Архив

Солун болгаш номчукчу

ХАЙЫРАЛЫГ КАШПАЛДАРЫМ

Кижи төрелгетенниң төөгүзүнде «астыгып чыдып калган» төөгүнүң арыннарын чуртувустуң бурунгаар көрүштүг кижилери «ажыдып», чонунга, ылаңгыя өзүп орар салгалывыска, өөредиг кылдыр сөңнеп чоруур.

БУЯННЫГ ЫЯШ

«Буянныг ыяш» федералдыг акция чыл санында болуп турар. Акцияның кол утказы — назылап кырааннар бажыңында хоочуннарга, бичии уруглар бажыңында чаштарга, эмнелгелерде эмнедип чыдар улуска, көдээ библиотекаларга азы өске-даа амыдыралы чегей улуска солун-сеткүүл чагыдып бээри. Акцияга киржип тура, 5900 ажыг солун-сеткүүлдерниң аразындан күзээнин шилип чагыдып болур.

ЧАГЫДЫЛГА ДЭЭШ ШАҢНАЛ!

Бо хүннерде чагыдылга кампаниязы кидин түлүк чоруп турар. Чагыдылганың төнеринге чедир каш-ла хонук арткан. Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң” реклама килдизи болгаш “Россияның почтазы” акционерлиг ниитилел “Солунну чагыдып алгаш, шаңналды ойнадып ал” деп акцияны Кызыл хоорайда болгаш кожууннарда организастап турар.

Меню