Архив

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ АЖЫЛ-АЛБАНЫ

Владислав Ховалыг Тывага аъш-чемге айыыл чок чорукту хандырарын дааскан

Тываның Чазаанга регион экономиказының турум чоруун хандырар талазы-биле оперативтиг штабтың бирги хуралынга үзүктел чок ажылдаар организацияларның база амыдырал-хандырылга бүдүрүлгелериниң дугайында чугаалашкан. Экономиктиг байдалдың өскерилгенинге хамаарыштыр дарый хөделири – штабтың ажылы ол.

ШАЛЫҢ ТӨЛЕВИРИНИҢ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага ажылчын сургакчылаашкынга чорааш, Россияның саң-хөө сайыдының бирги оралакчызы Леонид Горнин-биле ужуражып, чыл төнчүзүнде шалың төлевириниң айтырыгларын чугаалашкан.

“МЕДСКАН” КЛИНИКАЗЫ

Республиканың найысылалы Кызыл хоорайга хөй угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгалыг медицинаның өг-бүле төвүн тургузар талазы-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг биле «Медскан» компаниялар бөлүүнүң чиңгине директору Андрей Модестов олар аттарын салган дугайында медээ чурттакчы чоннуң «Медскан» компаниялар бөлүүнге сонуургалын хайныктырган.

БОДУ БАРЫП ХЫНАП ЧОРААН

Хакасия, Красноярск край, Кемерово облазы дээн ышкаш кожавыста девискээрлерде дег, Тывада база чурттакчыларны хөмүр-даш-биле хандырылга айтырыы бо одалга сезонунда чидигленип келген.

АЙТЫЫШКЫННЫ КҮҮСЕДИР АЖЫЛ ЧОРУП ТУРАР

Тыва даг-руда компанияның Каа-Хем уургайындан хөмүр-даш садып чүдүрүп алыр дээш, чүък машиналыг кижилер ында бүдүн хонук дургузунда безин ээлчегге туруп, соокка машиналарын доңурбас, боттары база доңмас дээш, оларның моторларын өжүрбейн ажылдадып, хөй кывар-чаар чүүлдү чарыгдап турарынга хомудалдар социал четкилерде көвүдээни хөмүр-дашты казып алыр болгаш чүдүрүп бээринде нарыыдаашкыннар Каа-Хем уургайында барының херечизи. Хөмүр-дашты казып алырын көвүдедир, ону чонга чүдүрүп бээрин дүргедедир даалганы Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг “Тыва даг-руда компаниязы” КХН-ниң удуртулгазынга, республиканың Одаар чүүл болгаш энергетика яамызынга берген.

ЭЭ ЧОК ЫТТАР АЙТЫРЫЫ ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИНДЕ

Тываның чазаа черлик ыттар айтырыын шиитпирлээр дээш немелде хемчеглерни ажылдап кылыр. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг регионнуң Көдээ ажыл-агый яамызы биле өске-даа ведомстволарның мурнунга ол айтырыгны тургускан. Февраль 7-де республика чазааның хуралында черлик ыттарны канчаарыл деп айтырыгны чугаалашкан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ковид аарыг улусту эмнээринге 43 млн рубльди тускайлаан

Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, Тываның Кадык камгалал яамызы ковид аарыг кижилерни эмнээринге херек эмнер хандырылгазын хынап көрген. Эмнелгелерде база «Ресфармация» албан чериниң складтарында аарыг кижилер эмнээр эм-таңның курлавыры бир ай четпес, азы 19,4 млн. рубль түңге барын яамы дыңнаткан.

ДЕМНЕЖИР, ДУЗАЛАЖЫР, КАДЫЫН КАМНААР

Республикада эпидемиологтуг байдалдыӊ нарыыдап келгени-биле, Тываныӊ Чазаа болур-чогуур хемчеглерни дарый шиитпирлеп турар. Ол дугайында Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкиде арнынга бижээн: «Келген дораан-на COVID-19 талазы-биле оперативтиг штабтыӊ хуралын эрттирдим.…

БЕЛОРУССИЯ — ТЫВА КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫҢ ОРУУНДА

Белору́ссия — Чөөн Европада күрүне. 2021 чылдың январь 1-де байдалы-биле 9 349 645 кижи чурттакчылыг (делегейде 94 дугаар черде), девискээри — 207 595 дөрбелчин километр (делегейде 84 дугаар черде).

Меню