Архив

Солун болгаш номчукчу

ЧАГЫДЫЛГА ДЭЭШ ШАҢНАЛ!

Бо хүннерде чагыдылга кампаниязы кидин түлүк чоруп турар. Чагыдылганың төнеринге чедир каш-ла хонук арткан. Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң” реклама килдизи болгаш “Россияның почтазы” акционерлиг ниитилел “Солунну чагыдып алгаш, шаңналды ойнадып ал” деп акцияны Кызыл хоорайда болгаш кожууннарда организастап турар.

Меню