ИЙИ КАТАП ИЙИСТЕРНИҢ АВАЗЫ, АЧАЗЫ Назы-хары улгатса-даа, боттары­ның ажылгыр-кежээ бүдүжү-биле өскелерге үлегерлиг болуп чоруур хоочуннар бистиң аравыста хөй. Каа-Хем суурда чурттап орар Орлан-оол Кежегелигович биле Чылбак Чанган-ооловна Монгуштарның өг-бүлезин ындыгларның…
Меню