Архив

Спорт

КҮЧҮТЕН ШЫДЫРААЧЫ МАГНУС КАРЛСЕН

Классиктиг (узун салыглыг) шыдыраага Дубайда болуп турар делегей чемпиону ат дээш мөөрейде Россияның төлээзи Ян Непомнящий 9 дугаар салыгда ам база-ла аргажок частырыг кылып алгаш, делегей чемпиону Магнус Карлсенге (Норвегия) уттуруп алган. Улаштыр 10 дугаар салыгда удурланыкчылар хайымнап каан соонда, делегейниң тергиин шыдыраачызы ат дээш мөөрейниң саны 6,5 – 3,5 болуп, Магнус Карлсен чемпион адын камгалап алырынга чедир чүгле чаңгыс сан алыры арткан.

Чемпион мурнай берген

Каттышкан Араб Эмираттарының төвү Дубай хоорайда шыдыраага делегей чемпиону хүндүлүг ат дээш мөөрей уламчылавышаан.

КЫШКЫ СПОРТ СЕЗОНУН АЖЫТКАН

Бөгүн, декабрь 4-те, республикага кышкы спорт сезонунуӊ ажыдыышкыны «Тайга» станциязынга болуп эрткен.
Кыштыӊ соогунга-даа чалынмас, экер-эрес хаакчыларга, спортчуларга маргылдааны Тываныӊ хаак чарыжыныӊ федерациязы организастаан. Күзелдиг школачылар, студентилер база улуг улустар аӊаа киржип чедип келгеннер. 11 хардан 50 хар хире назылыг спортчулар 2 — 5 км херии черге хаак-биле чарышкан.

ДУБАЙДА ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫ ЭГЕЛЭЭН

Шыдыраага эр улус аразынга делегей чемпиону ат дээш мөөрей Каттышкан Араб Эмираттарының төвү Дубай хоорайда ноябрь 24-те эгелей берген.

КЫШКЫ СПОРТЧУ СЕЗОН ЭГЕЛЭЭН

Хаак сезону бо чылдың декабрь 4-те хаакка чарыш-биле ажыттынар дээрзин Тыва Республиканың Спорт яамызы дыңнаткан.

НАЧЫННАРНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Ам бо хүннерде шериг албаны эрттирип турар мөгелер аразынга Иранның найысылалы Тегеран хоорайда болуп турар хостуг хүрешке 35 дугаар Делегей чемпионадында 140 чурттарның төлээлери киржип турар.

ДИАНАНЫҢ МААДЫРЛЫГ ЧОРУУ

Диана Доктугу 2013 чылда Бразилияның Сан-Паулу хоорайга болган кикбоксингиге делегей чемпионадынга тиилээш, бодунуң адын Тываның төөгүзүнче алдын үжүктер-биле киир бижээн.
Чүге дээрге ол тыва херээжен улус аразындан баштайгы делегей чемпиону болган.

Сарыг-Сеп суурда чаа спорт комплекизиниӊ баазазында

Республиканыӊ Олимпийжи белеткел төвү Сарыг-Сеп суурда чаа спорт комплекизиниӊ баазазында ажылдап турар.
Спортчуларныӊ чурттаар өрээлдери, чемненир, чунар, хеп чуур, дыштаныр черлерин болгаш эмчи кабинедин негелде ёзугаар четчелеп кылып каан.

Меню