Архив

Спортчу элита-2021

ТЕРГИИННЕРНИ ИЛЕРЕТКЕН

Тываның спортчуларының чылды түңнээн байырлалы – “Тыва Республиканың спортчу элитазы” бо чылын декабрь 20-де 24 дугаар эртип турары бо. Бо чылдар дургузунда 480 ажыг спортчуларның тергииннерин шаңнап-мактап келген. Кажан спортчулар аразында тергииннерниң тергииннери чыглып келген турда, ол дег чоргаа­рал, сагыш-сеткил көдүрлүүшкүнү кайда боорул. Шынап-ла, олар чер-чуртувусту боттарының чедиишкиннери-биле алдаржыдып, өскелерни сорук киирип чоруурлар болгай. Спорт талазы-биле тергиидээри ындыг-ла амыр эвес. Ону чедип алырда, быжыг туруш, бурунгаар чүткүл, күштүг күзел-сорук болгаш шыдамыккай чорук херек.

Меню