Архив

Тываның Чазаанда

Регионнуң девискээринге кезээде белен чоруктуң чурумун киирген

Республика девискээринде ук аарыгдан аараан чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн. Март 17-ден эгелеп, Тываның девискээринде коронавирустуң нептерээрин болдурбазы-биле, кезээде белен чоруктуң чурумун киирген. Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол понедельникте Аппарат хуралында ону дыңнаткан:…

Чадаанага эртер аът чарыжын май айже чылдырган

Тывада коронавируска удур карантинни март 17-ден апрель 30-ге чедир чарлаан. Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол коронавируска удур комиссияны боду харыылап удуртурун март 16-да болган Аппарат хуралынга чугаалаан. Республика иштинге коргунчуг айыыл­га…

Мергежилди бо хүнге дүүштүр шилиир,азы Тыва бодунуң инженерлерин, ужудукчуларын, тудугжуларын манап турар

Эрткен хүн-биле чурттаары болдунмас. Ол дугайында дүүн республиканың Баштыңының эгелекчи саналы-биле тургускан өөредилге албан черлериниң директорлар Чөвүлелиниң ээлчег­лиг хуралынга чугааны чоруткан. Чугаалажыышкын шынап-ла, маргылдаалыг сайгарылгага эрткен болгаш, бүгү чүүлдү чүгле…

Чазактың көжүп чоруур хүлээп алыышкыны – Бии-Хемде

Туранга болгаш Өөк, Суш суурларже Тываның Чазааның көжүп чоруур хүлээп алыышкынының ажылчын бөлүү бурунгу хүн чедип, чон-биле ужурашкан. Тываның Күш-ажыл болгаш социал хөг­жүл­де, Чер болгаш өнчү-хө­реңги талазы-биле, Экономика, Юстиция, Тудуг,…

Сайыттардан эгелээш, бичии суурнуң баштыңчызынга чедир ажылын төптүң негелделеринге дүүштүрер

Владимир Путинниң май чарлыктары болгаш национал төлевилелдерниң күүсеттинип турарындан чер-черлерниң күүсекчи эрге-чагыргаларының ажылынга үнелелди бээр өзек 15 көргүзүглерни чедип алырының дугайында вице-премьер база сайыттар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн.  Эрге-чагырганың…

Төлептиг эрттирип турар

Тыва Республиканың Чазааның Аппарат хуралынга эрткен чеди хонукта корум-чурум камгалалының болгаш бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс, республиканың иштики херектер органнарының ажылдакчылары, Соңгу Кавказ девискээринде дүшкүүрлүг байдалдыг черлерде боттарының албан-хүлээлгезин кандыг эрттирип турарының…

Боттаныышкынга узун тыныш, “узун” саң-хөөжүдүлге херек

Эрткен 2019 чылда Россия Федерациязының Чазаа, төп эрге-чагырганың күүседикчи органнары, федералдыг яамылар болгаш күрүнениң өске-даа албан черлери Тыва Республикаже улуг кичээнгейни салып келгеннер. Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды турган Максим Орешкин…

Ажылды чүрээ-биле кылырын күзээн

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол чаа туттунган 17 дугаар школаның дериг-херексел-биле четчелеттингенин болгаш уругларга кандыг эптиг байдалдар тургустунганын көрүп, ооң ажылдакчылары болгаш башкылары-биле ужурашкан. Чазак Даргазының оралакчызы Александр Брокерт, ТР-ниң тудуг…
Меню