Архив

Солун болгаш номчукчу

БУЯННЫГ ЫЯШ

«Буянныг ыяш» федералдыг акция чыл санында болуп турар. Акцияның кол утказы — назылап кырааннар бажыңында хоочуннарга, бичии уруглар бажыңында чаштарга, эмнелгелерде эмнедип чыдар улуска, көдээ библиотекаларга азы өске-даа амыдыралы чегей улуска солун-сеткүүл чагыдып бээри. Акцияга киржип тура, 5900 ажыг солун-сеткүүлдерниң аразындан күзээнин шилип чагыдып болур.

ЧАГЫДЫЛГА ДЭЭШ ШАҢНАЛ!

Бо хүннерде чагыдылга кампаниязы кидин түлүк чоруп турар. Чагыдылганың төнеринге чедир каш-ла хонук арткан. Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң” реклама килдизи болгаш “Россияның почтазы” акционерлиг ниитилел “Солунну чагыдып алгаш, шаңналды ойнадып ал” деп акцияны Кызыл хоорайда болгаш кожууннарда организастап турар.

Меню